Reading
 
Home arrow Projekty arrow Škola ktorej to myslí arrow Výzvy arrow Výzva 2010 - Škola, ktorej to myslí - ZAPOJENÉ ŠKOLY
Výzva 2010 - Škola, ktorej to myslí - ZAPOJENÉ ŠKOLY Print E-mail

Združenie Orava a Stredoeurópska nadácia v spolupráci so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.,
vyhlasujú výzvu pre 50 škôl, ktoré úspešne absolvovali jeden rok vzdelávania v rámci projektu
„Škola, ktorej to myslí“, aby sa prihlásili do jeho pokračovania v školskom roku 2010/2011.

 

Výber škôl stále prebieha. Ďakujeme za porozumenie.

 

Prihláška

VÝZVA
na predkladanie žiadostí o pokračovanie v projekte
„ŠKOLA, KTOREJ TO MYSLÍ“

 


Ciele projektu:
- Poskytnúť celým pedagogickým kolektívom škôl vzdelávací program, ktorý prehĺbi,
rozvinie a rozšíri odborné pedagogické vedomosti a zručnosti pedagógov.
- Zvýšiť kapacitu učiteľov rozvíjať schopnosť mladých ľudí samostatne sa učiť a myslieť.
- Podporiť komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi.
- Podporiť komunikáciu a spoluprácu školy, rodiny a širšej verejnosti.

Náplň projektu:
Projekt ponúka školám inovačný vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania akreditovaný
MŠ SR pod názvom Podpora kritického myslenia, ktorý nadväzuje na program Čítaním a písaním
ku kritickému mysleniu, ktorý školy už v predchádzajúcom období absolvovali. V rámci prípravy sa
učitelia oboznámia s ďalšími vyučovacími postupmi a metódami, ktoré umožňujú aktívne zapojenie
žiaka do procesu učenia tak, aby informácie a podnety vedel sám kriticky zhodnotiť. Je určený pre
nasledovné kategórie pedagogických zamestnancov:
a) Učiteľ
b) Vychovávateľ
c) Pedagogický asistent

Jednotlivé prezentácie predstavujú interaktívne vyučovacie metódy zážitkovou formou. Všetky
metódy je možné používať systematicky v rôznych ročníkoch a na rôznom učebnom obsahu.
Ku každému workshopu získajú účastníci potrebné študijné materiály a pracovné listy pripravené
zvlášť pre jednotlivé stretnutia. Od účastníkov sa bude vyžadovať aktívna účasť na stretnutiach
a následné uplatňovanie prezentovaných metód v praxi. Vzdelávací program pozostáva z piatich 8-
hodinových stretnutí. Dátumy jednotlivých stretnutí budú stanovené po dohode s vybratou školou,
prihliadnuc na jej špecifiká. Záverečné prezentácie pred komisiou preveria, nakoľko si učitelia
vyučovacie metódy osvojili. Úspešní absolventi majú možnosť získať osvedčenia s udelením
15 kreditov.


Vzdelávací program je rozdelený podľa nasledovných tém:

1. Vytváranie prostredia stimulujúceho vyššiu kvalitu učenia sa.
2. Ďalšie metódy podporujúce kritické myslenie.
3. Hodnotenie ako nástroj učenia.
4. Čitateľská dielňa.
5. Pisateľská dielňa.

Podmienky pre prihlásenie:
Do projektu sa môžu prihlásiť školy, ktoré už absolvovali vzdelávací program „Čítaním a písaním
ku kritickému mysleniu“ v rámci projektu „Škola, ktorej to myslí“ a
  •  preukážu, že metódy prezentované v rámci programu Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu využívajú v praxi,
  • minimálne 75 % učiteľov školy je ochotných aktívne absolvovať celý program.
(pedagogickí pracovníci školských klubov a materských škôl – ak sú súčasťou školy – sa
programu môžu taktiež zúčastniť, avšak ich účasť neovplyvní podmienku 75 %
naplnenosti),

  •  škola je ochotná bezodplatne poskytnúť svoje priestory a technické vybavenie na vzdelávanie,
  •  škola nie je pred zrušením a má jasné predstavy o svojej perspektíve,
  • škola ustanoví školského koordinátora programu, cez ktorého bude združenie so školou komunikovať – je dôležité, aby koordinátor ovládal prácu s počítačom a internetom a mal dobré organizačné a komunikačné schopnosti,
  • škola vytvorí podmienky pre všetkých účastníkov vzdelávania, aby mohli úspešne absolvovať celé vzdelávanie,
  • na realizáciu projektu prispeje škola finančnou spoluúčasťou 150,- Eur a certifikačným poplatkom za záverečnú prezentáciu (tento sa vypočíta podľa počtu účastníkov pri sume 20,- Eur za jedného prezentujúceho),
  •  vybraté školy sa zmluvne zaviažu, že hore uvedené podmienky splnia.
Termíny:

Školy sa môžu zapojiť do projektu pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok zaslaním
prihlášky (viď nižšie) riadnou poštou v štyroch vyhotoveniach

najneskôr do 10. júna 2010

(rozhoduje pečiatka s dátumom odoslania na pošte) na adresu:

Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní
Hálova 16
851 01 Bratislava


Vybraté školy budú o výsledku výberu písomne informované do 30. júna 2010. Zoznam
vybratých škôl bude najneskôr 30. júna zverejnený aj na internetových stránkach:
www.zdruzenieorava.sk, www.cef.sk a www.slovnaft.sk.

 

Kritériá výberu škôl:

Výberová komisia pozostávajúca zo zástupcov Združenia Orava a Stredoeurópskej nadácie bude
posudzovať prihlášky na základe miery splnenia podmienok pre prihlásenie sa do programu.

 

Materiálne a organizačné zabezpečenie projektu:

Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní realizuje projekt po lektorskej, rozvojovej
a organizačnej stránke. Stredoeurópska nadácia sa podieľa na tvorbe a monitorovaní projektu
a vďaka finančnej podpore spoločnosti SLOVNAFT, a.s., už štvrtý rok hradí podstatnú časť jeho
realizačných nákladov.
Zúčastnené školy prispievajú na projekt finančnou spoluúčasťou (viď vyššie), poskytujú priestory
a technické vybavenie na jednotlivé stretnutia vzdelávacieho programu.


Podrobnejšie informácie o projekte, ako aj formulár prihlášky nájdete na www.zdruzenieorava.sk, www.cef.sk a www.slovnaft.sk alebo si ich môžete vyžiadať na adrese This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it .