Reading
 
Home arrow Projekty arrow Škola ktorej to myslí arrow Výzvy arrow Výzva 2010 - Škola, ktorej to myslí - NOVÉ ŠKOLY
Výzva 2010 - Škola, ktorej to myslí - NOVÉ ŠKOLY Print E-mail

Združenie Orava a Stredoeurópska nadácia v spolupráci so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.,
vyhlasujú v poradí už štvrtú výzvu na prihlásenie sa základných škôl do projektu „Škola, ktorej to
myslí“ pre školský rok 2010/2011.

 

Výber škôl stále prebieha. Ďakujeme za porozumenie.

 

Prihláška

VÝZVA
na predkladanie žiadostí o účasť v projekte
„ŠKOLA, KTOREJ TO MYSLÍ“

 


Projekt podporuje u žiakov samostatné, kreatívne a kritické myslenie, schopnosť analyzovať
informácie a efektívne vytvárať a vyjadrovať vlastný názor namiesto ešte stále veľmi rozšíreného
bifľovania. Projekt za prvé 3 roky pozitívne ovplyvnil vyučovanie na 50 základných a stredných
školách na celom Slovensku.

 

Ciele projektu:

- Poskytnúť celým pedagogickým kolektívom škôl vzdelávací program, ktorý prehĺbi,
rozvinie a rozšíri odborné pedagogické vedomosti a zručnosti pedagógov.
- Zvýšiť kapacitu učiteľov rozvíjať schopnosť mladých ľudí samostatne sa učiť a myslieť.
- Podporiť komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi.
- Podporiť komunikáciu a spoluprácu školy, rodiny a širšej verejnosti.

Náplň projektu:

Projekt ponúka školám inovačný vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania, akreditovaný
MŠ SR pod názvom Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu, ktorý pedagógom predstaví
stratégiu učenia a myslenia EUR*. V rámci prípravy sa učitelia naučia používať rad konkrétnych
interaktívnych vyučovacích postupov a metód, ktoré umožňujú aktívne zapojenie žiaka do procesu
učenia tak, aby informácie a podnety vedel sám kriticky zhodnotiť. Program sa zameriava na zmenu
vyučovacích metód, nie na zmenu obsahu vyučovania a zahŕňa 40 prezenčných a 20 dištančných
hodín. Je určený pre nasledovné kategórie pedagogických zamestnancov:
a) Učiteľ
b) Vychovávateľ
c) Pedagogický asistent


Jednotlivé prezentácie predstavujú interaktívne vyučovacie metódy zážitkovou formou. Všetky
metódy je možné používať systematicky v rôznych ročníkoch a na rôznom učebnom obsahu.
Ku každej pracovnej dielni dostanú účastníci potrebné študijné materiály a pracovné listy
pripravené zvlášť pre jednotlivé stretnutia. Od účastníkov sa bude vyžadovať aktívna účasť
na stretnutiach a následné uplatňovanie prezentovaných metód v praxi. Vzdelávací program
pozostáva z piatich 8-hodinových stretnutí. Dátumy jednotlivých stretnutí budú stanovené
po dohode s vybratou školou, prihliadnuc na jej špecifiká. Záverečné prezentácie pred komisiou
preveria, nakoľko si učitelia vyučovacie metódy osvojili. Úspešní absolventi majú možnosť získať
osvedčenia s udelením 15 kreditov.


Vzdelávací program je rozdelený podľa nasledovných tém:

1. Všeobecná stratégia kritického myslenia a učenia vo vyučovaní.
2. Kladenie otázok a kritické myslenie. Metódy čítania podporujúce kritické myslenie.
3. Metódy písania podporujúce kritické myslenie.
4. Kooperatívne učenie.
5. Spolupráca školy s rodinou a komunitou, triednictvo.

 

Podmienky pre prihlásenie:

Do projektu sa môžu prihlásiť základné školy zriadené na území SR, ktoré spĺňajú nasledovné
podmienky:

 

  • Minimálne 75 % učiteľov školy je ochotných aktívne absolvovať celý vzdelávací program.

(Pedagogickí pracovníci školských klubov a materských škôl – ak sú súčasťou školy – sa
programu môžu taktiež zúčastniť, avšak ich účasť neovplyvní podmienku 75 %
naplnenosti.)

  •  Škola je ochotná bezodplatne poskytnúť svoje priestory a technické vybavenie na vzdelávanie.
  • Minimálne 80% základných predmetov sa vyučuje kvalifikovane.
  • Škola nie je pred zrušením a má jasné predstavy o svojej perspektíve.
  • Škola ustanoví školského koordinátora programu, cez ktorého bude združenie so školou komunikovať. Je dôležité, aby koordinátor ovládal prácu s počítačom a internetom a mal dobré organizačné a komunikačné schopnosti.
  • Škola vytvorí podmienky pre všetkých účastníkov vzdelávania, aby mohli úspešne absolvovať celé vzdelávanie.
  •  Na realizáciu projektu prispeje škola finančnou spoluúčasťou 150,- Eur a certifikačným poplatkom za záverečnú prezentáciu pred komisiou (tento sa vypočíta podľa počtu účastníkov pri sume 20,- Eur za jedného prezentujúceho).
  • Vybraté školy sa zmluvne zaviažu, že hore uvedené podmienky splnia.

 

Termíny:

Školy sa môžu zapojiť do projektu pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok zaslaním
prihlášky (viď nižšie) riadnou poštou v štyroch vyhotoveniach

najneskôr do 10. júna 2010

(rozhoduje pečiatka s dátumom odoslania na pošte) na adresu:

Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní
Hálova 16
851 01 Bratislava
 

Vybraté školy budú o výsledku výberu písomne informované do 30. júna 2010. Zoznam
vybratých škôl bude najneskôr 30. júna zverejnený aj na internetových stránkach:
www.zdruzenieorava.sk, www.cef.sk a www.slovnaft.sk.

Kritériá výberu škôl:

Výberová komisia pozostávajúca zo zástupcov Združenia Orava a Stredoeurópskej nadácie bude
posudzovať prihlášky na základe miery splnenia podmienok pre prihlásenie sa do projektu, veľkosti
učiteľského zboru a počtu žiakov.

 

Materiálne a organizačné zabezpečenie projektu:

Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní realizuje projekt po lektorskej, rozvojovej
a organizačnej stránke. Stredoeurópska nadácia sa podieľa na tvorbe a monitorovaní projektu
a vďaka finančnej podpore spoločnosti SLOVNAFT, a.s., už štvrtý rok hradí podstatnú časť jeho
realizačných nákladov.Zúčastnené školy prispievajú na projekt finančnou spoluúčasťou (viď vyššie), poskytujú priestory
a technické vybavenie na jednotlivé stretnutia programu.


Podrobnejšie informácie o projekte, ako aj formulár prihlášky nájdete na www.zdruzenieorava.sk,
www.cef.sk a www.slovnaft.sk alebo si ich môžete vyžiadať na adrese This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it .

 

*Rámec pre vyučovanie a učenie – EUR (ďalej len „Rámec“), ponúka konceptuálnu základňu na vyučovanie, ktorú
možno realizovať systematicky v rôznych ročníkoch a na rôznom učebnom obsahu. Keď žiaci použijú tento rámec pri samostatnom
myslení a učení, budú schopní dávať svoje vedomosti do kontextu tým, že ich pričlenia k už poznaným, aktívne sa zapoja do nového
spôsobu učenia a budú uvažovať o tom, ako táto nová učebná skúsenosť zmení ich chápanie učiva.
Akronymum EUR v názve „Rámca“ je zostavený z prvých písmen slov Evokácia – Uvedomenie si významu – Reflexia,
čo naznačuje, že ide o trojfázový model procesu myslenia a učenia. V každej z týchto fáz dochádza k významným špecifickým
aktivitám, ktoré ovplyvňujú efektivitu celého učebného procesu. Model v podstate opisuje postupnosť krokov, ktorým žiaci
prechádzajú pred učením, v jeho priebehu a po učení. Dodržanie tejto „metodiky“ nás dovedie k splneniu edukačného cieľa –
k rozvinutiu schopnosti kriticky myslieť a uvažovať.