Reading
 
VÝZVA 2009 Print E-mail

Výzva 2009  - Výsledky


 

 

 

V treťom roku projektu Škola, ktorej to myslí pre školský rok 2009/2010 boli vybraté tieto školy.

 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Bratislavský kraj: ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava

Trnavský kraj: ZŠ Mateja Bela, Kláštorná 995/4, Šamorín

Nitriansky kraj: ZŠ, Škultétyho1, Nitra

Trenčiansky kraj: ZŠ s MŠ, Diviaky nad Nitricou

Žilinský kraj: ZŠ, Hviezdoslavova 822/8, Trstená

Banskobystrický kraj: ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica

Prešovský kraj: ZŠ, Ulica 8. mája 640/39, Svidník

Košický kraj: ZŠ, ČSLA 31, Plešivec a ZŠ, SNP 32, Rozhanovce

 

STREDNÉ ŠKOLY

Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

GymnáziumPetra Pázmáňa, Nové Zámky

 


 

 

„ŠKOLA, KTOREJ TO MYSLÍ"

 

Združenie Orava a Stredoeurópska nadácia v spolupráci so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., vyhlasujú v poradí už tretiu výzvu na prihlásenie sa základných škôl do programu „Škola, ktorej to myslí" pre školský rok 2009/2010.

Program podporuje u žiakov samostatné, kreatívne a kritické myslenie, schopnosť analyzovať informácie a efektívne vytvárať a vyjadrovať vlastný názor namiesto ešte stále veľmi rozšíreného bifľovania. Program za prvé 2 roky pozitívne ovplyvnil vyučovanie na 35 základných a stredných školách na celom Slovensku, vyškolil takmer 1 200 učiteľov, čo má pozitívny dopad na približne 16 000 žiakov a študentov.

Ciele programu:

 

 • Poskytnúť celým pedagogickým kolektívom škôl vzdelávací program, ktorý prehĺbi, rozvinie a rozšíri odborné pedagogické vedomosti a zručnosti pedagógov.
 •  

 • Zvýšiť kapacitu učiteľov rozvíjať schopnosť mladých ľudí samostatne sa učiť a myslieť.
 •  

 • Podporiť komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi.
 •  

 • Podporiť komunikáciu a spoluprácu školy, rodiny a širšej verejnosti.
 •  

Náplň programu:

Program ponúka školám akreditovaný vzdelávací program, ktorý pedagógom predstaví stratégiu učenia a myslenia EUR*. V rámci prípravy sa učitelia naučia používať rad konkrétnych interaktívnych vyučovacích postupov a metód, ktoré umožňujú aktívne zapojenie žiaka do procesu učenia tak, aby informácie a podnety vedel sám kriticky zhodnotiť. Program sa zameriava na zmenu vyučovacích metód, nie na zmenu obsahu vyučovania. Konkrétny obsah štúdia je prispôsobený potrebám jednotlivých škôl.

 

Program zahŕňa 40 hodín priamej prezentácie interaktívnych vyučovacích metód zážitkovou formou. Všetky metódy je možné používať systematicky v rôznych ročníkoch a na rôznom učebnom obsahu. Ku každému workshopu získajú účastníci potrebné študijné materiály a pracovné listy pripravené zvlášť pre jednotlivé stretnutia. Od účastníkov sa bude vyžadovať aktívna účasť na stretnutiach a následné uplatňovanie prezentovaných metód v praxi. Vzdelávací program pozostáva z piatich 8-hodinových stretnutí. Záverečné hodnotiace stretnutie preverí, nakoľko si učitelia vyučovacie metódy osvojili. Dátumy jednotlivých stretnutí budú stanovené po dohode s vybratou školou, prihliadnuc na jej špecifiká.

Vzdelávací program je rozdelený podľa nasledovných tém:

1. Stratégia kritického myslenia a učenia EUR.

2. Kladenie otázok a kritické myslenie.

3. Metódy čítania a písania podporujúce kritické myslenie.

4. Kooperatívne učenie.

5. Spolupráca školy a rodiny, triednictvo.

Podmienky pre prihlásenie:

 

Do programu sa môžu prihlásiť štátne základné školy a štátne osemročné gymnáziá zriadené na území SR, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

 

 • Minimálne 75 % učiteľov školy je ochotných aktívne absolvovať celý program. (Pedagogický pracovníci školských klubov a materských škôl – ak sú súčasťou školy – sa programu môžu taktiež zúčastniť, avšak ich účasť neovplyvní podmienku 75 % naplnenosti.)
 •  

 • Škola je ochotná bezodplatne poskytnúť svoje priestory a technické vybavenie na vzdelávanie.
 •  

 • Minimálne 80% základných predmetov sa vyučuje kvalifikovane.
 •  

 • Škola nie je pred zrušením a má jasné predstavy o svojej perspektíve.
 •  

 • Škola musí byť verejná (nie súkromná ani cirkevná).
 •  

 • Škola ustanoví školského koordinátora programu, cez ktorého bude združenie so školou komunikovať. Je dôležité, aby koordinátor ovládal prácu s počítačom a internetom a mal dobré organizačné a komunikačné schopnosti.
 •  

 • Škola vytvorí podmienky pre všetkých účastníkov vzdelávania, aby mohli úspešne absolvovať celé vzdelávanie.
 •  

 • Vybraté školy sa zmluvne zaviažu, že hore uvedené podmienky splnia.
 •  

 

Termíny:

Školy sa môžu zapojiť do programu pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok zaslaním prihlášky  riadnou poštou v štyroch vyhotoveniach najneskôr do 2. júna 2009 (rozhoduje pečiatka s dátumom odoslania na pošte) na adresu:

 

Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní

Hálova 16

851 01 Bratislava

 

 

Vybraté školy budú o výsledku výberu písomne informované do 20. júna 2009. Zoznam vybratých škôl bude najneskôr 20. júna zverejnený aj na internetových stránkach: www.zdruzenieorava.sk, www.cef.skwww.slovnaft.sk

Kritériá výberu škôl:

Výberová komisia pozostávajúca zo zástupcov Združenia Orava a Stredoeurópskej nadácie bude posudzovať prihlášky na základe miery splnenia podmienok pre prihlásenie sa do programu, veľkosti učiteľského zboru a počtu žiakov.

Vybrané školy budú mať možnosť zúčastniť sa ukážkovej hodiny, ktorá poskytne aj stručné oboznámenie s obsahom programu. Až po nej sa vybraná škola definitívne rozhodne, či pristúpi k podpísaniu zmluvy. V prípade, že vybraná škola v tomto momente odmietne pokračovať v programe, združenie bude kontaktovať ďalšiu školu v poradí.

 

 

Materiálne a organizačné zabezpečenie programu:

Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní realizuje program po lektorskej a organizačnej stránke. Stredoeurópska nadácia sa podieľa na tvorbe a monitorovaní programu a vďaka finančnej podpore spoločnosti SLOVNAFT, a.s., už tretí rok plne hradí jeho realizačné náklady.

Podrobnejšie informácie o programe, ako aj formulár prihlášky nájdete na
www.zdruzenieorava.sk, www.cef.sk, www.slovnaft.sk alebo si ich môžete vyžiadať na adrese This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it .

 

*Rámec pre vyučovanie a učenie – EUR (ďalej len „Rámec“), ponúka konceptuálnu základňu na vyučovanie, ktorú možno realizovať systematicky v rôznych ročníkoch a na rôznom učebnom obsahu. Keď žiaci použijú tento rámec pri samostatnom myslení a učení, budú schopní dávať svoje vedomosti do kontextu tým, že ich pričlenia k už poznaným, aktívne sa zapoja do nového spôsobu učenia a budú uvažovať o tom, ako táto nová učebná skúsenosť zmení ich chápanie učiva.

Akronymum EUR v názve „Rámca“ je zostavený z prvých písmen slov Evokácia – Uvedomenie si významu – Reflexia, čo naznačuje, že ide o trojfázový model procesu myslenia a učenia. V každej z týchto fáz dochádza k významným špecifickým aktivitám, ktoré ovplyvňujú efektivitu celého učebného procesu. Model v podstate opisuje postupnosť krokov, ktorým žiaci prechádzajú pred učením, v jeho priebehu a po učení. Dodržanie tejto „metodiky“ nás dovedie k splneniu edukačného cieľa – k rozvinutiu schopnosti kriticky myslieť a uvažovať.