Reading
 
Home arrow Projekty arrow Škola ktorej to myslí arrow O projekte arrow Vstupujeme do III. roku projektu
Vstupujeme do III. roku projektu Print E-mail

Projekt Škola, ktorej to myslí, sa dostáva do tretieho roku. V prvom roku projektu, od apríla 2007, bolo vyškolených 8 modelových ZŠ, čo predstavuje takmer 250 učiteľov a 3600 žiakov. Druhý rok sa do projektu zapojilo ďalších 24 základných škôl a 3 stredné školy, čo predstavuje približne 850 učiteľov a viac než 12000 žiakov a študentov. Celkom za dva roky bolo vyškolených takmer 1100 učiteľov, čo má dopad na približne 15 000 žiakov a študentov.

Napĺňanie cieľov projektu

1. Zvýšiť kapacitu učiteľov rozvíjať schopnosť mladých ľudí samostatne sa učiť a myslieť. Projekt si dal za cieľ zvýšiť kapacitu učiteľov rozvíjať myslenie svojich žiakov ako predpokladu ich úspešného uplatnenia sa v živote a na trhu práce prostredníctvom inovačných metód učenia a vyučovania. Projekt svojimi cieľmi a zameraním prispieva k súčasnej školskej reforme a k výzvam premeny tradičnej školy na modernú. Nezameriava sa však na modernizáciu materiálnu alebo technickú, ale ľudskú - na učiteľa, ako hlavného článku reformy a najdôležitejšieho nositeľa zmien.

2. Poskytnúť vzdelávací program, ktorý prehĺbi, rozvinie a rozšíri odborné pedagogické vedomosti a zručnosti pedagógov Poskytnutý vzdelávací program sa sústreďuje na všeobecnú stratégia myslenia a učenia sa EUR, v rámci ktorej sú postupne predstavené metódy čítania, písania, diskutovania kooperatívneho a projektového učenia sa, ako aj možnosti vytvárania prostredia stimulujúceho vyššiu kvalitu učenia a spolupráce školy s rodinou a verejnosťou. Výučba prebieha interaktívne, troma formami: teoretický výklad; priamy zážitok (teda demonštrácia metód so zapojením účastníkov v úlohe žiakov), vzájomná riadená výmena skúseností, ktoré účastníci získajú s prezentovanými metódami a postupmi v triedach a ich modifikácia. V prvom roku projektu lektorsky zabezpečili vzdelávanie certifikovaní lektori Združenia Orava, ktorí boli na túto činnosť pripravení v rámci Projektu Orava. V druhej fáze projektu boli ako multiplikátori zapojení aj najaktívnejší pedagógovia modelových škôl.

3. Pripraviť pedagógov tak, aby sa stali modelovými učiteľmi, schopnými reflektovať myslenie a učenie sa žiakov a študentov a na základe tejto reflexie zdokonaľovali svoje pedagogické postupy. Akreditovaný vzdelávací program bol pre modelové školy poskytnutý v dĺžke 80 prezenčných plus 40 neprezenčných hodín a pre školy v druhej fáze projektu v dĺžke 40 prezenčných plus 20 neprezenčných hodín. Prezenčné hodiny predstavujú pre účastníkov priamu aktívnu účasť na pracovných dielňach, zatiaľ čo neprezenčné hodiny predstavujú následné uplatňovanie metód v praxi. Na začiatku každého nasledujúceho stretnutia podávajú účastníci spätnú väzbu o používaní metód na vyučovacích hodinách a taktiež si vedú vlastné portfólio s prácami žiakov, ktoré preukážu aj na záverečnom stretnutí. V prvej fáze projektu bolo vybratých osem modelových škôl, ktorých úlohou bolo po vyškolení multiplikovať program v ďalších dvoch školách vo svojom kraji. Školy sa tejto úlohy zhostili zodpovedne a zo svojich radov vybrali najaktívnejších pedagógov, ktorí sa na začiatku druhej fázy projektu zúčastnili základného lektorského tréningu, na ktorom sa zoznámili s princípmi práce s dospelými a špecifikami projektu Škola, ktorej to myslí. Výcvik taktiež ponúkol priestor na detailné naplánovanie multiplikácie v rámci jednotlivých krajov. Avšak aj na každé stretnutie sa multiplikátori spolu so supervízormi pripravovali veľmi zodpovedne. Potvrdilo sa tu známe, že najviac sa naučíš, keď máš učiť druhých. Práca s dospelými má svoje špecifiká, zvlášť pri školení kolegov. Multiplikátori sa pri príprave sústreďujú nielen na samotnú prezentáciu, ale predovšetkým na zásobu vlastných skúseností, ktoré získavajú len prostredníctvom využívania metód so svojimi žiakmi. Z tohto hľadiska sa z multiplikátorov postupne stávajú nielen aktívni lektori, ale aj najzručnejší učitelia.

4. Podporiť komunikáciu a spoluprácu školy, rodiny a širšej verejnosti Projekt okrem inovačných metód učenia upriamuje pozornosť aj na celkový obraz školy a jej spoluprácu s rodičmi a verejnosťou. Súčasťou vzdelávacieho programu je aj téma spolupráce školy s rodinou a triednictvo. Zapojené školy postupne aktualizujú svoje webové stránky o nové informácie týkajúce sa projektu Škola, ktorej to myslí. Zvlášť modelové školy si uvedomujú svoju výnimočnosť a z doterajších ohlasov máme informácie, že niektoré z nich mali v tomto školskom roku prihlásených viac prvákov ako po iné roky. Pedagógovia tomu dávajú zásluhu aj zapojeniu do projektu Škola, ktorej to myslí, keďže odvtedy sa zmenili metódy a formy práce školy a verejnosť to vníma pozitívne.

5. Podporiť komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi Predpokladom systematického prístupu k celoživotnému vzdelávaniu je podpora vzájomnej komunikácie medzi učiteľmi. Projekt vytvoril možnosti pre vzájomnú komunikáciu a spoluprácu zapojených škôl a pedagógov. Prostredníctvom časopisu Notes a internetovej stránky združenia sa pedagógovia delia nielen o svoje nové skúsenosti, ale sa dozvedajú aj nové informácie z oblasti pedagogických inovácií. Okrem prezentovania hlavných tém poskytol projekt aj ďalšie aktivity, ktoré vedú k lepšej komunikácii a spolupráci. Stretnutie riaditeľov a koordinátorov modelových škôl na konci prvej fázy projektu v Bratislave, multiplikačný výcvik na začiatku druhej fázy, ako aj ďalšie aktivity združenia realizované nad rámec tohto projektu (konferencia Inovácie v škole, Projekt Občan, Týždeň hlasného čítania a pod.) sú toho dôkazom.

Závery

Projekt ŠKTM sa realizuje na pozadí už roky prebiehajúcej, miestami skôr na mieste prešľapujúcej školskej reformy. Štrukturálne zmeny, na ktoré boli zredukované predchádzajúce reformy, nepriniesli zásadné zmeny a zďaleka nenaplnili očakávania. Zmeny v myslení, postojoch, predsudkoch, správaní a konaní však idú oveľa ťažšie a pomalšie. Dnes ešte víťazí skúsenostne vypestovaný, nazerací, bezaktívny prístup: uvidíme, čo z toho bude... Volá sa to aj: „Zmeny bezo zmeny, keď to zostane bez ozveny“ (Pánik). Pre nás je to však výzva, ako sa v tejto oblasti zlepšovať a poskytovať pomoc a službu učiteľom škôl, aby dosiahli dobrú prax a úroveň európskeho a svetového vzdelávania.

Oblastí a problémov v školstve, ktoré je potrebné riešiť, ak nie priam hasiť, je množstvo. Ako mimovládna nezisková organizácia oceňujeme podporu Stredoeurópskej nadácie a Slovnaftu v tomto úsilí. Počas dvoch rokov trvania projektu sme narazili na rôzne problémy, ktoré sa za predchádzajúce roky v školstve nahromadili. Nie sme schopní a ani nie je naším úmyslom zaoberať sa všetkými. Ponúkame však svoje takmer dve desaťročia trvajúce skúsenosti, z ktorých dva roky sú venované intenzívnej práci v rámci projektu Škola, ktorej to myslí.

Z hodnotení pracovných dielní a ďalších vyjadrení vyplýva, že, po absolvovaní vzdelávania majú učitelia lepšiu predstavu,

- ako využívať inovačné metódy a tak podporovať samostatné myslenie žiakov a študentov

- ako riešiť problémy v škole a triede

Ďalej oceňujú

- praktickosť stretnutí a možnosť vyskúšať si metódy „na vlastnej koži“, v roli žiakov

- možnosť získania praktických návodov, ako školskú reformu realizovať v každodennej praxi

- profesionalitu a flexibilitu lektorov, nadšenie a kvalitnú prípravu multiplikátorov

- možnosť praktického overenia si všetkých aktivít

- výbornú pracovnú atmosféru na vzdelávaniach

- bezprostrednosť, nadviazanie pekných ľudských vzťahov

- spoznanie nového poňatia vzťahu učiteľ

-žiak a žiaci medzi sebou navzájom

- možnosť aktívneho zapájania sa do procesu tvorby plánu vyučovacej hodiny

- získanie nových informácii a následnej realizácii kritického myslenia

- možnosť stretnúť sa s kolegami

-priateľmi v inej situácii

- v profesionálnej, ale z iného hľadiska a tak sa dozvedieť mnohé nové veci o nich

- zlepšenie a upevnenie vzťahov a klímy v učiteľskom kolektíve

- možnosť dozvedieť sa nové metódy práce, hlavne také, ktoré budú viesť k samostatnému mysleniu detí

- získanie iného-nového postoju k slabším žiakom

- dosiahnutie živšej a aktívnejšie komunikácie žiakov na hodinách

- možnosť poskytnutia väčšieho priestoru žiakom na hodinách

- a iné.