Reading
 
Home arrow Projekty arrow Učiteľom sa nové metódy páčia
Učiteľom sa nové metódy páčia Print E-mail
Projekt Škola, ktorej to myslí už ide „na plné obrátky“ a lektori Združenia Orava odovzdávajú svoje poznatky a skúsenosti v tvorivej atmosfére učiteľských kolektívov ôsmych vybratých škôl vo všetkých krajoch Slovenska.

Celé učiteľské kolektívy sa zúčastňujú pracovných dielní, na ktorých sa zoznamujú s inovatívnymi metódami a stratégiami učenia a vyučovania, ktoré sa potom snažia aplikovať na vyučovacích hodinách. Väčšina škôl sa už zoznámila s rámcom učenia EUR (evokácia – uvedomenie významu – reflexia) a prvými metódami, ktoré podporujú kritické myslenie a samostatné učenie žiakov, ako aj metódami kooperatívneho učenia a spolupráce školy s rodinou. Projekt začal v máji 2007 a počas prvého roka bude vyškolených 260 učiteľov, ktorí pracujú s viac ako 3600 žiakmi.

A čo na nové metódy hovoria učitelia? Opýtali sme sa ich, čo sa podľa nich zmení na vyučovacích hodinách v dôsledku absolvovania prvých školení. Tu sú ich odpovede:

Dám deťom väčší priestor na písomné vyjadrenie svojich myšlienok.
Pribudnú nové aktivity na hodinách.
Využijem niektoré aktivity pri opakovaní.
Tvorivosť.
Lepšia atmosféra v triede pri komunikácii.
Všetky aktivity si odskúšam v praxi, už sa teším, ako budú žiaci na ne reagovať.
Ešte viac budem aktivizovať všetkých žiakov naraz.
Zmením spôsob výučby v niektorých častiach hodiny aj prístup k niektorým žiakom.

(ZŠ, Devínska, Nové Zámky)

Chcela by som tieto metódy využiť na mojich hodinách, aby boli efektívnejšie a zmysluplnejšie, aby som mala dobrý pocit aj ja aj moje deti, aby prežívali radosť z učenie a aby som prežívala radosť z mojej práce.
Skúsim zaradiť do vyučovania viac prácu v skupinách – viac kooperácie u žiakov navzájom.
Prístup k žiakom, viesť žiakov ku kritickému mysleniu.
Budem pokračovať v uplatňovaní nových metód pri motivácii, uvoľňovaní žiakov, upevňovaní poznatkov.
Spôsob práce s literárnym textom. Bol ukázaný úplne iný systém, ktorý ma oslovil.
Vyskúšam na hodinu každú z metód, o ktorých sme hovorili a pokúsim sa o to, aby boli automatickou súčasťou hodín, ktoré učím.
Metódy, ktoré som si vyskúšala budem aplikovať v praxi.

(ZŠ, Budimír)

  Image

Obohatenie aktivít o nové možnosti.
Použijem zabudnuté poznatky, ktoré inovujem.
Vyskúšam si nové témy.
Systematickosť.
Rozhodne využijem a budem ich zavádzať, čo najčastejšie.
Využijem aktivity na uvoľnenie a taktiež prácu s textom.
Častejšie pracovať s riadeným čítaním.
Dôslednejšie, častejšie využívanie daných aktivít – čitateľské zručnosti.
Osobná skúsenosť na dielni – prenos do hodín primerane, vhodne, nenásilne.
Zapojenie všetkých žiakov do aktivít.
Pestrosť vo výbere metód vyučovania.
Viac budem venovať pozornosť čítaniu s porozumením, zvolím aj iné formy opakovania učiva.

(ZŠ, Gaštanová, Banská Bystrica)

  Image

Určite námety na hodiny. Je to super, ak si aktivity najprv skúšame my a potom to môžeme preniesť na svoje hodiny.
Určite veľa, pretože to oživí vyučovanie a otvorí môj pohľad a obzor na vyučovaní.
Použijem poznatky a vedomosti o nových metódach na vyučovacej hodine.
Myslím, že hodiny budú zábavnejšie, motivujúce pre deti.
Viac sa sústredím a zameriam na kladenie otázok.
Premyslenejšia príprava na hodiny, zamyslenie, pripomenutie a zaradenie nových metód do vyučovania.
Skvalitní sa. Zmení tú „klasickú“ hodinu na niečo nové.
Myslím si, že sa skvalitní, žiaci sa viac naučia a spestrí sa vyučovanie. Žiaci sa môžu viac realizovať.
Určite budú pre žiakov zaujímavejšie hodiny.
Pokúsim sa využiť získané poznatky pre skvalitnenie učiva, pre lepšie vtiahnutie detí do daného učiva.
Hodiny budú zaujímavejšie a pre deti menej stereotypné, budú pestrejšie. Žiaci majú veľmi radi niečo nové.
Väčšmi budem rozmýšľať nad otázkami, ktoré kladiem, či skutočne volím otázky tak, aby boli kognitívne náročné.
Dúfam, že sa mi podarí urobiť pre žiakov vyučovacie hodiny efektívnejšie a pútavejšie. Zamyslím sa nad sebou!

(ZŠ, Karloveská 61, Bratislava)

  Image

V mojom vyučovaní to znamená vzostup. Budem sa snažiť všetko využiť.
Viac vedomostí, menej napätia.
Metodika.
Vnesie viac tvorivosti.
Zaradím ďalšie aktivity do vyučovania. Zahrievačky, básne, rozprávky.
Zvýši sa tvorivosť a efektivita vyučovania.
Využijem mnohé aktivity, ktoré prebudia u žiakov aktivitu a tvorivosť.
Iný prístup k učivu.
Spestrenie vyučovania, aktivizácia žiakov.
Oživí to vyučovanie. Deti to privítajú.
Pestrejšie a zaujímavejšie vyučovanie, deti budú mať ďalšie možnosti ukázať svoju tvorivosť, schopnosť tvoriť aj v kolektíve, aj samé.
Analýza problému, pohľad na text a prácu s ním, tvorba textu.

(ZŠ, Štúrova, Myjava)

  Image

Zmení sa hlavne organizácia triednych hodín. Môj prístup k žiakom sa skvalitní, lebo som sa naučila veľmi veľa informácii o tom ako dieťa vníma.
Obohatí moju prácu o nové aktivity.
Práca s deťmi na triednických hodinách.
Väčšia motivácia žiakov, angažovanosť.
Opäť nové metódy práce. Spolupráca s rodičmi. Stále nový pohľad na deti.
Skúsim pracovať s deťmi na vytváraní pozitívnych postojov k sebe samým, k spolužiakom.
Viac dať priestor deťom na sebarealizáciu.
Budem sa snažiť vyskúšať všetky aktivity na triednickej hodine.
Prístup k agresívnym deťom.
Využijem tieto námety predovšetkým pri práci s problémovými žiakmi na vyučovaní, pri hodnotení a motivácii týchto žiakov.
Námety určite využijem na zlepšenie vzťahov v triede.
Práca so žiakmi v skupinách.
Vylepšenie vyučovania, triednických hodín, rodičovských združení. Hlavne ma posmelili, aby som sa nebála robiť veci „aj inak“.
Skúsiť zaangažovať žiakov do problémov v našej škole a na sídlisku. Ukázať rodičom netradičné možnosti prezentácie výsledkov ich detí.

(ZŠ, Limbová, Žilina)

Budem ich využívať na vyučovaní v maximálnej miere, aby vyučovací proces bol zaujímavejší.
Zmením alebo upravím štruktúru môjho pôsobenia na žiakov v závislosti na spätnej väzbe.
Spolupráca s kolegami.
Uvedomila som si, že byť v školskej lavici nie je vždy ľahké. Zažila som vďaka tejto dielni, ako sa asi môže cítiť môj žiačik. Chcela by som zmeniť svoje správanie k mojim žiakom, byť viac otvorená ich potrebám.
Budem sa snažiť viac diagnostikovať žiakov. Diferencovať prístup k žiakom.
Uľahčím žiakom prístup k novým poznatkom
Nové poňatie učiteľ-žiak, žiaci medzi sebou navzájom. Učiť ich diskutovať, tolerovať, vedieť sa správne vyjadrovať.
Budem viac dbať na individuálny prístup k žiakom.
Pokúsiť sa vniesť do učenia viac hravosti, viac zaujať žiaka – hlavne slabšieho.
Budem viac diskutovať so žiakmi.
Patrím, k tzv. „staršej“ generácii, s radosťou sme prijali nové poznatky, ktoré určite budem realizovať na hodinách.
Budem sa snažiť, aby si žiaci vedeli vybaviť vedomosti a zručnosti, ktoré už poznajú. Aby to oni povedali, a tým boli na seba hrdí.
Viac deti motivovať, viac sa pýtať, riešiť problémy konštruktívne.
Prístup k žiakom. Budem častejšie hodnotiť kladne.
Využitie aktivít „Kooperácie medzi žiakmi“.

(ZŠ, Hviezdoslavova, Lipany)