Reading
 
Home arrow Projekty arrow CIVITAS arrow Projekt občan arrow Posilnenie demokracie prostredníctvom Projektu Občan
Posilnenie demokracie prostredníctvom Projektu Občan Print E-mail
V januári tohto roku sa na medzinárodnom seminári v Ústí nad Labem v Českej republike stretlo viac než štyridsať učiteľov a koordinátorov zapojených do Projektu Občan. Podujatia zorganizovaného v rámci partnerstva Civitas*, do ktorého je už niekoľko rokov zapojené aj Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, sa zúčastnili pedagógovia z Českej republiky, Slovenska a USA – štátov Colorado, Michigan a Oklahoma. Zo Slovenska sa tohto podujatia zúčastnilo sedem pedagógov.

  Image

Pod záštitou starostu mesta Ústí nad Labem p. Petrom Gandalovičom.

Cieľom tohto podujatia výmeny školských odborníkov bolo

  • porovnať výchovno-vzdelávacie ciele a programy vo vynárajúcich a pokročilých demokracií,
  • skvalitniť Projekt Občan prostredníctvom medzinárodného výmenného podujatia,
  • analyzovať európske a americké perspektívy na občianstvo a národnú identitu.

Pod záštitou primátora mesta Ústí nad Labem p. Petra Gandaloviča sa účastníci zúčastnili niekoľkých workshopov, formálnych aj neformálnych diskusií s ostatnými účastníkmi seminára. Okrem toho navštívili rómsku aj nerómsku školu v Ústí nad Labem, koncentračný tábor v Terezíne, múzeum česko-nemeckej pohraničnej dediny Zubrnice, ako aj historické centrum hlavného mesta Prahy.

Na Projekte Občan pracujú učitelia so svojimi žiakmi v mnohých krajinách. Účastníci seminára sa vo vzájomných diskusiách podelili o svoje skúsenosti a postrehy s prácou na tomto projekte. Dozvedeli sa, že nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách riešia žiaci prostredníctvom tohto projektu také problémy, ako napr. šikanovanie na školách, vandalizmus, graffiti, dopravné problémy (napr. používanie mobilov počas šoférovania), vekovú hranicu užívania alkoholu, skoré tehotenstvá, predaj cigariet neplnoletým a pod.

  Image

Počas návštevy mestskej rómskej základnej školy účastníci diskutovali s  riaditeľom školy, učiteľmi, asistentmi aj žiakmi. Tak ako na Slovensku, aj v Českej republike čelia podobným problémom, ktoré sa snažia riešiť napr. zamestnávaním rómskych asistentov, zriaďovaním prípravného ročníka, rozvíjaním rómskej kultúry, atď. V porovnaní s rómskymi deťmi na Slovensku však rómske deti v Českej republike sa zdajú ovládať český jazyk pomerne dobre už pri nástupe do prípravného ročníka. Mohlo to však byť aj tým, že išlo o rómsku školu v meste, nie na vidieku.

  Image

Veľkým prínosom bola aj ďalšia návšteva základnej školy v Ústí, kde okrem diskusií s vedením, pedagógmi a žiakmi školy mali účastníci možnosť pozorovať vyučovaciu hodinu venovanú téme Cesty k demokracii. Slovenskí pedagógovia, ktorí spolupracujú so Združením Orava v oblasti občianskeho vzdelávania, už túto aktivitu poznajú z vlaňajšieho vzdelávacieho stretnutia. Počas vyučovacej hodiny a následnej prezentácie Ciest k demokracii prostredníctvom workshopu sa účastníci stretli s rozšírením tejto aktivity o tému demokratických princípov. Spomedzi základných princípov (ako sú napr. občianska participácia, rovnoprávnosť, zodpovednosť, transparentnosť, pravidelné slobodné spravodlivé voľby, ekonomická sloboda, kontrola zneužitia moci, občianska participácia, rovnosť, zodpovednosť, politická tolerancia, pravidelné slobodné a spravodlivé voľby, ekonomická sloboda, kontrola zneužitia moci, listina práv a slobôd, akceptovanie výsledkov volieb, ľudské práva, systém viacerých politických strán, vláda zákona a pod.) si zástupcovia všetkých zúčastnených krajín a štátov vybrali na prvé miesto zhodne princíp občianskej participácie.

Nové vedomosti a zručnosti získané počas tohto výmenného programu budú môcť účastníci využiť nielen pri samotnej realizácii Projektu Občan so svojimi žiakmi, ale aj pri spoločnej príprave a realizácii podobných vzdelávacích stretnutí na Slovensku.

 

* Výmenný program je súčasťou Medzinárodného výmenného programu Civitas, projektu konzorcia organizácií zaoberajúcich sa výchovou k občianstvu v Spojených štátoch a iných zúčastnených krajinách. Program riadi Centrum pre výchovu k občianstvu a je financovaný Ministerstvom školstva a Kongresom Spojených štátov amerických.