Reading
 
Home arrow Projekty arrow Ohlasy
Ohlasy Print E-mail
Koniec leta bol v modelových školách vybratých do projektu Škola, ktorej to myslí, rušnejší ako inokedy. Prvé pracovné dielne sa koncom augusta uskutočnili v ZŠ, Štúrova v Myjave, ZŠ, Vančurova v Trnave, ZŠ, Karloveská v Bratislave, ZŠ, Limbová v Žiline a ZŠ, Devínska v Nových Zámkoch. Koncom septembra sa do projektu zapoja aj ZŠ J.G.Tajovského v Banskej Bystrici, ZŠ, Budimír a ZŠ, Lipany.

 

cef.gif   Projekt podporila
STREDOEURÓPSKA NADÁCIA
v spolupráci
so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s
  logo-slovnaft.png

 

Na prvých stretnutiach sa účastníci oboznámili so stratégiou učenia EUR a s prvými metódami, ktoré môžu v rámci tejto stratégie na podporu učenia a myslenia žiakov.

KURZ
zábavný poučný
potešil pomohol povzbudil
Pohodovo ukončil tieto prázdniny.
SLNKO

 

(Cinquain – päťveršová reflektívna „báseň“ účastníkov vzdelávania v ZŠ Limbová v Žiline)

 

Čo bolo pre účastníkov prvých vzdelávacích stretnutí najväčším prínosom?

 

Veľké množstvo pracovného materiálu a dostatok aktivít. Príjemná atmosféra v učiteľskom kolektíve.

Mnoho nových nápadov a aktivít na spestrenie vyučovania, všetky aktivity sa dajú použiť skoro na všetky predmety.

Iný pohľad na prácu s textom. Veľa nových informácii.

Informácia a následná realizácia kritickej pedagogiky – kritického myslenia.

Praktické overenie všetkých aktivít. Trpezlivý a tvorivý prístup lektorov, flexibilita a výborná atmosféra.

Všetky aktivity boli zaujímavé, pretože boli tvorivé a bolo treba premýšľať. Aktivity poskytli iný pohľad na vyučovanie.

Práca v skupinách, napr. jeden ostane štyria odídu.

Atmosféra, prítomnosť celého kolektívu. Bližšie zoznámenie sa s metódami – najmä praktické aktivity.

Dozvedela som sa nové metódy, inovačné postupy, ktoré môžem aplikovať na vyučovacej hodine.

Bezprostrednosť, nadviazanie pekných ľudských vzťahov, netradičnosť.

Zoznámenie sa, resp. prehĺbenie si svojich netradičných metód vo vyučovacom procese..

Nové poňatie vzťahu učiteľ-žiak, žiaci medzi sebou navzájom. Spontánny prístup a ochota zo strany lektorov.

Výborne sa nám pracovalo v skupine. Všetky sme sa aktívne zapájali do procesu tvorby prípravy hodiny.

Dozvedela som sa podrobnejšie o využívaní metódy EUR, INSERT vo vyučovaní.

Dozvedela som sa o kritickom myslení, jeho rozdieloch s nekritickým a kritickým – čo je podstatou.

Stretávať sa s kolegami – priateľmi v inej situácii – v profesionálnej, ale z iného hľadiska a tak sa dozviem mnohé nové veci o nich.

Dozvedieť sa nové metódy práce, hlavne také, ktoré budú viesť k samostatnému mysleniu detí.

 

Kolektív pedagógov zo ZŠ, Štúrova v Myjave, ZŠ, Devínksa v Nových Zámkoch a ZŠ, Vančurova v Trnave

 

Čo sa v dôsledku absolvovanej pracovnej dielne zmení v práci účastníkov?

 

Viac zapojím žiakov do vyučovacieho procesu a budem sa to snažiť urobiť nenútene.

Dúfam, že sa deti budú tešiť na moje hodiny (ešte) viac.

Myslenie nad krokmi – následnými krokmi počas hodiny – hlavne nezabudnúť na reflexiu.

Prístup k práci. Príprava na vyučovanie. Atmosféra na hodinách – dúfam.

Budem sa snažiť získané nové poznatky uplatniť vo vyučovaní a tým určite obohatím žiakov o nové skúsenosti.

Určite sa budem snažiť tieto metódy do vyučovania zaradiť. Verím, že to bude na prospech nielen žiakom, ale aj mne.

Hneď prvý deň bude vyzerať ináč, ako som si v duchu predstavovala.

Vyučovacie hodiny sa budem snažiť odviesť na základe nových hodnotných informácii, ktoré mi boli poskytnuté.

Vzťah k žiakovi. Príprava na vyučovanie. Pochopenie procesu vyučovania a učenia.

Budem sa snažiť vyprovokovať žiakov k väčšej aktivite, s využitím všetkých spôsobov, ktoré som si osvojila.

Určite dám väčší priestor žiakom – budem sa snažiť vzbudiť u nich myslenie, hlavne tvorivé.

Častejšie zapojiť žiakov do procesu samostatného myslenia.

Dosť. Teším sa na to. Budem to musieť ešte dobre premyslieť.

Čiastočne vzťah k slabším žiakom. Okrem doterajšieho množstva metód, budem využívať aj ďalšie. Vyučovanie bude pestrejšie a zaujímavejšie.

Budem sa snažiť dodržiavať rámec EUR a aby žiaci viacej získavali nové poznatky na základe vlastnej skúsenosti.

Keďže som čerstvá učiteľka zmeny nie sú na mieste, skôr mi ukážu smer.

Určite použijem metódy vo vyučovaní – očakávam, že deti zaujmem a budú mať príjemný zážitok.

Priebeh vyučovacej hodiny, snaha zapojiť, čo najviac detí do vyučovacieho procesu, živšia komunikácia.

Predpokladám, že hlavne môj postoj k žiakom.

Vo svojej práci sa snažím využívať moderné metódy – niečo z toho som už trochu poznala, za ostatné ďakujem – využijem.

Skúsim aplikovať nové metódy a porovnávať reakcie detí k metódam a to deti mladšieho školského veku a deti staršieho školského veku.

Väčšia sebareflexia.

 

Kolektív pedagógov zo ZŠ, Karloveská v Bratislave a ZŠ, Vančurova v Trnave