Reading
 
Home arrow Projekty arrow Kritické myslenie arrow Kritickým myslením k vyššej vzdelanosti a adaptabilite mladých ľudí
Kritickým myslením k vyššej vzdelanosti a adaptabilite mladých ľudí Print E-mail
Projekt Kritickým myslením k vyššej vzdelanosti a adaptabilite mladých ľudí je koncipovaný ako projekt ďalšieho vzdelávania pedagogicky a odborne spôsobilých učiteľov stredných odborných učilíšť a stredných odborných škôl. Využíva predchádzajúcu akademickú prípravu i praktické skúsenosti učiteľov z pedagogického procesu k tomu, aby ich podnietil k tvorivej aplikácii, overovaniu a modifikácii aktivujúcich metodických postupov, aby podporoval pedagógov pri reflektívnom posudzovaní vlastnej odbornej práce a zavádzaní pozitívnych zmien v záujme zvyšovania kvality vyučovacieho procesu.

 

Účastníci tohto programu získajú teoreticky prepracovaný rámec učenia a myslenia a v jeho kontexte im bude predstavený rad konkrétnych interaktívnych vyučovacích postupov a metód. Tieto metódy umožňujú aktívne zapojenie sa žiaka do procesu učenia takým spôsobom, v ktorom sa zároveň učí informácie a podnety sám kriticky zhodnocovať. Okrem zamerania sa na kognitívne procesy tieto vyučovacie metódy vplývajú i na sociálne prostredie v triede.

Organizáciu štúdia garantuje Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní v spolupráci s Úradom práce v Dolnom Kubíne. Celý program trvá dva roky a je rozdelených do dvoch fáz.

Prvá fáza pozostáva z programu pre základnú skupinu učiteľov, ktorý sa uskutoční počas šiestich trojdňových stretnutí – piatich seminárov a jedného záverečného stretnutia. Základná skupina učiteľov pozostáva z 30 pedagógov z celého Slovenska.

Druhá fáza projektu kladie dôraz na disemináciu programu. Učitelia základnej skupiny budú v prvej fáze pripravení pôsobiť aj ako lektori programu pre ďalších učiteľov stredných škôl a učilíšť.

Vzdelávací program bude ukončený stretnutím zameraným na hodnotenie programu. Celkovo program pozostáva z 200 hodín, z ktorých je 150 hodín prezenčných a 50 hodín neprezenčných, ktoré účastníci využijú na štúdium a aplikáciu poznatkov a zručností v praxi.

Obsah štúdia

Obsah štúdia tvorí celkovo 10 tematických oblastí, ktoré sa orientujú na získanie potrebných vedomostí a zručností vo vzťahu ku kritickému mysleniu, k všeobecnej stratégii myslenia a učenia sa, špecifických motivačných a aktivujúcich metód vo vzťahu k získaniu návykov samostatného učenia sa, o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce a taktiež získajú potrebné multiplikačné zručnosti.

Tematické oblasti:

  1. Všeobecná stratégia kritického myslenia a učenia vo vyučovaní
  2. Kladenie otázok a kritické myslenie, využitie stratégie myslenia a učenia pri naratívnom texte
  3. Písanie ako nástroj na podporu kritického myslenia
  4. Čitateľská dielňa
  5. Pisateľská dielňa
  6. Vytváranie prostredia stimulujúceho vyššiu kvalitu učenia študentov
  7. Kooperatívne učenie
  8. Spolupráca školy s verejnosťou, triednictvo
  9. Možnosti uplatnenia sa na trhu práce
  10. Práca s dospelými – príprava lektorov

Projekt je financovaný z grantu Európskeho sociálneho fondu.

 

Image

Image

Image

Image