Reading
 
Home arrow Projekty arrow Kritické myslenie cez projekt „Škola, ktorej to myslí“ začína konkurovať bifľovaniu
Kritické myslenie cez projekt „Škola, ktorej to myslí“ začína konkurovať bifľovaniu Print E-mail
Tlačová správa

 

Projekt „Škola, ktorej to myslí“, ktorý podporuje u žiakov samostatné a kritické myslenie, schopnosť analyzovať informácie a efektívne vyjadrovať názor namiesto bifľovania, sa za 12 mesiacov úspešne etabloval na ôsmich základných školách. V rámci projektu sa už podarilo vyškoliť 250 učiteľov, a tým mal priamy dopad na približne 3 600 žiakov. V súčasnosti má už každý kraj na Slovensku modelovú školu, kde sa žiaci učia novým spôsobom. V druhej fáze projektu každá modelová škola odovzdá svoje skúsenosti ďalej a vyškolí ďalšie dve základné školy. Do konca roka teda pribudne ďalších 16 škôl, kde budú učitelia viesť žiakov k samostatnému mysleniu. Projekt vyhlásila Stredoeurópska nadácia (CEF) s podporou spoločnosti SLOVNAFT, a.s., jeho realizátorom je Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní.

Aj výsledky medzinárodného testovania OECD (PISA) potvrdzujú, že práve tvorivé a samostatné myslenie sú slabé miesta našich žiakov. Dosahujú síce úspechy na medzinárodných olympiádach a súťažiach, majú nadpriemerný rozsah teoretických vedomostí, no podpriemerné schopnosti pracovať s nimi. Napríklad, žiaci si prečítajú článok, ale mnohokrát slabo alebo nesprávne pochopia jeho obsah. V porovnaní s 57 vyspelými krajinami, ktoré sa výskumu zúčastnili, dosiahli slovenskí žiaci veľmi slabé výsledky. Najväčšou slabinou bola čitateľská a matematická gramotnosť, v ktorej Slovensko kleslo na podpriemerné 26. miesto. V porovnaní s rokom 2003 sa schopnosti slovenských žiakov dokonca zhoršili. Cieľom projektu „Škola, ktorej to myslí“ je tieto nedostatky postupne u žiakov a študentov odstraňovať.

V rámci projektu „Škola, ktorej to myslí“ sa podarilo na modelových školách od apríla 2007 vyškoliť celé pedagogické zbory na 8 základných školách, a ďalších 7 vysokoškolských učiteľov, ktorí získané poznatky podávajú ďalej približne 700 poslucháčom na vysokých školách. Celkovo program vzdelávania pre učiteľov pozostáva zo 120 študijných hodín, vrátane modelovej aplikácie zručností v praxi. Účastníci sa s metódami oboznámia najskôr z pohľadu žiaka a následne ich použijú priamo na vyučovaní pri práci so svojimi žiakmi. „Tieto interaktívne vyučovacie metódy podporujú u žiakov nezávislé a kritické myslenie, schopnosť utvoriť si vlastný názor, sebavedome ho vyjadriť a obhájiť si ho v diskusii. Zároveň sa žiaci naučia efektívnejšie spolupracovať, čím sa upevnia sociálne väzby medzi nimi. “ povedala Janet Livingstone, protagonistka projektu z CEF.

V druhej fáze, ktorá sa začína od apríla 2008, odovzdajú svoje poznatky vyškolení učitelia z modelových škôl ďalším dvom základným školám vo svojom kraji. Zároveň bude projekt rozšírený aj na stredné školy. V každom kraji pôjde zatiaľ o jednu modelovú školu. Celkovo tak v 2. roku projektu prejde školením približne 650 učiteľov, čo pozitívne zasiahne ďalších takmer 9 500 žiakov a študentov na Slovensku.

„Zrejme nie sme jediný zamestnávateľ, ktorý pociťuje nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na Slovensku, najmä v technických profesiách. Absolventi škôl navyše veľmi často disponujú len teoretickými znalosťami, ktoré nielenže nevedia v praxi využiť, ale často nevedia svoj odborný názor ani obhájiť, či problémy analyzovať alebo efektívne komunikovať. Tento projekt prispeje k lepšej príprave žiakov a študentov pre pracovný trh, zároveň posilňuje budúcu konkurencieschopnosť Slovenska. Je tiež príkladom efektívnej spolupráce občianskeho, súkromného a štátneho sektora,“ dodal Oszkár Világi, generálny riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT, a.s..

 

Čo hovoria o projekte „Škola, ktorej to myslí“ učitelia?

 

Mgr. Erika Tomášová - učiteľka zo ZŠ Budimír

„Tieto metódy sa stali obľúbenými aj u žiakov. Žiaci radi pracujú v skupinách, učia sa spolupracovať, primerane komunikovať a pohotovo reagovať na aktuálnu prácu alebo zadaný problém. Týmto spôsobom pestujú v sebe rôznorodé názory a samostatné kritické myslenie. Pevne verím, že tento projekt pomôže mnohým žiakom nájsť novú inšpiráciu pre aktívne vzdelávanie.“

Mgr. Eva Horníková - učiteľka zo ZŠ Karloveskej 61 v Bratislave

„Projekt nás učí nielen novým metódam, ktoré podporujú kritické myslenie a samostatné učenie žiakov, ale aj metódam kooperatívneho učenia a spolupráce školy s rodinou, ale aj vzájomnej spolupráci a prezentácii našich i žiackych projektov. Na základe osobnej skúsenosti vieme neskôr lepšie koordinovať prácu žiakov na vyučovaní.“

 

Kritické myslenie

 

Rámec kritického myslenia, ktorý je základom projektu „Škola, ktorej to myslí“, vznikol v USA. Jeho autormi sú Američania Jeannie Steele a Kurt Meredith, ktorí pôsobia na univerzite v Severnej Iowe. V súčasnosti sa tento rámec úspešne uplatňuje v 30 krajinách sveta. Implementáciou projektu chcú CEF, Slovnaft a Združenie Orava dosiahnuť, aby sa tento model vzdelávania naplno udomácnil aj v slovenskom systéme vzdelávania, otvoril nové možnosti uplatnenia sa pre slovenských žiakov a študentov, a tým zvýšil ich šance na úspech nielen doma, ale aj v zahraničí. Metodika projektu bola akreditovaná Ministerstvom školstva 20. októbra 2004 pod číslom 1909/26921/2004/409/1.

Stredoeurópska nadácia (CEF) je nezávislá a nestranícka mimovládna organizácia. Bola založená v roku 1994 a jej víziou je demokratická, ekonomicky prosperujúca a bezpečná Stredná Európa, s vlastnou identitou a rozmanitou, bohatou kultúrou. Za svoje poslanie považuje podporu kultúry a identity stredoeurópskeho regiónu a jeho ekonomického rozvoja, podporu a rozvoj školstva na Slovensku a posilnenie občianskej spoločnosti,. Tento cieľ nadácia napĺňa prostredníctvom udeľovania grantov a vlastných programov, ktoré sú zamerané na posilnenie hodnôt stredoeurópskej identity a jej tvorivého rozvoja. Stredoeurópska nadácia podporuje talenty a osobnosti regiónu, aktívne sa podieľa na rozvoji a prehĺbení hospodárskej spolupráce so susednými regiónmi.

Popri vlastných významných verejnoprospešných projektoch, akými sú napríklad Zlatá rybka EVO, či podpora slovenských univerzít, SLOVNAFT už niekoľko rokov úspešne spolupracuje so Stredoeurópskou nadáciou. Jednou z kľúčových oblastí spolupráce je práve vzdelávanie. SLOVNAFT je partnerom CEF aj pri realizácii projektu Regióny pre nás, ktorý už pomohol zlepšiť podmienky pre vzdelávanie vyše 20 000 deťom. Projekt „Škola, ktorej to myslí!“ je pokračovaním tejto úspešnej spolupráce.

Podrobnejšie informácie nájdete na: www.cef.sk , www.slovnaft.sk, www.zdruzenieorava.sk .

Kontakt:
Antónia Koperdanová
Programová manažérka
CEF
Sasinkova 12
811 08 Bratislava
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
tel. +421 (2) 5720 4122