Reading
 
Anketa Print E-mail

ANKETA pre účastníkov vzdelávania „Kritickým myslením k vyššej vzdelanosti a adaptabilite mladých ľudí“

 

Otázka: Ako Vaša škola rieši problém s klesajúcim záujmom žiakov o odborné školy a učilištia?

 

Nedostatok žiakov naša škola rieši:

 • otváraním nových učebných a študijných ročníkov
  • nový odbor chov koní a jazdectvo (učebný)
  • technika administratívy (študijný – dievčatá)
 • rôznymi projektami (Da Vinci a spolupráca s Nórskom)
  • žiaci majú záujem o zahraničnú prax (Rakúsko, Fínsko)
 • účasť na Burze SŠ – ukážky výrobkov, fotografický materiál, prospekty
 • učitelia spolupracujú s výchovnými poradcami ZŠ, navštevujú triedne ZRPŠ 9. ročníkov.

Viera Hlavinová,
SOU poľnohospodárske, Prievidza

 • Prezentáciou školy na verejnosti – prostredníctvom projektov, ktoré na škole prebiehajú, vzdelávacími aktivitami.
 • Zlepšovaním vybavenosti školy – IKT, jazykové učebne, odborné učebne.
 • Každoročne organizujeme „Deň OK“, na ktorý pozývame žiakov 9. ročníkov.
 • Prezentáciou činnosti školy v regionálnej tlači a lokálnej televízii.
 • Žiaci majú možnosť vycestovať do zahraničia.

Jana Andrisová a Ladislav Kakačka,
Obchodná akadémia, Dolný Kubín

Školy, s ktorými spolupracujeme, sa tento problém snažia riešiť väčšinou nasledovne:

 • miernejšie kritéria prijímania žiakov na školu,
 • „Dni otvorených dverí“ – ukázať školu a jej študentov v pozitívnom svetle,
 • účasť na burzách SŠ – vo svojom regióne alebo aj v okolitých regiónoch,
 • nadväzovanie spolupráce s výrobnými podnikmi, zamestnávateľmi,
 • ponuka bohatých a zaujímavých voľno-časových aktivít pre študentov,
 • zapájanie sa škôl do projektov pre zviditeľnenie školy, ako aj získanie financií pre školu.

Viera Michalková,
Ped .- psychol. poradňa, Martin

Roky pretrvával záujem o Obchodnú akadémiu v Banskej Bystrici, predovšetkým vďaka zameraniu bankovníctvo, pre vysokú úroveň výuky i uplatnenie sa absolventov v praxi. Možno práve preto boli Ministerstvom školstva zrušené zamerania a záujem o štúdium sa znížil. Zaujímavé je, že v Bratislave bolo zameranie bankovníctvo ponechané.

Je to predovšetkým na škodu žiakov OA Banská Bystrica, ktorí sú úspešní na vysokých školách i vo finančnom sektore.

Oľga Daxnerová,
Obchodná akadémia, Banská Bystrica

Tento školský rok, november 05 – január 06, som navštívila 26 základných škôl v 4 okresoch s prezentáciou našej školy. Taktiež som absolvovala rodičovské združenia 9. ročníkov na šiestich ZŠ v Humennom. Začali sme minulý rok a naplnili sme päť tried v 1. ročníku. Pravidelne konáme exkurzie zo ZŠ do našej školy.

Edita Telinová,
ZSŠ, Humenné

 • modernizáciou výučby (odborné učebne, didaktické a informačné pomôcky),
 • ponukou zaujímavých odborov (kultúrno-výchovný pracovník, pedagogické lýceum),
 • propagáciou školy (bulletin o škole, Deň otvorených dverí, propagačné, predmety, články v novinách, televízne šoty, programy pre verejnosť),
 • snahou o humanizáciu a demokratizáciu vzťahu učiteľ-žiak,
 • množstvom voľno-časových aktivít,
 • realizáciou množstva projektov zameraných na zvýšenie právneho vedomia, zlepšenia pracovného prostredia atď.
 • spoluprácou pri príprave, organizácii a realizácii rôznych akcií pri rôznych príležitostiach v priebehu celého roka v rámci mesta a širšieho regiónu,
 • škola je obsadená plne kvalifikovanými vyučujúcimi, ktorí sa neustále vzdelávajú,
 • hľadaním nových a príťažlivých foriem spolupráce školy a rodiny.

Elena Koričánska, Tatiana Krelová,
Pedag. a sociálna akadémia, Turčianske Teplice

Náborovou činnosťou – osobné návštevy ZŠ a prezentácia školy (študijných a učebných odborov), organizovaním Dňa otvorených dverí, iných sprievodných akcií (výstavy, súťaže aranžovania, ukážky výrobkov žiakov, propagačné materiály – CD, videokazety, propagácia v médiách. Dopĺňame, obmieňame a inovujeme študijné a učebné odbory – podľa potreby trhu práce. Znižujeme kritériá prijímania do 1. ročníka. Naši žiaci sa zúčastňujú na kultúrnych, športových a vzdelávacích aktivitách – SOČ, olympiády, a pod. Udržujeme ľudové tradície. Spolupracujeme s USS a s Detskými domovmi. Máme dobré kontakty s poľnohospodárskymi a inými výrobnými a obchodnými podnikmi.

František Brehovský,
ZSŠ poľnoh., Pruské, okres Ilava

 • Od šk. roku 2005/2006 otvorenie odboru Ekonomika poľnohospodárstva – v kežmarskom okrese nie je obchodná akadémia.
 • Od šk. roku 2006/2007 otvorenie odboru Veterinárstvo – v prešovskom kraji nie je – iba v Košiciach.
 • Účasť na školských združeniach 9. roč. ZŠ – poskytovanie informácii o možnostiach štúdia.
 • Účasť na besedách s deviatakmi a organizovanie Dní otvorených dverí.
 • Vytvorením webovej stránky našej školy.
 • Propagáciou školy organizovaním športových súťaží v okresnom a regionálnom rozsahu.
 • Prácou študentskej rady – organizovanie akcií pre študentov (volejbalový maratón, tanečný maratón, študentský ples, spolupráca s detskými domovmi.
 • Zmena názvu školy zo – Stredná poľnohospodárska škola na Stredná odborná škola – nezáujem o poľnohospodárstvo v očiach ľudí.
 • Snaha o využívanie nových vyučovacích metód a prístupu k študentom.
 • Organizovať prax tak, aby žiak doniesol domov konkrétny výrobok svoje práce.
 • Katarína Vdovjaková,
  Stredná poľnoh. škola, Kežmarok