Reading
 
Home arrow Projekty arrow CIVITAS arrow Projekt občan arrow Ako účinnejšie viesť žiakov k občianskej participácii?
Ako účinnejšie viesť žiakov k občianskej participácii? Print E-mail
Jedným z najzákladnejších princípov demokracie je občianska participácia na riadení spoločnosti. Je kľúčovou rolou občanov v demokratickej spoločnosti. Nie je to len ich právom, ale aj ich povinnosťou. Občianska participácia môže mať veľa foriem, ako je napríklad hlasovanie vo voľbách, účasť na rôznych verejných stretnutiach a diskusiách, členstvo v dobrovoľných a  mimovládnych organizáciách, ale aj platenie daní, účasť na protestných akciách a podobne. Občianska participácia buduje lepšiu demokraciu.


Občianskej participácii sa treba učiť a viesť k nej žiakov od skorého veku. Projekt Občan, ktorý na Slovensku už niekoľko rokov organizuje Združenie Orava, dáva možnosť žiakom priamo sa zapájať do občianskeho života. Prostredníctvom aktivít v škole aj mimo nej sa žiaci púšťajú do riešenia problémov vo svojom bližšom aj širšom okolí. Prácou na projekte sa žiaci naučia, že mnohé spoločenské problémy sa riešia verejnou politikou, teda zákonmi alebo opatreniami, ktoré prijíma štátna či miestna vláda.

  Image

Na Projekte Občan pracujú žiaci zväčša niekoľko týždňov až mesiacov. Na začiatku svojej práce identifikujú nejaký verejný problém, o ktorom zozbierajú čo najviac informácií, pričom využívajú rôzne zdroje. Nasleduje výber alternatívnych riešení daného problému,  návrh riešenia triedy a akčný plán. Výsledky svojej činnosti žiaci zdokumentujú v projektovej knihe a taktiež na portfóliu, ktoré neskôr prezentujú na školskej, regionálnej a celonárodnej prehliadke.

Akými problémami sa zaoberali žiaci tento rok? Tak ako v minulých ročníkoch, aj v tomto roku si žiaci vybrali témy, s ktorými sa stretávajú vo svojom okolí, ako je napr. šikanovanie v škole, ochrana týraných zvierat, problémy s trávením voľného času a nedostatkom športovísk, problémy s drogami, fajčením a vandalizmom, čistota životného prostredia, problémy psíčkarov a pod. Pribudli však aj nové témy, ako je rasizmus, týranie detí, urážanie a zosmiešňovanie fyzicky a mentálne postihnutých, problémy s pyrotechnikou, poskytovanie prvej pomoci a pod.

  Image

Aj v tomto roku sa do projektu zapojili školy zo všetkých kútov Slovenska. Projektom Občan sa zaoberali žiaci v ZŠ, Kláštor pod Znievom, ZŠ A. Stodolu, Martin, ZŠ, Liesek, ZŠ Plešivec, ZŠ, Okružná, Michalovce, ZŠ, Nejedlého Spišská Nová Ves, ZŠ, Rejdová, Špeciálna ZŠ Prešov, ZŠ, P. Dobšinského Rimavská Sobota, ZŠ, Heľpa, ZŠ, Pohorelá, ZŠ, Polomka, ZŠ, Malonecpálska Prievidza, ZŠ, Nemocničná, Dolný Kubín, ZŠ, M. Hattalu, Dolný Kubín, ZŠ, E.F. Scherera Piešťany a  ZŠ, Bratislava – Rusovce.

Regionálne prehliadky žiackych portfólií sa uskutočnili v Prešove, Martine, Heľpe, Rimavskej Sobote, Piešťanoch a Bratislave. Za účasti spolužiakov, rodičov, riaditeľov škôl, miestnych poslancov a zástupcov médií žiaci prezentovali riešené problémy a s prítomnými hosťami o nich ďalej diskutovali.

Projekt vyvrcholil celoslovenskou prehliadkou v budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave dňa 20. júna 2006. Prehliadky sa zúčastnilo približne 150 žiakov, učiteľov a hostí. Za Ministerstvo školstva pozdravila prítomných pani Viera Rosinová a za Združenie Orava prezident Pavol Pánik. Celoslovenskú prehliadku moderovala Viera Michalková z PPP v Martine.

  Image

Po skončení prezentácie portfólií boli žiackym kolektívom udelené pamätné listy s vyjadrením najsilnejších stránok ich portfólia. Portfóliá hodnotila komisia pod vedením Zdenky Janasovej zo Štátneho pedagogického ústavu.

Čo si o Projekte Občan myslia jeho najdôležitejší aktéri? Žiaci ôsmeho ročníka zo ZŠ, Heľpa, ktorí sa venovali problému nelegálnych skládok, povedali: „Predtým sme nevedeli veľa o vláde, pretože nás to ani veľmi nezaujímalo. Teraz vnímame vládu trochu ináč, vláda nemá ľahkú prácu a nemôže vyhovieť všetkým. Je ťažké dohodnúť sa na niečom, aby to bolo vyhovujúce pre všetky strany.“ A čo si všimli na práci poslancov? Myslia si, že poslanci národného parlamentu venujú málo pozornosti názorom obyčajných ľudí, obecní viac. Z práce na projekte majú radosť. Ako sa vyjadrili: „Je zaujímavé robiť takýto projekt, neľutujeme ani svoj voľný čas, ktorý sme práci na Projekte Občan venovali. O to väčšiu radosť budeme mať, keď sa budeme môcť prechádzať v čistej prírode.“ Ešte si vraj ale budú musieť premyslieť, ako tú prírodu udržať čo najdlhšie čistú.

Šiestaci zo ZŠ, M. Hattalu v Dolnom Kubíne si ako tému projektu vybrali problém s pyrotechnikou. Sú radi, že sa naučili, na koho sa majú obrátiť pri riešení nejakého problému, kto je za určité veci zodpovedný, pričom ich usmerňovala aj ich pani učiteľka. Chodili sa pýtať do obchodov, kde sa pyrotechnika predáva, boli sa porozprávať u požiarnikov aj na mestskom úrade. Čo sa prácou na projekte ešte naučili? Ako sa priznali, teraz vedia aj sami zháňať potrebné informácie, predtým im to vždy musel niekto pripraviť. Poznajú zdroje, kde si môžu zohnať informácie. Naučili sa s ľuďmi otvorenejšie rozprávať a normálne hovoriť o svojom probléme, nehanbia a neboja sa povedať svoj názor.

  Image

A čo motivuje učiteľov, aby sa so svojimi žiakmi zapojili do tohto projektu? Ako prezradila Božena Námesná zo ZŠ, Malonecpálska v Prievidzi, viedol ju k tomu najskôr profesionálny záujem ako učiteľky občianskej výchovy. Snaží sa čo najlepšie spojiť teóriu s praxou a viesť žiakov k získavaniu praktických občianskych zručností. Žiaci, s ktorými v rámci projektu pracovala na probléme drogovej závislosti mladých ľudí, na základe pozorovaní a skúseností získaných z práce na projekte sa rozhodli napísať list na Ministerstvo spravodlivosti. V ňom okrem iného navrhli niekoľko opatrení, ktoré by podľa nich mohli pomôcť riešiť tento problém. Napríklad navrhli, že ústavná liečba drogovo závislých by mala byť nariadená a povinná aspoň šesť týždňov, aby liečení odtiaľ predčasne neodchádzali. Taktiež sa vyjadrili k problému s predajom alkoholu a cigariet mladým ľuďom a navrhli efektívnejší monitoring dodržiavania zákona. Za problém považujú aj reklamu na cigarety, zriaďovanie detských kútikov pri pohostinstvách a výrobu detského šampanského.

Projekt Občan bude Združenie Orava organizovať aj v školskom roku 2006/2007. Učitelia, ktorí majú záujem zúčastniť sa tohto projektu získajú informácie v ktorejkoľvek kancelárii združenia alebo na tel. čísle 043/5865 462.

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Združenie Orava