Reading
 
Home arrow Projekty arrow Škola ktorej to myslí arrow Výzvy arrow 5. rok projektu Škola, ktorej to myslí
5. rok projektu Škola, ktorej to myslí Print E-mail
Výzva pre všetky ZŠ

Prihláška

Tlačová správa

       
     
   
 
       
    cef.jpg
  logo_orava_fial.gif
 

 


 

VÝZVA

na predkladanie žiadostí o účasť v·programe

„ŠKOLA, KTOREJ TO MYSLÍ“


Združenie Orava a Stredoeurópska nadácia vyhlasujú piatu výzvu na prihlásenie sa základných škôl do programu „Škola, ktorej to myslí“ pre školský rok 2011/2012.

Cieľom programu je prostredníctvom vyškolenia učiteľov podporovať u žiakov samostatné, kreatívne a kritické myslenie, schopnosť analyzovať informácie a efektívne vytvárať a vyjadrovať vlastný názor namiesto ešte stále veľmi rozšíreného memorovania.

Za prvé štyri roky program poskytol vzdelávanie 63 základným a stredným školám a vyškolil takmer 1 900 učiteľov, čo sa pozitívne odzrkadlilo na vzdelávaní približne 25 tisíc žiakov a študentov.


Ciele programu:
 • Poskytnúť celým pedagogickým kolektívom škôl vzdelávací program, ktorý prehĺbi,
  rozvinie a rozšíri odborné pedagogické vedomosti a zručnosti pedagógov.
 • Zvýšiť kapacitu učiteľov rozvíjať schopnosť mladých ľudí samostatne sa učiť a myslieť.
 • Podporiť komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi.
 • Podporiť komunikáciu a spoluprácu školy, rodiny a širšej verejnosti.

 

Náplň programu:

Program ponúka školám inovačný vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania, akreditovaný MŠ SR pod názvom Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu, ktorý pedagógom predstaví stratégiu učenia a myslenia EUR*.

V rámci prípravy sa učitelia naučia používať rad konkrétnych interaktívnych vyučovacích postupov a metód, ktoré umožňujú aktívne zapojenie žiaka do procesu učenia tak, aby informácie a podnety vedel sám kriticky zhodnotiť. Program sa zameriava na zmenu vyučovacích metód, nie na zmenu obsahu vyučovania a zahŕňa 40 prezenčných a 20 dištančných hodín.

Je určený pre nasledovné kategórie pedagogických zamestnancov:

  a) Učiteľ
  b) Vychovávateľ
  c) Pedagogický asistent

 

Jednotlivé prezentácie predstavujú interaktívne vyučovacie metódy zážitkovou formou. Všetky metódy je možné používať systematicky v rôznych ročníkoch a na rôznom učebnom obsahu. Ku každej pracovnej dielni dostanú účastníci potrebné študijné materiály a pracovné listy pripravené zvlášť pre jednotlivé stretnutia.

Od účastníkov sa bude vyžadovať aktívna účasť na stretnutiach a následné uplatňovanie prezentovaných metód v praxi. Vzdelávací program pozostáva z piatich 8-hodinových stretnutí. Dátumy jednotlivých stretnutí budú stanovené po dohode s vybratou školou, prihliadnuc na jej špecifiká, v časovom rozmedzí od 1. októbra 2011 do 31. mája 2012, pričom bude možné využiť aj dni pracovného voľna.

Záverečné prezentácie pred komisiou preveria, nakoľko si učitelia vyučovacie metódy osvojili. Úspešní absolventi majú možnosť získať osvedčenia s udelením 15 kreditov.

 

Vzdelávací program je rozdelený podľa nasledovných tém:
1. Všeobecná stratégia kritického myslenia a učenia vo vyučovaní.
2. Kladenie otázok a kritické myslenie. Metódy čítania podporujúce kritické myslenie.
3. Metódy písania podporujúce kritické myslenie.
4. Kooperatívne učenie.
5. Spolupráca školy s rodinou a komunitou, triednictvo.

 

Podmienky pre prihlásenie:

Do programu sa môžu prihlásiť základné školy zriadené na území SR, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

 • Minimálne 75% učiteľov školy je ochotných aktívne absolvovať celý vzdelávací program. (Pedagogickí pracovníci školských klubov a materských škôl – ak sú súčasťou školy – sa
  programu môžu taktiež zúčastniť, avšak ich účasť neovplyvní podmienku 75%
  naplnenosti.)
 • Škola je ochotná bezodplatne poskytnúť svoje priestory a technické vybavenie na vzdelávanie.
 • Minimálne 80% základných predmetov sa v škole vyučuje kvalifikovane.
 • Škola nie je pred zrušením a má jasné predstavy o svojej perspektíve.
 • Škola ustanoví školského koordinátora programu, cez ktorého bude združenie so školou komunikovať. Je dôležité, aby koordinátor ovládal prácu s počítačom a internetom a mal dobré organizačné a komunikačné schopnosti.
 • Škola vytvorí podmienky pre všetkých účastníkov vzdelávania, aby mohli úspešne absolvovať celé vzdelávanie.
 • Na realizáciu programu prispeje škola finančnou spoluúčasťou 500,- Eur a certifikačným poplatkom za záverečnú prezentáciu pred komisiou (tento sa vypočíta podľa počtu účastníkov pri sume 20,- Eur za jedného účastníka).
 • Vybraté školy sa zmluvne zaviažu, že hore uvedené podmienky splnia.

 

Termíny:

Školy sa môžu zapojiť do programu pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok zaslaním prihlášky (viď nižšie) riadnou poštou v štyroch vyhotoveniach

 

najneskôr do 30. júna 2011


(rozhoduje pečiatka s dátumom odoslania na pošte) na adresu:

 

Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní
Hálova 16
851 01 Bratislava

 

Zoznam vybratých škôl bude najneskôr 31. augusta zverejnený na internetových stránkach:
www.zdruzenieorava.sk a www.cef.sk a následne budú vybraté školy kontaktované zástupcami Združenia Orava.


Kritériá výberu škôl:

Výberová komisia pozostávajúca zo zástupcov Združenia Orava a Stredoeurópskej nadácie bude posudzovať prihlášky na základe miery splnenia podmienok pre prihlásenie sa do programu, veľkosti učiteľského zboru a počtu žiakov.

 

 

Materiálne a organizačné zabezpečenie programu:

Program po lektorskej a organizačnej stránke realizuje Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní. Stredoeurópska nadácia sa podieľa na tvorbe a monitorovaní programu a v prevažnej miere hradí jeho realizačné náklady. Zúčastnené školy prispievajú na program finančnou spoluúčasťou (viď vyššie), poskytujú priestory a technické vybavenie na jednotlivé stretnutia programu.


Podrobnejšie informácie o programe, ako aj formulár prihlášky nájdete na www.zdruzenieorava.skwww.cef.sk alebo si ich môžete vyžiadať na adrese  This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it .

 

 

*Rámec pre vyučovanie a učenie – EUR (ďalej len „Rámec“), ponúka konceptuálnu základňu na vyučovanie, ktorú
možno realizovať systematicky v rôznych ročníkoch a na rôznom učebnom obsahu. Keď žiaci použijú tento rámec pri samostatnom myslení a učení, budú schopní dávať svoje vedomosti do kontextu tým, že ich pričlenia k už poznaným, aktívne sa zapoja do nového spôsobu učenia a budú uvažovať o tom, ako táto nová učebná skúsenosť zmení ich chápanie učiva.

 

Akronymum EUR v názve „Rámca“ je zostavený z prvých písmen slov Evokácia – Uvedomenie si významu – Reflexia,
čo naznačuje, že ide o trojfázový model procesu myslenia a učenia. V každej z týchto fáz dochádza k významným špecifickým aktivitám, ktoré ovplyvňujú efektivitu celého učebného procesu. Model v podstate opisuje postupnosť krokov, ktorým žiaci prechádzajú pred učením, v jeho priebehu a po učení. Dodržanie tejto „metodiky“ nás dovedie k splneniu edukačného cieľa – k rozvinutiu schopnosti kriticky myslieť a uvažovať.


Akékoľvek vymáhanie zmeny rozhodnutia komisie súdnou cestou je vylúčené.

Organizátori (Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní a Stredoeurópska nadácia) si vyhradzujú právo na zmenu pravidiel alebo doby trvania výzvy, ako aj právo na jej zrušenie z dôvodu nedostatočného záujmu škôl. Aktuálne informácie o výzve sú dostupné na stránkach www.cef.skwww.zdruzenieorava.sk .