Reading
 
Home arrow O nás arrow Dokumenty arrow Volebný poriadok pre voľby do orgánov Združenia Orava
Volebný poriadok pre voľby do orgánov Združenia Orava Print E-mail

I. Základné ustanovenia

 

§1. Voľby do všetkých orgánov združenia sú tajné. Hlasovanie sa môže uskutočniť priamo alebo nepriamo, formou korešpodenčného hlasovania.

hore

§2. Správna rada, prezident, volebná komisia a revízna komisia sa volia v riadnych, mimoriadnych a doplňovacích voľbách riadnymi členmi dištančne-korešpondenčne alebo spoločne na valnom zhromaždení združenia.

hore

§3. Vymedzenie aktívneho a pasívneho volebného práva:

 1. právo voliť jednotlivých členov do orgánov združenia /okrem funkcie výkonného riaditeľa/ a odvolávať ich z nich má každý riadny člen združenia. Kto je riadnym členom združenia určujú platné stanovy združenia.
 2. Právo byť zvolený v riadnych a doplňujúcich voľbách do orgánov združenia má každý riadny člen združenia, ktorý dovŕšil 18. rokov života a nebol vo funkcii, do ktorej je nominovaný, viac ako 2 funkčné obdobia za sebou, resp. nie je vo funkcii člena volebnej komisie. Najmenej jedno funkčné obdobie musí mať prestávku.

hore

§4. Do jednotlivých orgánov združenia sa volia nasledovné počty zástupcov/kýň:

 1. Do volebnej komisie (VK) sa volí spravidla 1 nový/á člen/ka na obdobie 3 rokov.
 2. Do revíznej komisie (RK) sa volí spravidla 1 nový/á člen/ka na obdobie 3 rokov.
 3. Do funkcie prezidenta (P) sa volí 1 reprezentant/ka združenia na obdobie 3 rokov.
 4. Do správnej rady (SR) sa volia spravidla 3 noví/é členovia/členky na obdobie 3 rokov.
V prípade uvoľnenia z ktorejkoľvek funkcie vyššieuvedených orgánov združenia (okrem prezidenta/ky) môžu byť kooptovaní tí zvolení kandidáti - čakatelia, kotrí sa umiestnili najvyššie počtom hlasov za uvoľneným/ou členom/kou príslušného orgánu v poradí čakateľov - v zmysle platných stanov združenia.

§5. Voľby do jednotlivých orgánov združenia môžu prebiehať súbežne /dokonca spoločne/, ale aj oddelene - v prípade doplňujúcich volieb, či pri hlasovaní o odvolaní členov z niektorého z orgánov združenia.

hore

§6. Riadne voľby členov do orgánov združenia, podľa rotačného princípu 1/3 obmeny, sa konajú ( okrem voľby prezidenta) každý rok.

hore

§7. Doplňujúce voľby (okrem riadnych - každoročných) do niektorého z orgánov združenia sa konajú v prípade, keď sú vyčerpané možnosti kooptácie . Kooptovaní môžu byť tí z kandidátov, ktorí sa v riadnych voľbách umiestnili na pozícii náhradníka - čakateľa a získali pritom viac ako 10% z počtu platných hlasov zúčastnených voličov. Doplňujúce voľby sa uskutočňujú podľa tých istých pravidiel ako riadne voľby.

hore

II. Volebná komisia

 

§1. Volebnú komisiu (VK) volí valné zhromaždenie z návrhov riadnych členov zduženia a záujmových skupín.

hore

§2. Členovia VK môžu byť volení len jednotlivo. Nominovaní kandidáti/ky musia písomnou formou súhlasiť s kandidatúrou. Každý člen VK môže byť do tejto funkcie zvolený len v dvoch plných funkčných obdobiach.

hore

§3. VK musí byť najmenej trojčlenná + jeden náhradník, aby v prípade choroby resp. inej prekážky činnosti 2 členov VK nezostala komisia nefunkčná.

hore

§4. Člen VK začína svoju činnosť zvolením a končí vyhlásením volieb a schválením správy o činnosti valným zhromaždením na konci jeho 3-ročného funkčného obdobia.

hore

§5. Práva a povinnosti VK:

 1. Riadi sa pravidlami určenými stanovami a ustanoveniami platného volebného poriadku.
 2. Na svojom prvom zasadnutí si zvolí tajným hlasovaním predsedu a zástupcu VK.
 3. Organizuje prípravy, riadi a kontroluje, priebeh volieb a vyhlasuje ich výsledky a to do každého z orgánov združenia.
 4. Má povinnosť vyhlásiť začiatok a koniec nominačného procesu a jeho pripomienkovania.
 5. Overuje platnosť jednotlivých nominačných návrhov a prijatie nominácie.
 6. Má povinnosť zverejniť najmenej 3 dni pred konaním volieb konečnú kandidátku nominovaných.
 7. Posudzuje pripomienky k príprave a priebehu volieb.
 8. Má právo a povinnosť určiť dátum, miesto, spôsob a priebeh volieb. Taktiež má právo opakovať voľby, ak došlo k porušeniu pravidiel ich uskutočnenia.
 9. Má povinnosť verejne vyhlásiť výsledky volieb do 24 hodín po ich ukončení.
 10. Má povinnosť vypracovať písomne správu o príprave, priebehu a výsledku jednotlivých volieb do orgánov združenia.
 11. Má povinnosť po skončení činnosti odovzdať agendu do archívu združenia.

hore

III. Spôsob volieb

 

§1. Voľby prebiehajú v súlade so stanovami, nominačnými pravidlami, volebným a rokovacím poriadkom združenia.

hore

§2. Kandidáti, nominovaní do jednotlivých orgánov, sú volení buď postupne alebo spoločne na jedinom hlasovacom lístku s jasne rozdelenými kandidatúrami do jednotlivých orgánov združenia.

hore

§3. Za zvolených sa považujú tí z nominovaných, ktorí získali v hlasovaní najväčší počet odovzdaných platných hlasov.

hore

§4. Pri rovnosti počtu hlasov sa uskutoční 2. kolo volieb, ktorého sa zúčastnia kandidáti s rovnakým počtom hlasov.

hore

§5. Pri neúspechu 2. kola volieb rozhodne VK o ďalšom priebehu a spôsobe voľby.

hore

§6. Každý riadny člen združenia má právo vzniesť v písomnej podobe námietku proti priebehu volieb. Pri centrálnej voľbe do 2 hodín a pri korešpondenčnej do 24 hodín od termínu ukončenia volieb.

hore

IV. Priebeh volieb

 

§1. Konkrétny priebeh volieb podľa daných podmienok určuje a riadi VK, dodržiavajúc pritom základné ustanovenia volebného poriadku, kompetencie VK a stanov združenia.

hore

V. Záverečné ustanovenia

 

§1. Volebný poriadok zásadne schvaľuje valné zhromaždenie prostou väčšinou hlasov.

hore

§2. Volebný poriadok spravidla platí na nasledujúce funkčné obdobia, až do schválenia nového volebného poriadku, resp. do schválenia nových stanov združenia.

hore

Schválené  VZ v Podbanskom, Hotel Permon,  dňa 7. 11. 2009