Reading
 
Home arrow O nás arrow Dokumenty arrow Vnútorný poriadok Združenia Orava
Vnútorný poriadok Združenia Orava Print E-mail

Charakteristika vnútorného poriadku

 

Pod vnútorným poriadkom združenia sa predovšetkým rozumie uplatňovanie pravidiel a predpisov prostredníctvom vopred presne stanovených zásad, spôsobov a postupov v jednotlivých oblastiach činnosti združenia a pri ďalšej úprave samosprávneho života organizácie.

hore

Všeobecné pravidlá

 

Všeobecné pravidlá vnútorného poriadku sú nedeliteľnou súčasťou Stanov združenia, sú v nich buď explicitne vyjadrené alebo sú od nich odvodené. Patria k nim:

 1. pravidlá a kompetencie činnosti orgánov združenia zostavované do organizačných poriadkov týchto orgánov
 2. spôsoby zmeny a doplnenia stanov
 3. nominačný a volebný poriadok pre voľby do jednotlivých orgánov združenia
 4. pravidlá prijímania hlavných materiálov združenia
 5. zásady tvorby rokovacích poriadkov/programov: 1/ valného zhromaždenia, 2/správnej rady, 3/ volebnej komisie, 4/ revíznej komisie, 5/ výkonného manažmentu, 6/ komisií správnej rady, 7/ trvalých, či dočasných záujmových skupín

hore

Spôsoby zasadnutia a komunikácie medzi orgánmi združenia a medzi členmi združenia môžu byť priame – prezenčné a nepriame – dištančné, kde prítomnosť je zabezpečená prostredníctvom médií – e-mailu, chatu, faxu, telefónu a SMS správy, korešpondenčného listu, periodickej tlače a prostredníctvom iných nových médií.

hore

Výsledky rokovaní orgánov, rád, komisií a skupín sa spravidla zaznamenávajú písomne a agenda činnosti orgánov združenia je archivovaná a prístupná všetkým členom združenia. Archivovanie sa sústreďuje do jednotlivých kancelárií zduženia alebo na nimi vyčlenené miesto.

hore

Organizačný poriadok združenia

 

Organizačný poriadok je vlastne zabezpečenie a stanovenie postupu pri obsahovom rokovaní a pre dosiahnutie požadovaného výsledku činnosti. Pravidlá organizačného poriadku pre činnosť jednotlivých orgánov združenia sú určené v Stanovách Združenia Orava v čl. 7 -13. V súlade s platnými stanovami môžu byť tieto pravidlá ďalej rozširované a konkretizované tak, aby pomáhali členom a funkcionárom združenia plniť nové a zložitejšie úlohy. Vnútorné organizačné poriadky si vytvárajú: správna rada, volebná komisia, revízna komisia, stále a dočasné komisie správnej rady a výkonný manažment.

hore

V roku 2002 vznikla Poradná rada združenia ako podporný orgán pre vzťahy s verejnosťou a zahraničím. Poradnú radu združenia zvoláva prezident/ka združenia alebo ním poverený člen/ka Správnej rady, výkonný/á a programový/á riaditeľ/ka.

hore

Zmeny a doplnky stanov združenia

 

Návrhy na zmeny a doplnky stanov združenia môže podať každý riadny člen združenia tak, aby sa každý člen združenia mohol s návrhom oboznámiť včas a vyjadriť sa k nemu. V období medzi valnými zhromaždeniami sa návrhy podávajú ktorémukoľvek členovi správnej rady a to zásadne písomnou formou. Správna rada potvrdí prijatie návrhu člena združenia, orgánu zduženia, či komisie správnej rady. Na rokovaní valného zhromaždenia sa môže podať návrh na zmeny, či doplnok stanov v podobe písomného návrhu na zaradenie do programu, ako bod rokovacieho poriadku valného zhromaždenia, a to najneskoršie hodinu pred jeho otvorením. Návrh by mal obsahovať aj predpokladanú časovú dotáciu na jeho realizáciu.

hore

Pravidlá organizácie prípravy a uskutočnenia volieb a schvaľovania materiálov

 

Pravidlá organizácie prípravy a uskutočnenia volieb do jednotlivých orgánov združenia upravuje platný nominačný a volebný poriadok, podľa ktorého sa riadi volebná komisia pri organizovaní volieb a schvaľovaní materiálov združenia. V prípade, že prezenčné valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, volebná komisia uskutoční dištančné – korešpondenčné hlasovanie o schvaľovaných materiáloch. Korešpondenčné hlasovanie by malo byť ukončené najneskoršie do 2 mesiacov od termínu konania valného zhromaždenia.

hore

Robertove pravidlá rokovania a zásady tvorby rokovacích poriadkov

 

Robertove pravidlá pre rozhodovanie:

 1. Požiadať o slovo predsedajúceho pre prednesenie návrhu a počkať na udelenie slova
 2. Predniesť návrh – premyslene, jasne, stručne
 3. Podpora návrhu – musí ho podporiť aspoň jeden/na ďalší/ia rokujúci/a člen/ka
 4. Rokovanie o návrhu – formou diskusie, rešpektovať udelenie a odobratie slova
 5. Ukončenie diskusie – rešpektovať dohodnutý termín a čas ukončenia
 6. Hlasovanie o návrhu – spočítanie hlasov a oznámenie výsledku
 7. Prijatie rozhodnutia – podľa výsledku hlasovania
 8. Zapísanie rozhodnutia - do zápisnice zo zasadnutia

hore

Zásady tvorby rokovacích poriadkov orgánov združenia

Návrh rokovacieho poriadku valného zhromaždenia pripravuje spravidla správna rada združenia. Robí to na základe pripravených materiálov a návrhov na prerokovanie, ktoré jej v priebehu obdobia medzi valnými zhromaždeniami došli. Určí konkrétne poradie predkladateľov správ a plánov činnosti na nasledujúce obdobie a prednesenie návrhov. Stanoví časový rozvrh jednotlivých bodov programu a času na diskusie. V mimoriadnom prípade môže prezident alebo poverený člen správnej rady určiť skupinu alebo jednotlivca, ktorý pripraví návrh rokovacieho poriadku. Predseda komisie pre prípravu konferencie spolupracuje s prezidentom, či povereným členom správnej rady pre prípravu valného zhromaždenia v prípade, že obidve rokovania prebiehajú v tom istom termíne.

hore

Návrh rokovacieho poriadku správnej rady predkladá spravidla prezident združenia alebo ním poverený člen správnej rady. Rokovací poriadok konkrétneho zasadnutia môže navrhnúť každý člen správnej rady. Ak ich je viac, prvým bodom rokovania je schválenie toho, ktorým sa bude zasadnutie riadiť. Rovnako sa postupuje v prípade rokovacích poriadkov komisií správnej rady. Rokovacie poriadky si tvoria tieto komisie: Pre programy, politiku a legislatívu, Pre rozvoj združenia, Pre členskú základňu, Pre publikácie, Pre organizovanie konferencií, Pre vnútorný poriadok združenia, Pre ocenenia. Správna rada môže vytvoriť aj ďalšie komisie, ktoré sa budú riadiť takým istým rokovacím poriadkom a tiež ich môže zrušiť. Schválené rokovacie poriadky z príslušných orgánov združenia sa posielajú komisii pre vnútorný poriadok.

hore

Návrhy rokovacích poriadkov ostatných orgánov združenia : volebnej komisie, revíznej komisie, výkonného manažmentu s výkonnou a programovou riaditeľkou sa tvoria takým istým postupom, ako v prípade správnej rady. Tam predkladajú návrhy predsedovia komisií alebo ich zástupcovia. V prípade výkonného manažmentu sú to riaditelia/ľky.

hore

Rokovacie poriadky trvalých aj dočasných záujmových skupín sa pripravujú takým istým spôsobom ako u orgánov združenia a držia si ich vo vlastne agende skupiny.

V  Bratislave 15. 11. 2005