Reading
 
Home arrow O nás arrow Dokumenty arrow Stanovy občianskeho združenia
Stanovy občianskeho združenia Print E-mail

Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní

 

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia je Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, v anglickom jazyku Orava Association for Democratic Education. Oficiálna skratka je Združenie Orava, v anglickom jazyku Orava Association.
 2. Sídlo združenia je v Bratislave.
 3. Združenie je zriadené na dobu neurčitú.

hore

Článok 2
Zámer združenia

Združenie Orava je nezisková, mimovládna, profesionálna organizácia zastupujúca záujmy detí, pedagógov a ostatných školských pracovníkov podieľajúcich sa na hlavnej činnosti školy, ako aj rodičov a sympatizantov školy.

Združenie podporuje profesionálny rozvoj pedagógov a ostatných pracovníkov podieľajúcich sa na hlavnej činnosti školy, umožňuje mnohostrannú spoluprácu a komunikáciu, rozvíja informovanosť členov a nečlenov združenia, štátnych a neštátnych vzdelávacích inštitúcií.

hore

Článok 3
Ciele a činnosť združenia

Hlavnými cieľmi združenia sú:

 1. Profesionálny rozvoj
  Združenie umožňuje prezentovanie záujmov detí, učiteľov a ostatných pracovníkov a stará sa o záujmy týchto skupín. Združenie sa podieľa na ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov a podporuje organizovanie dlhodobých a krátkodobých vzdelávacích programov pre učiteľov na rôznom stupni škôl a pre lektorov.
 2. Výskum
  Združenie realizuje výskum a spolupracuje s inými vzdelávacími, nevzdelávacími inštitúciami a súkromnými osobami na uskutočňovaní výskumov týkajúcich sa sledovania a hodnotenia školských javov a problémov. Výskum a výsledky výskumu sú nasmerované na skvalitňovanie vzdelávania.
 3. Publikácie
  Združenie vydáva publikácie, prostredníctvom ktorých informuje o živote a programoch združenia, umožňuje mnohostrannú komunikáciu a výmenu skúseností a poznatkov členov aj nečlenov, pedagogickej i nepedagogickej verejnosti.
 4. Konferencie
  Združenie organizuje a podieľa sa na organizovaní konferencií na rôznej úrovni umožňujúcich vzájomnú výmenu skúseností a informácií.
 5. Budovanie združenia
  Združenie sa usiluje o rozširovanie členskej základne a skvalitňovanie svojej štruktúry. Nadväzuje kontakty a hľadá možnosti spolupráce s inými organizáciami.

hore

Článok 4
Členstvo

 1. Vznik členstva
  Členom združenia sa môžu stať fyzické a právnické osoby na základe vyplnenia a registrácie prihlášky a zaplatenia členského príspevku v súlade so stanovami združenia a po schválení správnou radou. Člen súhlasí so zámerom, cieľmi a činnosťou združenia. Členstvo nemôže byť odmietnuté na základe rasy, národnosti, etnickej alebo štátnej príslušnosti, handicapu, pohlavia, náboženského vierovyznania, veku ani sexuálnej orientácie.
 2. Druhy členstva
  1. riadny člen
   Riadnym členom sa môže stať fyzická osoba po dosiahnutí 15. roku života súhlasiaca so zámermi a cieľmi združenia. Riadny člen má hlasovacie právo a môže byť volený do orgánov združenia až po dosiahnutí 18. roku života.
  2. spolupracujúci člen
   Spolupracujúcim členom sa môže stať fyzická osoba bez akéhokoľvek obmedzenia, ktorá súhlasí so zámermi a cieľmi združenia. Spolupracujúci člen požíva výhody člena, nemá však hlasovacie právo a nemôže byť volený do orgánov združenia.
  3. inštitucionálny člen
   Inštitucionálnym členom sa môže stať právnická osoba bez akéhokoľvek obmedzenia, ktorá súhlasí so zámermi a cieľmi združenia, požíva výhody členstva, nemá hlasovacie právo a nemôže byť volená do orgánov združenia.
  4. čestný člen
   Čestným členom sa stáva fyzická osoba rozhodnutím správnej rady. Čestný člen nemá hlasovacie právo a nemôže byť volený do orgánov združenia a neplatí členské. Čestné členstvo zaniká rozhodnutím správnej rady.
 3. Zánik členstva
  Členstvo zaniká:
  1. vystúpením, a to dňom doručenia písomnej žiadosti o vystúpenie zo združenia,
  2. vylúčením, a to dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení, napr. z dôvodu porušenia stanov,
  3. úmrtím,
  4. zánikom združenia.
 4. Zmena členstva
  Vznikom nového druhu členstva zaniká predchádzajúci druh členstva.

hore

Článok 5
Práva a povinnosti členov

Člen má právo:

 1. podieľať sa na činnosti združenia podľa vlastného rozhodnutia a výberu v zmysle jednotlivých druhov členstva,
 2. požívať služby a výhody členstva poskytované združením v zmysle jednotlivých druhov členstva,
 3. využívať zľavy podľa rozhodnutia správnej rady,
 4. voliť a od 18. roku byť volený do správnych orgánov združenia v súlade so stanovami,
 5. obracať sa na orgány združenia s podnetmi, pripomienkami a sťažnosťami,
 6. byť informovaný o rozhodnutiach združenia,
 7. zúčastňovať sa na zasadnutí orgánov združenia,
 8. podávať návrhy na zmeny stanov združenia v súlade s rokovacím poriadkom valného zhromaždenia.

Každý člen je povinný:

 1. obnovovať členstvo zaplatením povinného ročného členského príspevku (okrem čestného člena). Vyzvanie k zaplateniu povinného ročného členského príspevku bude členom zasielať s predstihom kancelária združenia. Výšku povinného ročného členského príspevku schvaľuje valné zhromaždenie na návrh správnej rady.
 2. dodržiavať stanovy združenia a plniť uznesenia orgánov združenia.

hore

Článok 6
Ochrana dobrého mena združenia

Dobré meno združenia nesmie byť využívané a/alebo zneužívané individuálnymi osobami s cieľom osobného prospechu a obohatenia alebo na komerčné a iné účely. Jednotlivý člen nemôže zastupovať združenie bez poverenia správnou radou a/alebo valným zhromaždením. Zneužitie dobrého mena združenia môže byť dôvodom k vylúčeniu zo združenia.

hore

Článok 7
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 1. valné zhromaždenie
 2. správna rada
 3. prezident
 4. revízna komisia
 5. volebná komisia
 6. výkonný riaditeľ

hore

Článok 8
Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším rokovacím a rozhodovacím orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia. Valné zhromaždenie zvoláva správna rada združenia najmenej jedenkrát ročne. Valné zhromaždenie môže byť zvolané aj na základe písomného požiadania 1/3 riadnych členov. Valné zhromaždenie je verejné. Prítomnosť na valnom zhromaždení je uskutočniteľná priamym alebo nepriamym spôsobom.

Valné zhromaždenie:

 1. schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
 2. volí a odvoláva členov správnej rady a prezidenta,
 3. volí a odvoláva členov revíznej komisie,
 4. volí a odvoláva členov volebnej komisie,
 5. schvaľuje plán činnosti združenia,
 6. schvaľuje správy o činnosti orgánov združenia,
 7. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
 8. schvaľuje volebný poriadok,
 9. schvaľuje rokovací poriadok,
 10. rozhoduje o zrušení združenia.

Uznesenia sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou prítomných riadnych členov. Na schválenie stanov sú potrebné najmenej 2/3 hlasov riadnych členov prítomných alebo zúčastňujúcich sa aktu volieb. Hlasovanie sa riadi platným volebným poriadkom. Zasadnutia valného zhromaždenia sa riadia schváleným rokovacím poriadkom.

hore

Článok 9
Správna rada

Je volená a odvolávaná valným zhromaždením, jej hlavnou úlohou je vytvárať plán činnosti združenia. Zabezpečuje, riadi a zodpovedá za činnosť združenia medzi zasadnutiami valného zhromaždenia, zvoláva valné zhromaždenie a zodpovedá za jeho obsahovú prípravu. Valnému zhromaždeniu predkladá:

 1. plán činnosti združenia,
 2. správu o činnosti združenia,
 3. rozpočet združenia,
 4. správu o hospodárení združenia,
 5. volebný a rokovací poriadok.

Rozhoduje o prijatí a vylúčení člena, rozhoduje o udelení a zrušení čestného členstva. Správna rada rozhoduje o zrušení združenia v prípade ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia. Správna rada ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

Stretáva sa podľa potreby, najmenej dvakrát do roka. Správna rada má právo pozvať na svoje zasadnutie ktoréhokoľvek výkonného pracovníka.

Schvaľuje pravidlá a pracovný poriadok výkonného manažmentu, ktorý je v pracovnom pomere. Správna rada menuje, odvoláva výkonného riaditeľa a hodnotí jeho činnosť. Správna rada schvaľuje otvorenie nových kancelárií na základe vlastného rozhodnutia alebo na návrh výkonného riaditeľa.

Správna rada schvaľuje tvorbu záujmových skupín na základe písomného požiadania najmenej piatich členov tejto skupiny a určí predsedu tejto skupiny.Členom správnej rady sa môže stať riadny člen združenia po dosiahnutí 18. roku. Funkcia v správnej rade je bez finančného ohodnotenia.

Volebné obdobie členov správnej rady je trojročne. Člen správnej rady môže byť zvolený maximálne v dvoch plných volebných obdobiach. Plným volebným obdobím sa rozumie viac ako dva roky volebného obdobia vo funkcii člena správnej rady.

Správna rada má 9 členov. Tvoria ju prezident a osem členov s hlasovacím právom, prísediacim je výkonný riaditeľ bez hlasovacieho práva. Správnu radu tvoria členovia nominovaní a volení v súlade s volebným poriadkom.

Správnu radu zvoláva a riadi prezident alebo ním poverený člen správnej rady v súlade so stanovami združenia a/alebo z vlastného rozhodnutia a/alebo na písomný podnet najmenej 1/3 členov správnej rady. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov správnej rady. Správna rada schvaľuje alebo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Správna rada v prípade uvoľnenia z funkcie člena správnej rady môže kooptovať do tejto funkcie člena v súlade s volebným poriadkom. Tento člen zastáva túto funkciu do konca volebného obdobia. Pri uvoľnení viac ako dvoch členov správnej rady sa uskutočnia doplňovacie voľby.

Uvoľnenie z funkcie člena správnej rady môže byť z dôvodu:

 1. odstúpenia,
 2. vylúčenia zo združenia,
 3. odvolania,
 4. menovania do funkcie výkonného manažmentu
 5. úmrtia.

hore

Článok 10
Prezident

Prezident je najvyšším predstaviteľom združenia. Zastupuje združenie vo veciach politiky a strategických zámerov a podpisuje rozhodnutia správnej rady. Je priamo volený a odvolávaný valným zhromaždením. Zvoláva a riadi zasadnutia správnej rady. V prípade, že sa správna rada nestretne najmenej dvakrát do roka, prezident zvoláva valné zhromaždenie. V prípade neprítomnosti poverí člena správnej rady jeho zastupovaním. Prezident je volený na 3 roky najviac v dvoch volebných obdobiach.

hore

Článok 11
Výkonný riaditeľ

 

Výkonný riaditeľ je štatutárnym zástupcom združenia. Je menovaný a odvolávaný správnou radou a poverený riadením výkonného manažmentu. Zodpovedá za činnosť výkonného manažmentu. Predkladá plán a správu o činnosti manažmentu správnej rade. V prípade odstúpenia alebo odvolania výkonného riaditeľa preberá jeho funkciu prezident, alebo poverený člen správnej rady, až do menovania nového výkonného riaditeľa. Je povinný zúčastňovať sa zasadnutí správnej rady. Menuje výkonný manažment v súlade s legislatívou SR. V prípade neprítomnosti výkonného riaditeľa poverí touto činnosťou vybraného pracovníka výkonného manažmentu.

hore

Článok 12
Revízna komisia

Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Revízna komisia má najmenej troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa najmenej dvakrát ročne, jej rokovanie zvoláva a riadi predseda. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia prijíma najmenej 2/3 väčšinou prítomných členov. Volebné obdobie revíznej komisie je trojročné.

Revízna komisia:

 1. kontroluje hospodárenie združenia,
 2. upozorňuje správnu radu na nedostatky a navrhuje jej riešenie na ich odstránenie,
 3. kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku združenia.

hore

Článok 13
Volebná komisia

Volebná komisia je orgán pre uskutočnenie volieb. Je volená valným zhromaždením, má najmenej troch členov, ktorí si spomedzi seba volia predsedu. Riadi sa platným volebným poriadkom. Volebná komisia zodpovedá za prípravu a realizáciu volieb do orgánov združenia. Je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia prijíma najmenej 2/3 väčšinou prítomných členov. Volebné obdobie volebnej komisie je trojročné.

hore

Článok 14
Hospodárenie s majetkom združenia

 1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
 2. Zdrojmi majetku sú:
  1. členské príspevky,
  2. príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,
  3. výnosy z majetku,
  4. príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia.
 3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu, ktorý predkladá správna rada a schvaľuje valné zhromaždenie. Za hospodárenie zodpovedá správna rada a výkonný manažment.

hore

Článok 15
Zánik združenia

Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia valného zhromaždenia a/alebo správnej rady v súlade so stanovami. Ak zaniká združenie rozpustením, správna rada ustanovuje likvidátora. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na verejnoprospešné a charitatívne účely.

hore

Článok 16
Záverečné ustanovenia

Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia členskou schôdzou a nahrádzajú stanovy združenia registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 17. 6. 1997 pod číslom: VVS/1-900/90-12750.

hore