Reading
 
Home arrow O nás arrow Dokumenty arrow Štandardy pre učiteľa Združenia Orava
Štandardy pre učiteľa Združenia Orava Print E-mail

Postup pri certifikácii učiteľov Združenia Orava

 

Účastník vzdelávacích programov Združenia Orava, ktorý má záujem získať certifikát učiteľa Združenia Orava musí spĺňať štandardy učiteľa Združenia Orava. K tomu je možné pristúpiť až po splnení nasledujúcich požiadaviek:

 1. Uchádzač musí absolvovať celý cyklus seminárov vedených lektormi Združenia Orava, kde je prezentovaný obsah ôsmych základných príručiek projektu Orava a aktívne sa do týchto seminárov zapojiť.
 2. Uchádzač musí v triede so žiakmi/študentmi dokázať, že systém, princípy a stratégie na podporu kritického myslenia, obzvlášť rámec EUR úspešne a dôsledne aplikuje pri vyučovaní.
 3. Dokáže predviesť a modelovať základný zmysel a hodnoty princípov Združenia Orava v triede aj medzi ostatnými účastníkmi.

Splnenie štandardov učiteľa Združenia Orava sa hodnotí v nasledujúcich krokoch:

 1. Vyučovacie hodiny v triede daného učiteľa alebo ich videozáznamy musí vidieť kvalifikovaný lektor Združenia Orava, buď lektor alebo dobrovoľník, ktorý školil prvú generáciu učiteľov Združenia Orava).
 2. Sledované vyučovacie hodiny musia byť vyhodnotené podľa sady kritérií kvality učiteľa Združenia Orava; výsledky uchádzača musia vo všetkých bodoch dosiahnuť najvyššiu úroveň.
 3. Pred vyučovacou hodinou a po nej (prípadne u viacerých hodín) musí prebehnúť štruktúrovaný rozhovor uchádzača s lektorom Združenia Orava.
 4. Uchádzač musí predložiť svoje portfólio na vyhodnotenie lektorom Združenia Orava, ktoré bude obsahovať tieto časti:
  1. potvrdenie o úspešnom absolvovaní základného kurzu Združenia Orava,
  2. záznamy z vyučovacích hodín sledovaných lektormi vrátane vyplnených rubrík „poznámky a postrehy",
  3. podľa možnosti videozáznamy vyučovacích hodín,
  4. ukážky príprav na vyučovacie hodiny,
  5. práce študentov,
  6. úvahy o tom, akým spôsobom vyučuje študentov, prípadne iných účastníkov,
  7. stručné odôvodnenie predložených podkladov a ďalšie doklady.
 5. Sledované vyučovacie hodiny môžu byť ohodnotené podľa série kritérií kvality študenta Združenia Orava (nepovinné, chystá sa v budúcnosti).

Certifikácia učiteľov Združenia Orava - pokyny pre učiteľa

Možno ste už pripravený/á na to, aby ste získal/a certifikát učiteľa Združenia Orava. K inštrukciám pre učiteľa patria nasledujúce prílohy:

Štandardy učiteľa Združenia Orava. Štandardy učiteľa Združenia Orava vyjadrujú úroveň odborných znalostí, ktorú uchádzač preukáže na základe 33 bodov zoskupených do šiestich okruhov. Tieto štandardy vypracovala skupina koordinátorov projektu Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu - RWCT z Albánska, Českej republiky, Kazachstanu, Lotyšska, Rumunska a Ruska a dobrovoľníci z radov lektorov z Albánska, Gruzínska, Kirgizska, Macedónska a Mongolska.

Sady kritérií kvality učiteľa Združenia Orava. Sady kritérií kvality učiteľa Združenia Orava vychádzajú zo štandardov učiteľa Združenia Orava. V procese certifikácie slúžia ako nástroj pri vyhodnotení niektorých štandardov učiteľa Združenia Orava pri sledovaní vyučovacích hodín. Certifikujúcemu lektorovi, ktorý sa príde pozrieť na Vašu vyučovaciu hodinu (prípadne na viac hodín), by ste vždy mal/a poskytnúť podrobnú prípravu na hodinu/y.

Popis požiadaviek na portfólio. Portfólio učiteľa Združenia Orava môže zahŕňať nasledujúce podklady: ukážky príprav na vyučovacie hodiny, ktoré musia jasne demonštrovať rámec EUR a obsahovať stratégie aktívneho učenia a aktivity zamerané na rozvíjanie kritického myslenia; videozáznamy vyučovacích hodín; popis použitých aktivít zameraných na kooperatívne učenie; fotografie alebo načrtnuté plániky priestorového usporiadania učebne v priebehu vyučovacej hodiny; práce študentov, napríklad: písomné produkty, vyhodnotené práce študentov, sebahodnotenie študentov, projekty, mapy, experimenty; písomné úvahy učiteľa o prípravách; plán ďalšieho vzdelávania a profesijného vývoja a dôkazy o jeho plnení; popis spôsobu vyučovania z pohľadu učiteľa alebo študenta; postrehy a hodnotenie zo strany kolegov; hodnotenia, pochvaly a odporučenia od riaditeľa školy i z iných zdrojov; esej o filozofii vyučovania (ako učíte a prečo) a ďalšie podklady.

Rozhovory pred vyučovacími hodinami a po nich. Pred sledovanou vyučovacou hodinou i po nej kladie certifikujúci lektor učiteľovi otázky, ktoré mu pomôžu ďalej rozviesť informácie získané pri vyučovacej hodine a pri kontrole portfólia a prác študentov. Pokiaľ u niektorého štandardu učiteľa Združenia Orava nie je z priebehu sledovanej vyučovacej hodiny ani z hodnotenia portfólia zrejmé, že bol splnený, mal by certifikujúci lektor doplniť rozhovor o ďalšie otázky a danú oblasť preskúmať.

 

Certifikácia učiteľov Združenia Orava - pokyny pre certifikujúcich lektorov

V priebehu certifikácie je lektor Združenia Orava alebo dobrovoľník, ktorý vyhodnocuje prácu učiteľa, v pozícii skutočného odborníka, ktorý sa riadi inštrukciami pre hodnotenie, ale musí tiež samostatne rozhodovať o tom, ako doplniť proces zhromažďovania informácií v prípade, keď je potrebné zistiť ešte ďalšie údaje. Väčšinu informácií je možné získať z pozorovania v triede, z hodnotenia portfólia a z riadených rozhovorov, ale vyhodnotenie musí prebiehať v každom prípade individuálne, lebo každý z učiteľov bude príslušné podklady predkladať či predvádzať v inej forme.

Certifikáciu učiteľov na základe splnenia štandardov učiteľa Združenia Orava môže prevádzať iba certifikovaný lektor Združenia Orava, a to na základe poverenia Občianskeho združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní.

 

Proces certifikácie zahŕňa nasledujúce kroky:

 1. Overte dochádzku a aktívnu účasť na seminároch , kde bol prezentovaný obsah príručiek projektu Orava 1 - 8. V prípade absencie na seminároch v regulárnom termíne sú prípustné i semináre v náhradnom termíne, ale je potrebné absolvovať ich pred podaním prihlášky k certifikácii.
 2. S učiteľom, ktorý žiada o certifikáciu sa osobne stretnite. V priebehu vášho stretnutia by mal ešte pred hodinou prebehnúť štruktúrovaný rozhovor, mali by ste sledovať celú vyučovaciu hodinu a po hodine opäť uskutočniť štruktúrovaný rozhovor. Vo väčšine prípadov je potrebné sledovať viac vyučovacích hodín. Ku každej sledovanej vyučovacej hodine by mal učiteľ predložiť podrobnú prípravu.
 3. Vyhodnoťte portfólio učiteľa.
 4. V prípade, že u niektorého zo štandardov nie je úplne jasné, že bol splnený, mal by si certifikujúci lektor s učiteľom na danú tému pohovoriť, vyžiadať si ďalšie podklady do portfólia alebo navštíviť ešte ďalšiu vyučovaciu hodinu. Pokiaľ práca učiteľa preukázateľne nespĺňa viac ako jeden štandard, mal by mu certifikujúci lektor poradiť, ako má postupovať, aby v budúcnosti daný proces úspešne dokončil.

Vyhodnotenie portfólia

„Kontrola" portfólia by mala potvrdiť, že boli splnené tie štandardy učiteľa, ktorých splnenie nebolo preukázané pri vyučovacej hodine. Certifikujúci lektor by mal prechádzať a vyhodnocovať portfólio spoločne s učiteľom a pýtať sa ho na prípadné nejasnosti, spresnenie a vlastnú reflexiu.

 

Štruktúrovaný rozhovor - pred vyučovacou hodinou

Pred začatím krátkeho štruktúrovaného rozhovoru pred vyučovacou hodinou by mal certifikujúci lektor navodiť vľúdnu atmosféru a učiteľa veľmi srdečným a priateľským spôsobom uvoľniť. Certifikujúci lektor nie je riaditeľ školy ani inšpektor. Na hodine je prítomný preto, aby učiteľ úspešne dosiahol cieľ, a to môže byť potvrdené po pozorovaní vyučovacej hodiny alebo neskôr, potom, čo certifikujúci lektor s učiteľom všetko preberie a poradí mu. Počas rozhovoru by mal certifikujúci lektor tiež preveriť, či boli splnené všetky štandardy, ktorých splnenie nebolo preukázané na základe sledovanej vyučovacej hodiny ani pri vyhodnotení portfólia.

Počas štruktúrovaného rozhovoru pred vyučovacou hodinou by mal certifikujúci lektor položiť minimálne nasledujúce otázky:

 1. Aký je účel a cieľ vašej hodiny?
 2. Aká hodina (hodiny) týkajúca sa rovnakej tematiky tejto vyučovacej hodine predchádzala (predchádzali)?
 3. V prípade, že sa v priebehu danej hodiny nevyskytuje evokácia, uvedomenie významu alebo reflexia, vysvetlite, prosím, akým spôsobom boli tieto fázy začlenené do predchádzajúcej vyučovacej hodiny, či ako budú zahrnuté do nasledujúcej hodiny.
 4. V prípade potreby môže certifikujúci lektor klásť ďalšie otázky podľa vlastného uváženia.

Štruktúrovaný rozhovor - po vyučovacej hodine

Po hodine by mal certifikujúci lektor poskytnúť učiteľovi pozitívnu spätnú väzbu týkajúcu sa dobre zvládnutých častí vyučovacej hodiny. Počas štruktúrovaného rozhovoru po vyučovacej hodine by mal certifikujúci lektor položiť minimálne nasledujúce otázky:

 1. Aké zmeny oproti pôvodnej príprave (pokiaľ k nejakej došlo) ste urobili v priebehu hodiny na základe vyhodnocovania reakcií a práce žiakov/študentov?
 2. Podľa čoho ste sa rozhodovali pri výbere textov a materiálov použitých na danej hodine?
 3. Aké zmeny (pokiaľ k nejakým došlo) ste urobili vo vyučovacej hodine, ako sa rozvíjala? Z akého dôvodu ste sa pre tieto zmeny rozhodli? V čom bola v dôsledku týchto zmien vaša hodina lepšia oproti pôvodnému plánu? Akým spôsobom by bolo vašu hodinu ovplyvnilo, keby ste tieto zmeny neurobili?
 4. Ako ste hodnotili svoj vlastný výkon v priebehu danej hodiny? Prečo?
 5. V čom bola vaša hodina dobrá? Akým spôsobom by ste ju mohli ešte vylepšiť?
 6. V prípade potreby môže certifikujúci lektor klásť ďalšie otázky podľa vlastného uváženia.

Certifikujúci lektor by mal ďalej doplňujúcimi otázkami preveriť všetky štandardy, u ktorých sú dôkazy o splnení nejasné alebo chýbajúce.

Pokiaľ je potrebné aby sa učiteľ ešte ďalej pripravoval, mal by mu certifikujúci lektor poskytnúť jasné a jednoznačné rady a inštrukcie týkajúce sa potrebných zmien. Vždy, keď je to možné, by mal certifikujúci lektor doviesť učiteľa k tomu, aby si vypracoval plán vlastného zdokonaľovania.

Štandardy učiteľa Združenia Orava

Klíma triedy

Štandard A: Učitelia Združenia Orava vytvárajú vzdelávacie prostredie, v centre ktorého je žiak a v ktorom sú žiaci uznávaní ako individuality.

Učitelia Združenia Orava:

 • Povzbudzujú žiakov k tomu, aby vyjadrovali a dokazovali svoje myšlienky a názory.
 • Vytvárajú príležitosti, vďaka ktorým si žiaci môžu vyskúšať nové nápady, myšlienky a schopnosti.
 • Podnecujú interakciu medzi žiakmi a učiteľmi v atmosfére dôvery, tolerancie a vzájomného rešpektovania.
 • Vymieňajú si so žiakmi názory a ukazujú, ako podložiť svoje myšlienky premyslenými dôvodmi, dôkazmi, či príkladmi.
 • Povzbudzujú k rozmanitým výkladom hovorených i písaných textov a rozhovorov.
 • Vytvárajú učebné prostredie, v ktorom sa môže zapojiť každý.
Štandard B: Učebné prostredie v triede učiteľa Združenia Orava je výrazom princípov, učebných aktivít a metód a skupinového usporiadania vhodného pre danú lekciu.

Učitelia Združenia Orava:

 • Prispôsobujú nábytok v triede tak, aby vyhovoval potrebám práce na hodine a umožňoval žiakom kontakty a zoskupovanie pre účinnú spoluprácu.
 • Zaisťujú, aby učebné prostredie, nástenky a police zodpovedali výtvorom žiakov.
 • Zverujú žiakom časť rozhodovania o usporiadaní triedy a o jej vybavení.

Plánovanie výučby a výučba

Štandard C: Učitelia Združenia Orava rozvrhujú svoju výučbu tak, aby podnecovala aktívne učenie a kritické myslenie.

Učitelia Združenia Orava:

 • Stavajú hodiny podľa modelu E - U - R ( evokácia - uvedomenie si významu - reflexia ).
 • Vyučujú požadované učivo s použitím aktívnych výukových postupov, ktoré povzbudzujú spoluúčasť žiakov a kritické myslenie.
 • Využívajú na hodinách kooperatívne stratégie a metódy učenia.
 • Sledujú odozvu u žiakov a podľa nej prispôsobujú výučby.
 • Využívajú rady výukových postupov Združenia Orava, aby získali záujem žiakov, podnecovali zaujímanie alternatívnych pohľadov a dosahovali výukové ciele.
 • Využívajú čítanie a písanie žiakov ako prostriedok na premýšľanie a vyjasňovanie myšlienok a chápania.
 • Sprístupňujú žiakom ďalšie príručky alebo dodatočné výukové materiály, aby obohatili obsah výučby, a tak povzbudzujú žiakov k interpretáciám.
 • Využívajú rady zdrojov na plánovanie učebných aktivít, ktorými sa výučba rozširuje za hranice triedy a podnecuje zvedavosť a trvalé skúmanie.
Štandard D: Učitelia Združenia Orava používajú premyslené otázky, aby podnecovali myslenie vyššieho radu a viedli žiakov k vyjadreniu názorov.

Učitelia Združenia Orava:

 • Používajú otvorené otázky mieriace na myslenie vyššieho radu, aby povzbudili žiakov k vyjadrovaniu rozmanitých myšlienok, mienok a reakcií.
 • Poskytujú dostatočný priestor na odpoveď a dávajú možnosť dokončiť odpoveď bez učiteľovho zásahu.
 • Vytvárajú klímu, v ktorej žiaci formujú a kladú otvorené otázky vyššieho radu.
 • Spolu so žiakmi sa zúčastňujú aktívneho načúvania.

Vyhodnocovanie

Štandard E: Učitelia Združenia Orava pripravujú a používajú také spôsoby hodnotenia, ktoré pomáhajú ich výučbe a rozvíjaniu učenia u ich žiakov.

Učitelia Združenia Orava:

 • Učitelia používajú hodnotiace postupy, ktoré sú autentické (priamo spojené s konkrétnou prácou žiaka), konštruktívne, spravodlivé a jasné.
 • Hodnotia tak procesy učenia, ako aj jeho výsledky.
 • Používajú mnoho rôznych metód, aby hodnotili pochopenie, prístup a postoje, schopnosti i znalosti.
 • Povzbudzujú žiakov, aby používali sebahodnotenie a vzájomné hodnotenie.
 • Svoju výučbu upravujú podľa výsledkov priebežného pozorovania a hodnotenia.
 • Vždy sa starajú o to, aby žiaci vedeli dopredu kritériá vyhodnotenia práce a aby sa zúčastňovali na ich vytváraní.

Osobnostné a profesijné kvality

Štandard F: Učitelia Združenia Orava sú profesionáli využívajúci sebareflexiu a dbajúci o svoj rozvoj.

Učitelia Združenia Orava:

 • Učitelia sami vedia kriticky myslieť a sú vzorom zvedavosti pre svojich žiakov i kolegov.
 • Používajú spätnú väzbu od žiakov na to, aby upravili svoje výukové postupy a zlepšili vzdelávaciu klímu triedy.
 • Efektivitu svojho vyučovania sledujú pomocou sebahodnotenia v písaných reflexiách o svojich postupoch, znalostiach i postojoch.
 • Využívajú vzájomné hodnotenie tak, že pravidelne pozývajú svojich kolegov na hodiny, aby sa pozorovali a konzultovali o výučbe.
 • Majú svoj plán osobného rozvoja profesijného potenciálu a zdokonaľovania vyučovacích postupov.
 • Slúžia svojim kolegom ako radcovia, delia sa s nimi o svoje postrehy a porozumenia i o vzdelávacie pramene.

Rubriky učiteľa Združenia Orava

Záznam z vyučovacej hodiny

Oblasť/(Štandard) Učebné prostredie Poznámky a postrehy
(A1)
(A3)
(A4)
Komunikácia v triede prebieha sústavne ako prednáška učiteľa pre študentov. Komunikácia prebieha prevažne smerom od učiteľa ku študentom, študenti občas kladú učiteľovi otázky a reagujú na seba navzájom. Učiteľ často presmeruje otázky a poznámky študentov na iných študentov, študenti sa často navzájom oslovujú.  
(A5) Učiteľ vyžaduje odriekavanie správnych odpovedí. Učiteľ sa občas snaží vyviesť žiakov a seba zo stereotypných spôsobov hľadania odpovedí a odpovedania. Učiteľ podnecuje rozmanité a nestereotypné hľadanie a vytváranie odpovedí a s pochopením ich prijíma.  
(C3) Študenti pracujú ako trieda i jednotlivo pod vedením učiteľa všetci rovnako. Študenti občas pracujú vo dvojiciach alebo v malých skupinkách, ale skutočnej kooperácie je málo. Študenti často pracujú vo dvojiciach a v kooperatívnych učebných skupinách.  
(B1) Učiteľ nikdy nemení usporiadanie triedy, neberie ohľad na vykonávanú činnosť. Učiteľ občas mení usporiadanie nábytku a priestoru v triede podľa vykonávanej učebnej činnosti. Učiteľ často mení usporiadanie nábytku a priestoru v triede podľa vykonávanej učebnej činnosti.  
(B2) Práce študentov sú vystavované len výnimočne. Práce študentov sú občas vystavované. Práce študentov sú sústavne vystavované a používané.  

Príprava na výučbu
 
(C1) Učiteľove usporiadanie výučby len výnimočne zodpovedá E-U-R a kritické myslenie je rozvíjané len mizivo. Učiteľove usporiadanie výučby občas, ale nie dôsledne napĺňa E-U-R, kritické myslenie je rozvíjané skôr príležitostne. Učiteľove usporiadanie výučby dôsledne zodpovedá E-U-R, všetky tri fázy učenia dostávajú postačujúci priestor, kritické myslenie je rozvíjané často a sústavne.  
(C7) Učiteľ poskytuje len jeden zdroj informácií, bežne používanú učebnicu. Učiteľ niekedy poskytuje okrem používanej učebnice ešte iný zdroj informácií. Učiteľ často poskytuje doplňujúce zdroje informácií a podnecuje študentov, aby hľadali svoje vlastné zdroje.  
(C6) Úlohy pri čítaní a písaní sú zamerané na reprodukciu obsahu, dôraz sa kladie na formu. Úlohy pri čítaní a písaní sú zamerané na reprodukciu obsahu, ale zahŕňajú tiež interpretáciu a osobný postoj. Úlohy pri a písaní cielene pomáhajú žiakom ujasniť si danú problematiku a podnecujú k ďalším otázkam.  
(D1)
(D3)
Učiteľ kladie otázky zamerané na vybavenie obsahu v pamäti, sústredí sa na fakty a správnosť. Učiteľ začína na väčšine vyučovacích hodín občas používať otázky na porozumenie (podľa Blooma). Učiteľ kladie otázky prislúchajúce všetkým úrovniam Bloomovej taxonómie, väčšinou otvorené a mysleniu vyššieho radu.  
(D2)
(D3)
Učiteľ len zriedkakedy poskytuje viac času s ohľadom na študentov, ktorí nie sú schopní odpovedať v triede. Učiteľ niekedy poskytuje viac času s ohľadom na študentov, ktorí nie sú schopní odpovedať v triede. Učiteľ poskytuje viac času s ohľadom na študentov, ktorí nie sú schopní odpovedať v triede.  
(D2) Učiteľ často prerušuje študentov skôr ako ukončia odpoveď. Učiteľ niekedy poskytuje študentom dostatok času na celú odpoveď. Učiteľ vždy poskytuje študentom dostatok času na celú odpoveď.  

Posudzovanie a hodnotenie
 
(E1)
(E2)
(E3)
Učiteľ hodnotí u študentov znalosti faktov, používa zabehané otázky a tradičné testy. Učiteľ niekedy používa na posúdenie zmien v učení študentov autentickú stratégiu hodnotenia. Učiteľ často používa na posúdenie zmien v učení študentov autentickú stratégiu hodnotenia.  
(E6) Učiteľ len zriedkakedy oboznámi študentov s kritériami hodnotenia. Učiteľ niekedy oboznámi študentov s kritériami hodnotenia, študenti o nich môžu diskutovať. Učiteľ objasní kritériá hodnotenia pred zadaním úloh a prediskutuje ich so študentmi, študenti sa spolupodieľajú na ich vzniku.  

Osobná a profesijná charakteristika
 
(F2) Učiteľ nie je schopný pochopiť do hĺbky význam rôznych spôsobov správania pri výučbe, nevyžaduje spätnú väzbu zo strany študentov ani zo strany svojich kolegov. Učiteľ dokáže do hĺbky pochopiť rôzne spôsoby správania pri výučbe z jedného hľadiska, používa niektoré stratégie reflexie založené na spätnej väzbe zo strany študentov a kolegov. Učiteľ do hĺbky chápe rôzne spôsoby správania pri výučbe z mnohých rôznych hľadísk, vyžaduje spätnú väzbu zo strany študentov i kolegov a riadi sa podľa nej.  

Celkové hodnotenie
 
  Učiteľ v malej miere alebo vôbec nechápe filozofiu, princípy a stratégie kritického myslenia. Učiteľ dobre chápe filozofiu, princípy a stratégie kritického myslenia a začína ich používať pri vyučovaní. Učiteľ pri vyučovaní sústavne, efektívne a v maximálnej miere aplikuje filozofiu, princípy a stratégie kritického myslenia.  
Kontext vyučovacej hodiny: Popíšte, prosím, stručne kontext danej vyučovacej hodiny, zamerajte sa na ciele, materiály a vývody z predchádzajúcich tematicky súvisiacich hodín a na plány na nadväzujúce vyučovacie hodiny.

 

Portfólio učiteľa Združenia Orava a hodnotenie štruktúrovaného rozhovoru

Obsah portfólia učiteľa a odpovede pri rozhovore pred vyučovacou hodinou a po nej slúži ako ďalšie zdroje informácií pri hodnotení niektorých štandardov učiteľa Združenia Orava. Prosím vyznačte, či boli tieto štandardy splnené a svoje hodnotenie podložte údajmi z portfólia a z odpovedí pri rozhovore.

Štandardy učiteľa Združenia Orava Možné ukazovatele z portfólia alebo rozhovorov Preuká-zateľné Nepreuká-zateľné Poznámky a postrehy
(A2) Učiteľ Združenia Orava vytvára príležitosti, pri ktorých si študenti môžu vyskúšať nové myšlienky a schopnosti.
 • Podnecuje neobvyklé nápady;
 • predkladá otvorené úlohy;
 • sústavne podnecuje a podporuje študentov, ktorým sa na prvýkrát nepodarí novú schopnosť uplatniť.
     
(A6) Učiteľ Združenia Orava vytvára učebné prostredie, v ktorom sa všetci študenti aktívne zapájajú.
 • Snaží sa do práce na hodinách zapájať veľký počet študentov,
 • hľadá spôsoby ako zapojiť študentov, ktorí sa zdráhajú alebo nemajú záujem.
     
(B3) Pri vytváraní učebného prostredia a zaisťovaní materiálov používaných v triede učiteľ Združenia Orava spolupracuje so študentmi.
 • Radí sa so študentmi o prostredí v triede,
 • čo najčastejšie dáva na výber a vie prijať nové materiály od študentov;
 • sústavne vystavuje práce študentov.
     
(C2) Učiteľ Združenia Orava vyučuje požadovanú učebnú látku prostredníctvom stratégií aktívneho učenia, ktoré podnecujú aktívnu účasť študentov a kritické myslenie.
 • Prípravy na hodiny zahŕňajú požadovanú učebnú látku i stratégie kritického myslenia;
 • učiteľ sa v úvahách o príprave na hodiny zmieňuje o požadovanej učebnej látke.
     
(C4) Učiteľ Združenia Orava monitoruje priebeh výučby, výučbu prispôsobuje reakcii študentov.
 • Z úvah o prípravách na hodiny je zrejmé, že na hodinách prevádza zmeny
 • z odpovedí pri rozhovore je zrejmé, že v priebehu hodín prispôsobuje výučbu reakcii študentov.
     
(C5) Učiteľ Združenia Orava používa pri výučbe rôzne stratégie kritického myslenia, aby udržal záujem študentov, podporuje alternatívne hľadiská a naplňuje ciele výučby.
 • V prípravách na hodiny vhodným spôsobom uplatňuje široké spektrum stratégií kritického myslenia,
 • starostlivo volí stratégie podľa cieľa hodiny a založenia a potrieb študentov.
     
(C8) Pri príprave učebných činností využíva učiteľ Združenia Orava rozmanité zdroje, ktoré presahujú rámec triedy a podnecujú k ďalším otázkam.
 • Zadáva študentom úvahy a domáce úlohy, ktoré zhľadiska Bloomovej taxonómie zahŕňajú úroveň hodnotenia a syntézy.
     
(E5) Učiteľ Združenia Orava sústavne sleduje a hodnotí priebeh výučby a následne prevádza patričné zmeny.
 • Učiteľ si do príprav na hodiny alebo do denníka robí poznámky, zktorých je zrejmé, že o svojom spôsobe výučby premýšľa a sohľadom na rozvoj študentov prevádza príslušné zmeny.
     
(F1) Učiteľ Združenia Orava dokáže kriticky myslieť a formuluje problémové otázky pre študentov i svojich kolegov.
 • Pri práci so študentmi i s kolegami používa stratégie kritického myslenia
 • svoje postrehy si zapisuje do denníka.
     
(F3) Učiteľ Združenia Orava sleduje efektivitu svojho spôsobu výučby prostredníctvom sebahodnotenia založeného na písomných úvahách o činnostiach, znalostiach a postojoch.
 • Učiteľ si do príprav na hodiny alebo do denníka zapisuje poznámky, zktorých je zrejmé, že premýšľa o svojom spôsobe výučby a s ohľadom na vývoj študentov prevádza príslušné zmeny.
     
(F4) Učiteľ Združenia Orava sa so svojimi kolegami navzájom hodnotí, pravidelne ich nabáda, aby sledovali spôsob výučby a diskutovali o ňom.
 • Učiteľ si zapisuje svoje názory na postrehy iných učiteľov ohľadom spôsobu vyučovania,
 • diskutuje s ostatnými učiteľmi o spôsobe reflexie.
     
(F5) Učiteľ Združenia Orava má svoj osobný plán, podľa ktorého napĺňa svoj profesionálny potenciál a vylepšuje spôsob výučby.
 • Učiteľ má písomne vypracovaný osobný plán,
 • je zrejmé, že v rámci daného plánu už splnil niektoré body.
     
(F6) Učiteľ Združenia Orava radí svojim kolegom, delí sa s nimi o svoje postrehy a poskytuje podklady pre prípravu výučby.
 • Učiteľ radí svojim kolegom,
 • jeho kolegovia sa delia o svoje reflexie a postrehy.
     

pdf.gif   Štandardy učiteľa Združenia Orava (PDF)

zip.gif   Štandardy učiteľa Združenia Orava (ZIP)

doc.png   Štandardy učiteľa Združenia Orava (DOC)