Reading
 
Home arrow O nás arrow Dokumenty arrow Štandardy pre lektora Združenia Orava
Štandardy pre lektora Združenia Orava Print E-mail

Postup pri certifikácii lektorov Združenia Orava

 

Splnenie štandardov lektora Združenia Orava sa hodnotí v nasledujúcich krokoch:

 1. Seminár Združenia Orava vedený žiadateľom musí vidieť certifikovaný lektor Združenia Orava alebo dobrovoľný pracovník, ktorý školil prvú generáciu učiteľov.
 2. Daný seminár musí byť zhodnotený podľa rubrík lektora Združenia Orava, uchádzač musí vo všetkých bodoch dosiahnuť výsledky najvyššej úrovne.
 3. Pred seminárom a po ňom (prípadne u viacerých seminárov) musí prebehnúť štruktúrovaný rozhovor vedený certifikovaným lektorom Združenia Orava alebo dobrovoľným pracovníkom Združenia Orava.
 4. Uchádzač musí predložiť svoje portfólio vrátane hodnotenia lektorom Združenia Orava podľa štandardov lektora Združenia Orava.

Poznámka: Štandard lektora Združenia Orava je splnený, keď uchádzač preukáže spôsobilosť na základe sledovaného seminára, portfólia alebo v priebehu rozhovoru pred seminárom a po ňom. Uchádzači, ktorým sa nepodarí certifikát získať na prvýkrát, sa môžu ďalej zdokonaľovať a časti, v ktorých neuspeli, môžu opakovať neskôr.

 

Certifikácia lektorov Združenia Orava - Pokyny pre uchádzačov

Možno ste už pripravený/á k tomu, aby ste získal/a certifikát lektora Združenia Orava. K inštrukciám pre lektorov patria nasledujúce prílohy:

Štandardy lektorov Združenia Orava. Štandardy lektorov Združenia Orava vyjadrujú úroveň odborných znalostí, ktorú uchádzač preukáže na základe 19 bodov zoskupených do ôsmich okruhov. Tieto štandardy pôvodne vypracoval tím koordinátorov projektu Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu - RWCT z Albánska, Českej republiky, Kazachstanu, Lotyšska, Rumunska a Ruska a dobrovoľníci z radov lektorov z Albánska, Gruzínska, Kirgizska, Macedónska a Mongolska a neskôr ich ďalej rozpracovalo niekoľko prívržencov projektu RWCT.

Sady kritérií kvality pre lektora Združenia Orava. Sady kritérií vychádzajú zo štandardov lektora Združenia Orava. V procese certifikácie slúžia ako nástroj pri vyhodnotení niektorých štandardov lektora Združenia Orava počas sledovania seminárov . Certifikujúcemu lektorovi, ktorý sa príde pozrieť na Váš seminár, by ste vždy mal/a poskytnúť podrobný popis daného seminára.

Popis požiadaviek na portfólio. Portfólio lektora Združenia Orava môže zahŕňať nasledujúce podklady: ukážky príprav a materiálov používaných na seminároch. Tieto materiály musia vychádzať z princípov EUR a obsahovať aktivity zamerané na kritické myslenie a stratégie aktívneho učenia; videozáznamy vyučovacích hodín a seminárov; popis použitých aktivít zameraných na kooperatívne učenie; fotografie alebo načrtnuté plániky priestorového usporiadania v triede a pri seminároch; práce študentov, učiteľov a účastníkov, napríklad: písomné úlohy, sebahodnotenie účastníkov, ich projekty, prípravy na hodiny, mapy a experimenty; písomné úvahy účastníkov o prípravách; plány ďalšieho vzdelávania alebo profesijného vývoja a dôkazy o jeho priebehu; popis spôsobu vyučovania z pohľadu učiteľa alebo študenta; postrehy a hodnotenie zo strany kolegov; hodnotenia, pochvaly a odporúčania od riaditeľa školy alebo z iných zdrojov; esej o filozofii vyučovania (ako učíte a prečo); ďalšie materiály. Materiály z portfólia slúžia podľa potreby ako podklady pri posudzovaní plnenia štandardov lektora Združenia Orava.

Rozhovory pred seminármi a po nich. Pred sledovaným seminárom i po ňom kladie certifikujúci lektor Združenia Orava uchádzačovi otázky, ktoré mu pomôžu rozšíriť si informácie získané pri sledovaní seminára a pri kontrole portfólia. Rozhovory slúžia podľa potreby ako ďalší podklad pri posudzovaní, nakoľko uchádzač dosiahol štandardy lektora Združenia Orava. Pokiaľ u niektorého štandardu nie je z priebehu seminára ani z hodnotenia portfólia zrejmé, že bol splnený, mal by certifikujúci lektor doplniť rozhovor o ďalšie otázky a danú oblasť preskúmať.

 

Certifikácia lektorov Združenia Orava - Pokyny pre certifikujúcich lektorov

V priebehu certifikácie je lektor Združenia Orava alebo dobrovoľník, ktorý jedná s uchádzačom, v pozícii skutočného odborníka, ktorý sa riadi smernicami hodnotenia Združenia Orava a rozhoduje o tom, ako doplniť proces zhromažďovania informácií v prípade, keď je potrebné zistiť ešte ďalšie údaje. Väčšinu informácií je možné získať pri pozorovaní seminára, z rozhovoru nad portfóliom a pri rozhovoroch, ale hodnotenie musí prebiehať v každom prípade individuálne, lebo každý z uchádzačov bude príslušné podklady predkladať či predvádzať v inej forme.

Certifikáciu lektorov na základe splnenia štandardov lektora Združenia Orava môže prevádzať iba certifikovaný lektor Združenia Orava alebo dobrovoľník projektu RWCT.

 

Proces certifikácie zahŕňa nasledujúce kroky:

 1. Overte, že daný uchádzač je certifikovaný učiteľ Združenia Orava a že absolvoval kurz pre lektorov schopností.
 2. S uchádzačom, ktorý žiada o certifikáciu sa osobne stretnite. V priebehu vášho stretnutia by mal ešte pred seminárom prebehnúť štruktúrovaný rozhovor, mali by ste sledovať celý seminár a po seminári opäť uskutočniť štruktúrovaný rozhovor. V niektorých prípadoch je potrebné sledovať viac seminárov. Ku každému sledovanému semináru by mal uchádzač predložiť podrobnú prípravu.
 3. Vyhodnoťte portfólio učiteľa.
 4. V prípade, že u niektorého zo štandardov nie je úplne jasné, že bol splnený, mal by si certifikujúci lektor s uchádzačom na danú tému pohovoriť, vyžiadať si ďalšie podklady do portfólia alebo navštíviť ešte ďalší seminár. Pokiaľ uchádzač preukázateľne nespĺňa viac ako jeden štandard, mal by mu certifikujúci lektor poradiť, ako má postupovať, aby v budúcnosti daný proces úspešne dokončil.

Kontrola portfólia

Kontrola portfólia by mala potvrdiť, že boli splnené tie štandardy , u ktorých sa vyskytujú nejaké nejasnosti. Certifikujúci lektor by mal prechádzať portfóliom spoločne s uchádzačom a pýtať sa ho na prípadné nejasnosti, spresnenie a vlastnú reflexiu.

 

Štruktúrovaný rozhovor

Pred začatím krátkeho štruktúrovaného rozhovoru pred seminárom by mal certifikujúci lektor navodiť vľúdnu atmosféru a uchádzača veľmi srdečným a priateľským spôsobom uvoľniť. Certifikujúci lektor nie je riaditeľ školy ani inšpektor. Na seminári je prítomný preto, aby uchádzač úspešne dosiahol cieľ, čo môže byť potvrdené po pozorovaní seminára alebo neskôr, potom, čo certifikujúci lektor s uchádzačom všetko preberie a poradí mu. Počas rozhovoru by mal certifikujúci lektor tiež preveriť, či boli splnené všetky štandardy, ktorých splnenie nebolo preukázané na základe sledovania seminára ani pri kontrole portfólia.

 

Štruktúrovaný rozhovor - pred seminárom

Počas štruktúrovaného rozhovoru pred seminárom by mal certifikujúci lektor položiť minimálne nasledujúce otázky:

 1. Aký je účel a cieľ vášho seminára?
 2. AAké semináre týkajúce sa danej tematiky tomuto semináru predchádzali?
 3. V prípade, že sa v priebehu daného seminára nevyskytuje evokácia, uvedomenie významu alebo reflexia, vysvetlite, prosím, akým spôsobom boli tieto otázky začlenené do predchádzajúcich seminárov, či ako budú zahrnuté do nasledujúceho seminára.
 4. V prípade potreby môže certifikujúci lektor klásť ďalšie otázky podľa vlastného uváženia.

Štruktúrovaný rozhovor - po seminári

Po seminári by mal certifikujúci lektor poskytnúť uchádzačovi pozitívnu spätnú väzbu ohľadom vhodne zvolených oblastí daného seminára.

Počas štruktúrovaného rozhovoru po seminári by mal certifikujúci lektor položiť minimálne nasledujúce otázky:

 1. Aké zmeny oproti pôvodnej príprave (pokiaľ k nejakým došlo) ste urobili v priebehu seminára na základe vyhodnotenia výkonov účastníkov?
 2. Podľa čoho ste sa rozhodovali pri výbere textov a materiálov použitých na danom seminári?
 3. Aké zmeny (pokiaľ k nejakým došlo) ste urobili v priebehu seminára? Z akého dôvodu ste sa pre tieto zmeny rozhodli? V čom bol v dôsledku týchto zmien váš seminár lepší? Akým spôsobom by bolo váš seminár ovplyvnilo, keby ste tieto zmeny neurobili?
 4. Ako ste hodnotili svoj vlastný výkon v priebehu daného seminára? Prečo?
 5. V čom bol váš seminár dobrý? Akým spôsobom by ste ho mohli ešte vylepšiť?
 6. V prípade potreby môže certifikujúci lektor klásť ďalšie otázky podľa vlastného uváženia.

Certifikujúci lektor by mal ďalej doplňujúcimi otázkami preveriť všetky aspekty príslušných štandardov, u ktorých sú dôkazy o splnení nejasné alebo chýbajúce.

Pokiaľ je potrebné aby sa uchádzač k certifikácii ešte ďalej pripravoval, mal by mu certifikujúci lektor poskytnúť jasné a jednoznačné rady a inštrukcie ohľadom potrebných zmien. Vždy, keď je to možné, by mal certifikujúci lektor doviesť uchádzača k tomu, aby si vypracoval plán vlastného zdokonaľovania.

Štandardy lektora Združenia Orava

Nevyhnutná podmienka: Certifikát učiteľa Združenia Orava a úspešné absolvovanie lektorského kurzu (kurzu vzdelávania dospelých).

 

Prezentačné schopnosti

(A) Lektori Združenia Orava pri svojej práci uplatňujú filozofiu, ciele a stratégie kritického myslenia.
 • Pri vedení seminárov Združenia Orava vyberajú a tvorivým spôsobom uplatňujú vhodné metódy aktívneho učenia a stratégie kritického myslenia vychádzajúce z princípov EUR;
 • semináre vedú živým a pútavým spôsobom, sú vnímaví k účastníkom seminára i ku svojim kolegom rektorom;
 • pri vedení seminárov si rozdeľujú úlohy so svojimi kolegami.
(B) Lektori Združenia Orava jasne vyjadrujú a dokazujú, že chápu súvislosť medzi princípmi učenia a praktickým vyučovaním založeným na aktívnom učení a kritickom myslení.
 • Na základe autentických príkladov z triedy vzťahujú princípy na prax;
 • predkladajú otázky ohľadom princípov a stratégií kritického myslenia a vhodne a presne na ne odpovedajú,
 • prispôsobujú princípy a postupy kritického myslenia potrebám miestnych učebných osnov a národným potrebám.

Organizačné schopnosti

(C) Lektori Združenia Orava majú dobré organizačné schopnosti.
 • Dokážu predvídať problémy, pružne ich riešiť a majú schopnosť delegovať zodpovednosť;
 • dokážu naplánovať obsah seminára, čo zahŕňa tému, rozsah a cieľ jednotlivých stretnutí, odhad časových nárokov a časového plánu, rozdelenie úloh pre personál, zhodnotenie výsledkov a využitie hodnotenia, postrehov a spätnej väzby pre ďalšie plánovanie;
 • dokážu naplánovať materiálno-technické zabezpečenie a pripraviť potrebné materiály, čo zahŕňa výber vhodného miesta, zaistenie materiálov a vybavenia, prípravu rozpočtu na seminár, odhad priestorových nárokov a inzerciu s účelom zaistenia účasti;
 • zaistia a vyberú vhodných účastníkov.

Spôsob vedenia výcviku a hodnotenie

(D) Lektori Združenia Orava pri práci s dospelými sústavne preukazujú, že dokážu veľmi účelne a vhodným spôsobom jednať s ľuďmi.
 • Dokážu pri školení účastníkov Združenia Orava účinne využiť pochvalu, konštruktívnu kritiku a povzbudenie a dávajú si dobrý pozor, aby nikoho neponižovali;
 • Pdokážu rozpoznať premenlivé potreby účastníkov na výcvik v priebehu seminárov, mesačných schôdzí a školení a zohľadniť ich pri ďalšom plánovaní.
(E) Lektori Združenia Orava úspešne pripravujú a hodnotia účastníkov programov Združenia Orava a ďalších lektorov.

Učitelia Združenia Orava:

 • Pri hodnotení účastníkov programov Združenia Orava vhodne a účinne využívajú štandardy Združenia Orava, rubriky Zduženia Orava, kritériá na hodnotenie portfólia a rozhovory;
 • vhodným spôsobom podnecujú sebahodnotenie účastníkov programov Združenia Orava a radia im v ich osobnom i profesijnom raste, ktorým smerujú k certifikácii ako učitelia Združenia Orava a v niektorých prípadoch ako lektori Združenia Orava.

Profesijný rast / Etika

(F) Lektori Združenia Orava sa venujú svojmu vlastnému profesionálnemu vývoju a potrebám a svoje znalosti a schopnosti zdieľajú s ostatnými.
 • Vo svojom profesionálnom pôsobení i pri vyučovaní účinne presadzujú princípy kritického myslenia;
 • majú naplánovaný svoj profesionálny vývoj zameraný na zlepšenie znalostí a schopností a tento plán aj uskutočňujú;
 • pokiaľ to ich pozícia, odbor a profesionálne záujmy vyžadujú a umožňujú, publikujú, vyučujú, prípadne pôsobia ako výskumní pracovníci a sú členmi odborných asociácií alebo prednášajú na konferenciách.
(G) Lektori Združenia Orava udržujú svoju profesionálnu etiku a štandardy na vysokej úrovni.
 • Pri práci s učiteľmi i s deťmi uplatňujú medzinárodne prijímané normy týkajúce sa zachovávania osobného tajomstva a
 • voči všetkým ľuďom bez ohľadu na pohlavie, rasu, jazyk či kultúru sú poctiví a správajú sa k nim úctivo.

Rubriky lektora Združenia Orava

 

Záznam z vyučovacej hodiny

Oblasť/(Štandard) Záznam zo seminára Poznámky a postrehy
(A1) Pri vedení seminárov Združenia Orava len niekedy vyberá a tvorivým spôsobom uplatňuje vhodné metódy aktívneho učenia a stratégie kritického myslenia založené na EUR, často prednáša sám. Pri vedení seminárov Združenia Orava často vyberá a tvorivým spôsobom uplatňuje vhodné metódy aktívneho učenia a stratégie kritického myslenia založené na EUR, občas prednáša. Pri vedení seminárov i pri individuálnej výučbe sústavne vyberá a tvorivým spôsobom uplatňuje vhodné metódy aktívneho učenia a stratégie kritického myslenia založené na EUR, len výnimočne prednáša.  
(A2) Len niekedy má semináre pripravené tak, aby vyhovovali skutočným potrebám účastníkov a vzbudzovali ich záujem. Občas je voči účastníkom i voči svojim kolegom nevšímavý alebo necitlivý. Často má semináre pripravené tak, aby vyhovovali skutočným potrebám účastníkov a vzbudzovali ich záujem. Len výnimočne je necitlivý k účastníkom či k svojim kolegom. Len výnimočne je voči účastníkom i voči svojim kolegom nevšímavý alebo necitlivý. Vždy má semináre pripravené tak, aby vyhovovali skutočným potrebám účastníkov a vzbudzovali ich záujem, je veľmi vnímavý k účastníkom i k svojim kolegom.  
(C3) Pri vedení seminára väčšinou svojich kolegov zatláča do pozadia, často ich prerušuje. Obvykle na seba neupriamuje pozornosť, len výnimočne svojich kolegov pri vedení seminára prerušuje. Nikdy na seba neupriamuje pozornosť, zdvorilo čaká, keď jeho kolegovia prezentujú svoje príspevky.  
(B1) Teóriu rámca kritického myslenia prezentuje v abstraktných termínoch, nevzťahuje ich na praktické vyučovanie. Teóriu rámca kritického myslenia i výskum väčšinou vzťahuje na praktické vyučovanie, ale nie vždy na osobné skúsenosti s výučbou. Teóriu rámca kritického myslenia i výskum vždy prezentuje z hľadiska praktického vyučovania a vzťahuje ich na osobné skúsenosti s výučbou.  
(B2) Niekedy vhodne a premyslene odpovedá na otázky týkajúce sa princípov a stratégií kritického myslenia. Často vhodne a premyslene reaguje na otázky týkajúce sa princípov a stratégií kritického myslenia. Vždy reaguje vhodne a odpovedá premyslene na otázky týkajúce sa princípov a stratégií kritického myslenia. Prepája nájdené odpovede so skúsenosťami z praktického vyučovania.  
(B3) Teóriu, výskum a praktickú aplikáciu rámca kritického myslenia prezentuje podľa príručiek, ale vo všeobecnom zmysle a bez ohľadu na miestne podmienky a potreby. Niekedy prezentuje teóriu, výskum a praktickú aplikáciu rámca kritického myslenia v prepojení so slovenskými a miestnymi podmienkami a potrebami, ale nedodáva miestne texty. Teóriu, výskum a praktickú aplikáciu rámca kritického myslenia prezentuje v prepojení so slovenskými a miestnymi podmienkami a potrebami. Okrem základných príručiek používa aj texty so vzťahom k slovenskej a miestnej situácii.  

Organizačné schopnosti
 
(C1) Cíti sa zaskočený nepredpokladanými organizačnými problémami, nedokáže ich pružne riešiť, pokúša sa zvládnuť všetky organizačné otázky sám. Má mierne problémy pri riešení nepredpokladaných organizačných problémov, príležitostne prenecháva niektoré organizačné úlohy svojim kolegom. Vždy je schopný riešiť nepredpokladané aktuálne organizačné problémy, organizačné úlohy si rozdeľuje so svojimi kolegami a verí im, že ich splnia.  
(C2) Plánované semináre síce niekedy bývajú v niektorých bodoch úspešné, ale obsah, časový plán a rozdelenie úloh pre lektorský tím bývajú nevhodné, jednotlivé školenia mávajú nejasne vymedzené témy, rozsah a ciele; výsledky hodnotenia sa nevyužívajú vhodne pri ďalšom plánovaní. Plánované semináre sú obyčajne vhodne rozvrhnuté, ale príležitostne sa objavujú problémy s obsahom, časovým plánom, rozdelením úloh pre tím, s vymedzením tém, rozsahu a cieľov jednotlivých školení, s vyhodnocovaním výsledkov a s ich využívaním pri ďalšom plánovaní. Plánované semináre sú vždy vhodne pripravené po stránke obsahu i času, vhodne zvolené sú I úlohy pre tím lektorov i témy, rozsah a ciele jednotlivých školení, výsledky sa vyhodnocujú a toto hodnotenie sa využíva pri ďalšom plánovaní.  
(C3)
(C4)
Počas kurzu sa prejavujú niektoré zmätky a omyly, ktoré bolo možné vopred vylúčiť presnejším dohovorom s organizátormi kurzu. Bývajú problémy s počtom a dochádzkou účastníkov. Lektor sa väčšinou dohodne s organizátormi kurzu bez zmätkov a omylov. Obyčajne formuluje svoje organizačné a materiálové požiadavky včas a zrozumiteľne i jednoznačne. Lektor sa vždy dohodne s organizátormi kurzu bez zmätkov a omylov. Vie zrozumiteľne a jednoznačne formulovať svoje organizačné a materiálne požiadavky, vie predísť možným omylom alebo zanedbaniam i vyriešiť technické obmedzenia. Vie organizátorom vecne poradiť, vrátane zaistenia účasti.  

Spôsob vedenia výcviku a hodnotenie
 
(D1) Pri školení účastníkov programu Združenia Orava dokáže niekedy účinne vysloviť a využiť uznanie, konštruktívnu kritiku a povzbudenie, avšak občas účastníkov privádza do rozpakov alebo ponižuje. Pri školení účastníkov programu Združenia Orava dokáže často účinne vysloviť a využiť uznanie, konštruktívnu kritiku a povzbudenie, zriedkakedy účastníkov privádza do rozpakov alebo ponižuje. Pri školení účastníkov programu Združenia Orava sústavne pracuje s uznaním, konštruktívnou kritikou a povzbudením, aktívny záujem účastníkov nepoľavuje a udržuje sa ich motivácia k ďalšiemu zlepšovaniu.  
(D2) Semináre Združenia Orava sú vedené podobne pre všetky úrovne škôl, odbory učiteľov, jazykové a kultúrne skupiny a oblasti, príručky nie sú dopĺňané o regionálne texty, nedochádza k žiadnemu inému prispôsobeniu miestnym potrebám. Semináre Združenia Orava sú prostredníctvom doplnkových textov i ďalších zmien do istej miery prispôsobené potrebám účastníkov, ale niektoré miestne potreby týkajúce sa odborov a škôl, jazykových a kultúrnych skupín a regionálnych odlišností nie sú zohľadnené. Semináre Združenia Orava vždy dokážu rozmanitými príslušnými prostriedkami vyhovieť rozdielnym podmienkam a potrebám rôznych typov účastníkov. Príručky sú vo veľkej miere dopĺňané miestnymi a národnými textami i inak prispôsobované.  
(E1)
(E2)
Niekedy dokáže dobre posúdiť potreby účastníkov programov Združenia Orava, ale často sa mu nepodarí vybrať najvhodnejšie podklady na hodnotenie. Obyčajne dokáže dobre posúdiť potreby účastníkov programov Združenia Orava, ale občas sa mu nepodarí vybrať najvhodnejšie podklady na hodnotenie. Vždy dokáže dobre posúdiť potreby účastníkov programov Združenia Orava, na hodnotenie vyberá najvhodnejšie podklady.  

Profesionálny rast / Etika
 
(G1) Často prezrádza súkromné informácie získané pri vedení seminárov. Väčšinou sa vyhne uvádzaniu súkromných informácií získaných pri vedení seminárov. Zásadne nikdy neuvádza súkromné informácie získané pri vedení seminárov.  
(G2) Často dáva prednosť účastníkom jedného pohlavia, jednej etnickej, jazykovej alebo kultúrnej skupiny. Občas dáva prednosť účastníkom jedného pohlavia, jednej etnickej, jazykovej alebo kultúrnej skupiny. Zásadne sa správa vždy rovnako k účastníkom obidvoch pohlaví a všetkých etnických, jazykových, kultúrnych i iných skupín.  

 

Portfólio lektora Združenia Orava a hodnotenie štruktúrovaného rozhovoru

 

Obsah portfólia lektora a odpovede pri rozhovoroch slúžia ako ďalšie zdroje informácií pri hodnotení niektorých štandardov lektora Združenia Orava. Prosím vyznačte, či boli tieto štandardy splnené a svoje hodnotenie podložte údajmi z portfólia a z odpovede pri rozhovore.

Štandardy lektora Združenia Orava Možné ukazovatele z portfólia alebo rozhovorov Preuká-zateľné Nepreuká-zateľné Poznámky a postrehy
(C1) Lektori Združenia Orava dokážu predvídať problémy, pružne ich riešiť a majú schopnosť delegovať zodpovednosť.
 • Odpovede pri rozhovoroch týkajúce sa riešenia skutočných alebo hypotetických problémov.
     
(C2) Lektori Združenia Orava dokážu stanoviť požiadavky na organizátorov kurzu podľa obsahu seminára (téma, rozsah a cieľ jednotlivých stretnutí, odhad časových nárokov a časového plánu, rozdelenie úloh pre lektorský tím, zhodnotenie výsledkov a využitie výsledkov hodnotenia, postrehov a spätnej väzby pri plánovaní ďalších akcií.
 • Programy seminárov, ktoré zahŕňajú obsah, úlohy lektorov, ciele, nástroje používané pri hodnotení;
 • spôsob využívania výsledkov hodnotenia pri ďalšom plánovaní;
 • odpovede pri rozhovoroch;
 • výsledky hodnotenia, pokiaľ nie sú k dispozícii;
 • objednávky alebo dohody na kurz medzi lektorom a organizátorom (alebo poznámky k nim);
 • výsledky hodnotenia od účastníkov (spätnú väzbu).
     
(C3) Lektori Združenia Orava dokážu ovplyvňovať materiálno-technické zabezpečenie a pripraviť si potrebné materiály.
 • Doklady týkajúce sa prípravy seminárov, ktoré zahŕňajú anotáciu kurzu vrátane cieľov a adresátov.
     
(E2) Lektori Združenia Orava vhodným spôsobom podnecujú sebahodnotenie účastníkov programov Združenia Orava (o i. podľa štandardov učiteľa Združenia Orava) a radia im v ich osobnom i profesionálnom raste, ktorým títo účastníci smerujú k certifikácii ako učitelia Združenia Orava a v niektorých prípadoch ako lektori Združenia Orava.
 • Poznámky zo schôdzok s účastníkmi, odporučenia od ostatných lektorov a účastníkov programov Združenia Orava,
 • odpovede z rozhovorov týkajúce sa riešenia skutočných alebo hypotetických problémov.
     
(F1) Lektori Združenia Orava udržujú kontakt s ostatnými lektormi a delia sa s nimi o svoje skúsenosti, podľa svojich možností sa zúčastňujú na akciách, ktoré sa ponúkajú pre učiteľov a lektorov usilujúcich sa o zlepšovanie škôl a pod.
 • Podklady z portfólia zahŕňajú materiály vytvorené na spoluprácu s ostatnými lektormi, napr. publikácie, programy akcií apod.
     

pdf.gif   Štandardy lektora Združenia Orava (PDF)

zip.gif   Štandardy lektora Združenia Orava (ZIP)

doc.png   Štandardy lektora Združenia Orava (DOC)