Reading
 
Home arrow O nás arrow Dokumenty arrow Nominačný poriadok pre voľby do orgánov Združenia Orava
Nominačný poriadok pre voľby do orgánov Združenia Orava Print E-mail

§1. Nominačný proces je postup navrhovania kandidátov pre voľby do jednotlivých orgánov združenia podľa stanovených pravidiel a zásad. Nominačné pravidlá sú súčasťou volebného poriadku.

hore

§2. Nominačný proces začína výzvou Volebnej komisie riadnym členom zduženia, aby podávali návrhy mien členov združenia - nominácie - na kandidátov pre voľby do nasledovných orgánov združenia:

 1. Správnej rady (SR)
 2. Volebnej komisie (VK)
 3. Revíznej komisie (RK)
 4. Prezidenta združenia (P)

hore

§3. Nominačný proces prebieha v časovo vymedzenom období, ktoré určí VK vo výzve k podávaniu návrhov na kandidátov. Obvykle sa uskutočňuje v súlade so stanoveným funkčným obdobím jednotlivých orgánov združenia každé 3 roky. Nominačný proces pre voľby do jednotlivých orgánov zduženia nemusí prebiehať naraz. V prípade doplňujúcich volieb sa uskutoční podľa potreby.

hore

§4. Právo navrhnúť kandidáta/ov do niektorého z vyššie uvedených orgánov združenia má každý riadny člen združenia v zmysle kompetencií vymedzených v stanovách združenia. Každý riadny člen združenia má právo do každého z orgánov združenia nominovať iba po jednom kandidátovi. Sám seba nemôže navrhnúť.

hore

§5. Každá záujmová skupina, pôsobiaca v rámci združenia a schválená správnou radou, má právo za danú skupinu nominovať tiež iba po jednom kandidátovi do každého z orgánov združenia.

hore

§6. Nominačné kandidátky pre voľby do orgánov združenia sa zásadne podávajú/posielajú písomne a do termínu, ktorý určí VK.

hore

§7. Nominačný návrh musí obsahovať:

 1. plné meno a priezvisko nominovaného kandidáta a orgán, do ktorého je navrhovaný,
 2. plné meno a priezvisko navrhovateľa s vlastnoručným podpisom,
 3. miesto a dátum podania nominácie.

hore

§8. Ak je návrh skupinový, mal by obsahovať v bode B/ mená a priezviská všetkých navrhovateľov. Ak sú skupiny veľmi početné a zoznam by bol príliš veľký, tak meno predsedu skupiny, resp. mená reprezentantov skupiny s podpisom. Body A/ a C/ zostávajú nezmenené.

hore

§9. Anonymné návrhy kandidátov sa považujú za neplatné, pretože sa v ňom nerešpektuje zastupiteľský princíp a sú neoveriteľné.

hore

§10. Kto môže byť nominovaný a volený do jednotlivých orgánov združenia určujú stanovy združenia. Jeden člen združenia môže byť nominovaný do viacerých orgánov združenia a môže prijať viac nominácií. V prípade zvolenia do dvoch orgánov má právo rozhodnúť, ktorú z funkcií prijme. Musí sa však rozhodnúť len pre jednu z nich a nesmie pritom týmto znefunkčniť ten orgán združenia, v ktorom práve pôsobí.

hore

§11. Nominácie pre voľby do VK, RK, SR a prezidenta združenia nie sú nijako členené. Voľby sa môžu uskutočniť, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 1. Ak je na funkciu prezidenta najmenej jedna platná nominácia
 2. Ak sú na funkcie členov SR najmenej tri platné nominácie
 3. Ak je na funkcie členov VK najmenej jedna platná nominácia
 4. Ak je na funkcie členov RK najmenej jedna platná nominácia

hore

§12. Nominačný návrh je platný, ak sú splnené podmienky podávania návrhov do jednotlivých orgánov združenia a ak nominovaný kandidát písomnou formou nomináciu prijme.

hore

§13. Vznášať pripomienky k zverejneným nomináciam je možné písomne v termíne určenom VK. Tá rozhodne o ich akceptácii, či zamietnutí.

Schválené dňa 7. 11. 2009

hore