Reading
 
Home arrow O nás arrow Členstvo
Členstvo Print E-mail

Členom združenia sa môžu stať fyzické a právnické osoby na základe vyplnenia a registrácie prihlášky pre fyzické osoby alebo prihlášky pre inštitúciu a zaplatenia členského príspevku v súlade so stanovami združenia a po schválení správnou radou. Člen súhlasí so zámerom, cieľmi a činnosťou združenia. Členstvo nemôže byť odmietnuté na základe rasy, národnosti, etnickej alebo štátnej príslušnosti, handicapu, pohlavia, náboženského vierovyznania, veku ani sexuálnej orientácie. Vznik a zánik členstva, jeho druhy, práva a povinnosti členov ďalej upravujú stanovy združenia.

Členský príspevok

Individuálne členstvo: Výška povinného ročného členského príspevku je  25 EUR

Inštitucionálny člen: Výška povinného ročného členského príspevku je 50 EUR (malotriedne ZŠ 1.-4.)

Inštitucionálny člen: Výška povinného ročného členského príspevku je 100 EUR (plnoorganizované  školy a ostatné inštitúcie)

Členovia si svoje členstvo obnovujú raz ročne. Členský poplatok je možné zaplatiť osobne v ktorejkoľvek kancelárii Združenia Orava, prípadne poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. Informácie potrebné k uskutočneniu platby:

Názov účtu: Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní
Číslo účtu: 584921793 / 7500
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
Variabilný symbol: 123

 

Podmienky na uplatnenie si zľavy vyplývajúce z členského príspevku:

Zľavy pre individuálneho člena

a) zľava na nákup publikácií vydaných ZO

b) zníženie ceny konferenčného poplatku

c) ďalšie zľavy a výhody podľa aktuálnych informácií 

 

Zľavy pre inštitucionálneho člena:

a) zľava na nákup publikácii vydaných ZO

b) zníženie ceny konferenčného poplatku pre zástupcov členskej inštitúcie

c) ďalšie zľavy a výhody podľa  aktuálnych informácií 

Čestné členstvo

Správna rada Združenia Orava rozhoduje o udelení čestného členstva jednotlivcom, ktorí sa výrazným spôsobom zaslúžili o rozvoj združenia.

Správna rada udelila čestné členstvo:

Sara Ann Beach, Ph.D., (2001)

University of Oklahoma, Oklahoma, U.S.A.

Mary P. Melvin, Ph.D.,(2001)
Miami University, Oxford, Ohio, U.S.A.

JUDr. Elena Krausová,(2001)
Prednostka OÚ v Námestove

Prof. Doc. PhDr. Erich Mistrík, CSc.,(2001)
vedúci katedry Etickej a občianskej výchovy PdF UK v Bratislave

Prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc., (2001)
bývalý minister školstva SR, pedagóg UK v Bratislave

doc. RNDr. Vladislav Rosa, PhD. (2005)

bývalý hlavný školský inšpektor SR

Doc.PhDr. Milan Portik, PhD. (2007)

dekan Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity

Mgr. Ivana Havlínová (2008)

riaditeľka Civitas-CZ

prof. PhDr. Beata Kosova, CSc. (2009)

rektorka UMB, Banská Bystrica

Linda Start (2010)

projekt CIVITAS, USA

 

OCENENIA Združenia Orava