Reading
 
Home arrow Námety arrow Ukážka vyučovacej hodiny
Ukážka vyučovacej hodiny Print E-mail

Prírodopis

 Anetta Peternaiová   Stromy ako ich nepoznáme               Na chodbe našej základnej školy visí kratučké motto v zmysle, že si treba vybrať medzi školou, kde sa učiteľom ľahko vyučuje a školou, kde sa žiakom ľahko učí. Dané slová  na ZŠ, Devínska v Nových Zámkoch neslúžia ako dekorácia, ale podľa nich prebieha edukačný proces.             Projekt -  Škola, ktorej to myslí, obohatil uplatňovanie uvedenej  myšlienky o rad tvorivých aktivít. Aplikácia jednotlivých metód si vyžaduje zdĺhavé, precízne plánovanie materiálno-organizačného charakteru. Variabilnosť použitých metód, organizačných foriem, tematického spracovania je ovplyvniteľná špecifickými danosťami triedneho kolektívu.             Uvedený vyučovací blok bol realizovaný v klasickej triede, kde sú od prvého ročníka uplatňované prvky dramatickej výchovy a ITV.   Téma: Stromy, kry, byliny Ročník: druhý

Organizačná forma: vyučovací blok /dvojhodinový/

 Integrované predmety: slovenský jazyk a lit., prvouka, dramatická výchova Edukačné ciele:
 • rozvíjanie čitateľských zručností inovatívnymi metódami
 • prehĺbenie schopnosti čítať s porozumením
 • rozširovanie slovnej zásoby tvorivými aktivitami
 • podporovanie súdržnosti žiackeho kolektívu
 • upevňovanie aktívnej spolupráce
 • vedenie žiakov k ochrane bezprostredného životného prostredia
Pomôcky: pripravené kartičky, rozmnožené texty, výkresy, obrazový materiál, lepidlo, farbičky, fixky   Metodický postup: zápis do tr. knihy, prezentácia žiakov                                   Úvodná časť – Evokácia  

Riadené predstavy na tému LES

Cieľ: navodenie témy vyučovacieho bloku, emotívno-informatívne priblíženie témy Forma: frontálna, individuálna Postup: žiaci sa voľne pohybujú po priestore triedy, počúvajú text a prostredníctvom dramatizácie (pohybom, mimikou, gestom, bez slova) vyjadrujú počuté,              zažívajú,... na znamenie si sadnú a píšu slová, slovné spojenia ako odpovede             na položené otázky. Návrh textu: Ty a tvoja rodina ste sa ocitli v tmavom, hustom listnatom lese. Predierate sa húštinou pomedzi kríky. Všade je ticho. Počujete praskanie suchých konárov, suchého lístia  pod nohami a vlastný dych. Zrazu! Čo to? Lístie šuští, konáre pukajú, húština sa pohla. ŠTRONZO Otázka (Aký máš pocit? Aké spomienky to v tebe vyvolalo?) V diaľke počuješ veselý štebot. Akýsi vták sa pokúsil vzlietnuť. Asi sa ponáhľa za kamarátmi. V diaľke vidíš predierajúce sa slnečné lúče. Cítiš, ako ti začínajú zohrievať tvár. Prižmúriš oči. Nastavíš tvár k slnku. Stojíš pod korunou vysokého duba a zhlboka dýchaš. ŠTRONZO Otázka (Čo ti to pripomenulo? Čo cítiš?) Vykročíš za slnkom. Pri okraji lesa zacítiš sladkastú vôňu. Vykročíš a nos ťa vedie za tajomstvom. Oči ti padnú na červené jahôdky. Jednu odtrhneš a vložíš si ju do úst. ŠTRONZO  Otázka (Ako chutí?)  Hlavná časť hodiny – Uvedomenie si významu   5-zmyslová báseň

Cieľ: rozširovanie slovnej zásoby, upevnenie zažitých pocitov transformovaním  do tvorby básne

Forma: práca vo dvojiciach, popr. individuálna práca

Postup: žiaci sedia na mieste v laviciach, spoločne si pripomenú,  aké farby videli v príbehu, každý žiak si vyberie jednu farbu lesa – žltá, zelená, červená,... Na danú farbu vymýšľajú (1.dotyk, 2. čuch, 3. chuť, 4. zvuk, 5. zrak) slová, ktoré im podľa zmyslového vnímania napadnú.Po vysvetlení postupu žiaci píšu charakteristiky, ktoré im v súvislosti s témou napadnú, používajú pritom slovo, ktoré prvotne použili,  rozširujúc jeho význam. Potom nasleduje prezentácia výsledkov. Druhákom sa podarilo vytvoriť napr. takúto prácu:  žltá farba 
 • dotyk – slnko
 • čuch – dobro
 • chuť – zlá
 • zvuk – pišťanie
 • zrak – helikoptéra
  1. žltú cítiš ako dotyk slnka, keď svieti 2. žltá vonia ako dobro srdca 3. žltá chutí ako zlý med , pokazený 4. žltá znie ako pišťanie detí 5. žltú vidíš ako lietajúcu helikoptéru   Zhlukovanie na tému les  - STROMY,  KRY,  BYLINY Cieľ: oživenie pojmov súvisiacich s témou správne čítanie s porozumením (tiché i hlasné), triedenie slov podľa významových súvislostí, vzťahov

Forma: frontálna, individuálna

Postup: žiaci si vytiahnu kartičky s jedným slovom, so slovným spojením, napr. koruna, konár, lipa, čaj,...Najprv si prečítajú slovo a začnú rozmýšľať, kde by ho priradili, potom spoločne vytvárame funkčné významové spojenia.  

Formálny a obsahový rozbor textu

Cieľ: rozvoj tichého čítania s porozumením, plynulého hlasného čítania, schopnosť orientovať sa v texte

Forma: individuálna, práca vo dvojiciach, frontálna

Návrh textu : Aha, voľačo sa deje! Do lesa sa dostal nepriateľ! Rastliny v lese zvolávajú svoje vojsko. Byliny pri zemi zvonia napoplach. Žihľava sa bráni. Má jemné chĺpky na listoch. Každého pri dotyku popŕhlia. Jedovaté konvalinky vyzváňajú bielymi kvetmi. Nad bylinami stoja v pozore kríky. Lesné maliny a čučoriedky lákajú nepriateľa na sladké plody. Neba sa dotýkajú stromy. Ihličnaté stromy majú pevné, úzke listy, nazývané ihličie. Ihličie na smrekoch pichá ako jež. Smreky zhadzujú tučné, hnedé šišky. Sú v nich ukryté  semená. Na teplom jarnom slnku sa šišky otvárajú. Do okolia posielajú semená. Opadavé stromy majú dostatok síl. Do boja nastupujú korene. Držia rastlinu pevne v zemi. Dodávajú rastline živiny a vodu z pôdy. Drevnatá stonka je tiež oporou rastlín. Rozvádza živiny z koreňov do celej rastliny. Tenké, mäkké listy zabezpečujú výživu. Nepriateľ narazil na kmeň. Náraz bol tvrdý. Kmeň je obalený kôrou. Kôra zabraňuje vysychaniu stromu. Nemôže rásť, postupne puká alebo sa odlupuje. Pod ňou sa tvoria nové vrstvy kôry. Kmeň tak hrubne. Stromy majú obrovský význam. Pohlcujú škodliviny, prach, hluk. Škodlivé plyny najviac pohlcuje dub. Škodliviny z pôdy – topoľ. Lipa vôňou pomáha zbaviť vzduch zápachov.   Postup: najprv si žiaci v tichosti prečítajú predložený text a podčiarkujú slová, spojenia, ktorým nerozumejú, po vysvetlení pojmov sa zadávajú klasické otázky  a nasleduje čítanie individuálne, skupinové,...podľa uváženia učiteľa.   Reklama – montáž pripravených obrázkov (napr. z letákov obchodných domov) na tému: Chránená oblasť -  Devínska 12 Forma: skupinová práca Postup: žiaci si z pripravených obrázkov skladajú a následne utvárajú reklamný leták, aby prilákali ľudí na náš školský dvor, z ktorého vytvárajú oázu pohody, športu, oddychu, centrum vzdelávania. Obrázky výtvarnou technikou montáže spracujú a následne prezentujú svoju prácu.   Doplňovačka - žiaci píšu 9 prídavných mien podľa vlastného uváženia, potom dopisujú prídavné mená v poradí, ako si ich napísali do predloženého textu. Treba dbať na správny tvar prídavných mien. Prezentácia textov je pre deti oživením, lebo vznikajú humorné vety, spojenia.   Na budúce, keď pôjdeš do _________  školy, nezabudni sa dotknúť ____________ stromu. Lipa, ________ strom blízko školy, je vždy __________ a ________ . _________ lipa poskytuje _________ prechádzku na _________čerstvom vzduchu pod jej ___________ korunou.    

Cinquain – LIPA,  MALINA,  KONVALINKA

Postup práce: Žiaci môžu pracovať samostatne, poprípade  v skupinách. Podľa pokynov učiteľa  tvoria „päťveršík“ na určený „strom, krík, bylinu“ .   Záverečná časť hodiny -  Relexia CLOZE test             Žiaci dostanú text, s ktorým na vyučovaní pracovali. Predloha je upravená tak, že sú vynechané dôležité slová. Nasleduje individuálne dopĺňanie chýbajúcich slov a následná kontrola správnosti. Aktivita odráža, kto si do akej miery osvojil text, jednotlivé pojmy, slová, spojenia.   Postrehy z vyučovacej hodiny:
 • žiaci pracovali s nadšením, tvorivo riešili zadávané úlohy,
 • pozitívne sa prejavili žiaci, ktorí pri klasickom vyučovacom postupe riešili  úlohy s ťažkosťami,
 • nechýbali humorné situácie na vyučovaní,
 • učivo sa upevnilo širokospektrálne,
 • aktivitami sa podnecovala jedinečnosť každého žiaka.
Použitá literatútra  
 1. Hirschnerová, Z. a kol.: Metodická príručka Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana 2007.
 2. Kubovičová, M., Kopáčová, J.: Metodické poznámky  Prírodoveda pre 3. ročník základných škôl. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana 2002.
 3. Stanko, J., Stanková, A.: Metodická príručka  Prvouka pre 2. ročník základných škôl. Bratislava: SPN 1997.
 4. Benková, S. a kol.: Čítanka pre 2. ročník základných škôl. Bratislava: OG – Vydavateľstvo Poľana 2003.
 5. Peternaiová, A.: Rigorózna práca – Tvorivá dramatika. Bratislava: UK 2006.
 6. Turek, I.: Inovácie v didaktike. Bratislava: MPC 2005.
 7. Kolláriková, Z. a kol.: Rozvoj kritického myslenia na ZŠ. Bratislava: Iuventa 1997
 8. Kolláriková, Z. a kol.: Výchova ku kritickému mysleniu. Bratislava: ŠPÚ 1995.
 9. Petty, G.: Moderní vyučování. Praha: Portál 1996.
                                                                                         PaedDr. Anetta Peternaiová                                                                                               ZŠ, Devínska, Nové Zámky