Reading
 
Home arrow Námety arrow Dlhonos na cestách
Dlhonos na cestách Print E-mail

Slovenský jazyk

Iveta Dlhošová ·

DLHONOS NA CESTÁCH

Ročník: piaty

Predmet: Slovenský jazyk a literatúraTematický celok:  Poézia nonsensuTéma: T. Janovic: O cestovaní nosa dlhonosa z paneláku na Island

Časová dotácia: dve vyučovacie hodiny ( 2 x 45 minút)

Cieľ: Poznávací 

vyhľadať nonsens v umeleckom texte a vysvetliť jeho funkciu,

zhodnotiť vhodnosť použitia nonsensu v rôznych útvaroch umeleckej a vecnej literatúry.

Komunikačný

rozvíjať aktívne počúvanie,

rozvíjať verbálne i písomné zručnosti,

rozvíjať zručnosť kooperácie.

Kompetenčné zručnosti:

 tvorivé:  ilustrovať text, napísať kratší umelecký útvar,

informačné:  vedieť získať informácie z iných zdrojov (internet, odborná literatúra, vecná literatúra),

učiť sa verejne vystupovať a prezentovať,

získať praktické zručnosti pre život.

Medzipredmetové vzťahy:  zemepis, výtvarná výchova, matematika, občianska výchovaPomôcky:  text v učebnici LV  pre 5. ročník, papier na kreslenie, pastelky, internet, atlas, cestovný poriadok 

 Metodický postup

Prvá vyučovacia  hodina 
1.Úvodná časť : Evokácia
Žiaci, určite všetci radi cestujete ,·spoznávate nové krajiny a·mestá. Porozprávajte mi, kde ste už najďalej boli a ako ste tam cestovali? Zažili ste počas cesty niečo zaujímavé? Kde by ste ešte chceli ísť? Prečo? Podľa čoho by ste si vybrali napríklad dovolenku?·
2.Hlavná časť : Uvedomenie si významu

Aj ja vás dnes pozývam na jednu· zaujímavú cestu. Budeme cestovať spolu s·nosom dlhonosom a·to úplne nezvyčajným spôsobom.

 1.úloha: Počas môjho čítania si zakresľujte trasu (kľúčové miesta, body), ktorou nos dlhonos prechádzal! Čítanie ukážky učiteľom V·ktoromsi meste na sídlisku stál panelák. V·ňom žil nos dlhonos. Nechýbala mu fantázia, ani túžba po poznaní nového. Tak sa vybral do sveta. Putujme aj my s·nosom dlhonosom, nosiskom a·nechajme sa zaviesť , kam nás oči (alebo nos) povedú. Na začiatku tohto cestovania nebude veľký kufor z·povaly, štyri košele a·zubná kefka, nebude vagón ,,Nefajčiari“ a·ceduľka „Len pre matky s·deťmi!“ Na začiatku tohto cestovania je rozbité oknom a·chlapec, ktorý klame: „Rozbila ho padajúca hviezda. Rozbil ho maliar tejto básne.“ Na začiatku tohto cestovania je celkom obyčajný pondelok v·celkom obyčajnom paneláku. 

Zrazu je pred nami zelená rieka a·veľmi smutná vŕba a·z·nosa , ktorý pláva rýchlosťou sto nosových dĺžok za minútu, z·ružového nosa je velikánska priehrada. Dupoce po nej závodná stráž s nosom ako zemiak a·vyspevuje: „Išla Marína do cintorína,“ a je noc a·nos

 Pribehol mu na pomoc dedko s·fajkou a·bielymi fúziskami pod nosom, ťahá nos, ťahá nos, ale vytiahnuť ho nemôže, dedko zavolal babku, babka zavolala psíka, psík zavolal mačku, mačka zavolala myšku, ťahajú, ťahajú, ale nos im ukazuje dlhý nos, rastie, čochvíľa prerastie všetkým cez rozum. Ale odrazu zahrmelo a·tma ako vo veľkom vreci. Nos si nedovidí ani na nos. A·štyria námorníci, Kagerup· a·Ondrej a·Kornel a·Peter Klaus, ktorí už videli všeličo, zelenú ťavu aj lietajúceho somára, krútia hlavami a·vravia si na palube: „To je chlapík, ten náš kapitán, taký komín nemá ani parník FUDŽIJAMA z·Kanárskych ostrovov!“ Teraz si , milé deti, pomyslíte, hurá, rozbijeme okno, povieme, rozbila ho padajúca hviezda. Rozbil ho maliar tejto básne, a·uvidíme veľké mesto s·krásnym menom REYKJAVIK. Kdeže, mládenci, keby to bolo také jednoduché, možno by som i ja klamal, až by sa celú zimu hory zelenali. Ale vo veci je malý háčik. Áno, nos budete mať na Islande, ale oči – pekne doma v·kuchyni. · Práca s textom 2.úloha:Skupinová práca (Žiakov rozdelíme do skupín, všetky skupiny riešia rovnaké úlohy)Písomne odpovedaj na otázky: Ktorými štátmi a·mestami prechádzal nos dlhonos? Ktorých ľudí počas svojej cesty stretol? (Vyhľadávanie informácií v·texte, orientácia v texte) Pomocou textu v·učebnici zisti, z·ktorých rozprávok použil autor motívy? (Analógia) Zhodnoť správanie nosa dlhonosa na ulici. Porovnaj ho so správaním Poliakov, hájnika, sedliaka. (Porovnávanie, hodnotiace myslenie) Vyhľadaj, v·ktorých častiach rozprávky použil autor nonsens. Vyhľadaj ďalšie vety, slovné spojenia, slová, ktoré sú typické pre umelecký text. (Porozumenie) Skús vysvetliť, akú funkciu (úlohu) má nonsens v·litertúre. Posúď, či je vhodné použiť ho vo všetkých písomných textoch. Odpoveď zdôvodni.(Porozumenie, syntéza-hodnotenie, argumentácia). Po vyriešení úloh hovorcovia skupín čítajú, porovnávajú a·dopĺňajú svoje zistenia. Spolu s·učiteľom zhrnú a·zovšeobecnia poznatky a·vyhodnotia prácu skupín.

 Zadanie domácej úlohy:

 Žiaci, aj na budúcu hodinu budeme cestovať, zahráme sa na cestovnú kanceláriu. Zistili sme, že vo vecnej literatúre nie je vhodné používať nonsens , ale presné informácie. Aby sme boli dôveryhodnou a·serióznou cestovnou kanceláriou, musíme si tieto informácie zistiť. Členovia skupín, rozdeľte si úlohy podľa možností (napr. prístup k internetu), schopností a·záujmov!

 

Úlohy:

Na mape zmeraj vzdušnou čiarou vzdialenosť medzi Banskou Bystricou a·mestami, ktorými cestoval nos· dlhonos. Podľa mierky na mape vypočítaj vzdialenosť v·kilometroch. Navrhni najvýhodnejšiu trasu z·Banskej Bystrice do Reykjaviku. Aké dopravné prostriedky na ceste môžeme použiť? Vyhľadaj na internete možnosť leteckej prepravy (medzipristátia, prestupy, cenu letenky, dĺžku trvania letu). Vypracuj ponuku pre turistov o·miestach(kultúrne pamiatky, atrakcie, prírodné zaujímavosti...), ktoré by si im odporučil na Islande navštíviť. Alternatíva: čo by si turistom odporučil vziať si so sebou vzhľadom na podnebie a·prípadné podmienky.

Priprav si otázky, ktoré by ťa ako zákazníka cestovnej kancelárie zaujímali, čo by si potreboval· pred cestou vedieť.

Druhá vyučovacia hodina ·
Vyhodnotenie domácej úlohy. Žiaci sú rozdelení do skupín. Hovorca skupiny prezentuje riešenia úloh 1,2.  Skupiny si svoje výpočty a návrhy porovnajú. Ak sa pri druhej úlohe nezhodnú, môžme použiť metódu KÚTY, aby presvedčili vecnými argumentmi ostatných o výhodnosti ich ponuky.Rolová hra: Interiér triedy upravíme podľa potrieb. Žiaci si na základe vypracovania domácej úlohy rozdelia v skupine roly (zákazníci, pracovníci CK) a vymyslia názov svojej cestovnej kancelárie. Žiak- klient z jednej skupiny si ide po informácie o dovolenke do cestovnej kancelárie inej skupiny. Využívajú pritom informácie, ktoré získali pri riešení otázok 3,4,5.

Sebareflexia - Žiaci zhodnotia svoju prácu v skupinách a prácu ostatných skupín. Hovoria o svojich pocitoch , ktoré prežívali počas rolovej hry, i o tom, čo nové sa naučili, s akými problémami sa pri riešení úloh stretli.

 3. Záverečná časť: Reflexia
Zhrnutie: Žiaci, naučili sme sa, čo je nonsens a aká je jeho funkcia v literárnych  textoch. Zistili sme, že je vhodné používať ho s inými umeleckými prostriedkami v umeleckej literatúre (rozprávky, básne...), ale nie je vhodný pre odbornú literatúru, noviny, úradné písomnosti, ktoré si vyžadujú presnosť a objektívnosť.

Vlastná tvorba:

V poslednej úlohe sa zahráme na umelcov – básnikov, spisovateľov, maliarov. Môžte si vybrať jednu z·nasledujúcich úloh a·vypracovať ju na domácu úlohu. Rozšír príbeh nosa dlhonosa o·ďalšie miesta, ktoré navštívil po odchode z·Islandu. Vymysli si vlastný príbeh (báseň), v·ktorom použiješ nonsens. Vytvor ponukový leták cestovnej kancelárie(aj s·grafickou úpravou). Namaľuj tú časť cesty nosa dlhonosa, ktorá sa ti najviac páčila.

Poznatky z vyučovacej hodiny:

Žiaci prejavili počas oboch vyučovacích hodín mimoriadny záujem a aktivitu. Zakresľovanie trasy cesty nosa dlhonosa ich viedlo k aktívnemu počúvaniu čítaného textu , čo sa pozitívne prejavilo v nasledujúcej skupinovej práci. Do riešenia úloh sa zapojili všetci žiaci a zvládli ich v kratšom časovom rozsahu ako inokedy.Prekvapila ma horlivosť žiakov, s akou som sa doteraz u nich nestretla,  pri plnení prvej domácej úlohy. Na druhú vyučovaciu hodinu priniesli letové plány, cestovné poriadky, cenníky, kalkulácie, fotografie miest , adresy webových stránok, na ktorých je možné tieto informácie získať a pod. Jedna žiačka, ktorá nemala možnosť prístupu k internetu, priniesla prefotený cestovný poriadok do turistickej destinácie v banskobystrickom regióne, čím „obohatila ponuku  svojej cestovnej kancelárie“. Počas rolovej hry „učila niektorých zákazníkov“, ako sa majú v CP orientovať. Žiaci ocenili aj možnosť slobodného výberu druhej domácej úlohy. Vytvorené práce sme vystavili na nástenke a oklasifikovali. Takto odučené hodiny bývajú obyčajne časovo náročné a vyžadujú si úpravu časovo-tematického plánu. Z hľadiska procesov učenia sa žiakov sú však veľmi efektívne.

 

Použitá literatúra: · Janáková,L.: Tvorivá dramatika ako prostriedok motivácie, Banská Bystrica, UMB 1996. ISBN
80-88825-79-2
Zelina,M.-Zelinová,M.: Rozvoj tvorivosti detí a mládeže, Bratislava, SPN 1990
Petríková,D.a kol., Literárna výchova pre 5.ročník základných škôl, LITERA, Bratislava
1997.
Metodický materiál Združenia Orava.

Mgr. Iveta Dlhošová ZŠ, Gaštanová, Banská Bystrica