Konferencia 2015
Príspevky z konferencie Inovácie v škole 2015

Ako rozvíjať pracovnú pamäť žiaka (Ľ. Liptákova, M. Klimovič, PdF PU v Prešove)

Hodnotenie kompetencíi učiteľov(Z. Gadušová, E. Malá a R. Žilová - UK, Nitra)

Prieskum o postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v ZŠ (MPC R,  Prešov)