Využitie rámca EUR na hodine prírodopisu

Prírodoveda

Michaela Konevalová

VYUŽITIE RÁMCA EUR NA HODINE PRÍRODOPISU V·6. ROČNÍKU ZŠ

 

Ročník: šiesty

Predmet: Prírodopis

Tematický celok: Stavovce

Téma: Obojživelníky - SKOKAN ZELENÝ

Výchovno-vzdelávacie ciele:

1. vzdelávacie (informatívne): vysvetliť pojem obojživelník, oboznámiť žiakov so základnou vonkajšou a·vnútornou stavbou tela, životným prostredím, spôsobom rozmnožovania a·vývinom skokana zeleného

2. výchovné (formatívne): poukázať prostredníctvom chránených druhov obojživelníkov na ochranu prírody

3.· rozvíjajúce (psychomotorické): aktivizovať myslenie a·tvorivosť žiakov vhodnými otázkami

Metódy: brainstrorming, práca a·textom, INSERT

Forma práce: skupinová práca, individuálna práca

Pomôcky: nástenné obrazy, kostra žaby

· Priebeh vyučovacej hodiny 

I. Úvodná časť: zápis do triednej knihy, oboznámenie žiakov s·priebehom vyučovacej hodiny.

II. Hlavná časť: ·
 1. Evokácia

brainstorming ( individuálny, potom skupinový) na tému, čo sú to obojživelníky, čo o nich vedia z počutia,· aké druhy obojživelníkov poznajú, ich význam v·prírode a prečo sú chránené.

zápis poznatkov na tabuľu (učiteľ nekomentuje zápisy žiakov);·
 1. Uvedomenie si významu

žiaci samostatne čítajú a značia text pomocou metódy interaktívneho záznamového systému pri čítaní (INSERT); pričom k jednotlivým častiam textu používajú značky, ako napr.:

ˇ - toto som vedel,

- myslel/la som, že je to inak,

+ toto je pre mňa nová informácia

? tomuto nerozumiem,

* veľmi dôležité, stojí za to, aby som to pochopil/la

 Skokan zelený (text) 

 

Skokan zelený vznikol krížením dvoch druhov-skokana rapotavého a·skokana krátkonohého (rodičovské druhy). Vyskytuje sa v·oblastiach nížin a v stredných polohách. Je silne viazaný na vodu. Vyhľadáva stojaté a·pomaly tečúce vody, pričom uprednostňuje miesta s·voľným prístupom do vody. Väčšinou sa zdržiava v·plytkej, prehriatej vode s·dnom pokrytým vegetáciou alebo na brehu. Má široké ploské telo bez chvosta, pokryté tenkou hladkou hlienovitou kožou, ktorá je vlhká. Keď žabám vyschne koža, zahynú.

Na sploštenej hlave má široké ústa a·veľké vypúlené oči. Pri kútikoch úst má samček zvukové mechúriky, ktoré zosilňujú kŕkanie. Každý druh žaby má typický hlas, ktorý láka samičky a ďalších samčekov na miesta rozmnožovania. Hrdelné vaky alebo rezonančné bubníky nadúvajú vzduchom a začnú kvákať. Hlas vylúdia tým, že cez hlasivky vypudzujú zo vzdušných vakov vzduch. Predné končatiny sú kratšie a·majú štyri prsty. Zadné končatiny sú prispôsobené na skákanie (až do 2 m)a·na plávanie. Päť prstov je spojených plávacou blanou. Zo zmyslových orgánov sú vyvinuté oči, chránené pohyblivými mihalnicami. Nozdry sú sídlom čuchu. Za očami sú na hlave ušné bubienky (vnútorné ucho).

Dospelé žaby dýchajú pľúcami vzdušný kyslík. Dýchanie pľúcami je doplnené dýchaním vlhkou kožou. Žaby sa živia hmyzom, červami, pavúkmi a inými drobnými živočíchmi. Občas požierajú aj drobné stavovce. Korisť chytajú rýchlym vymrštením lepkavého jazyka. Žabami, tak dospelými ako aj žubrienkami, sa živia brodivé vtáky, drobné cicavce, hady i ryby. Niektoré žaby v nebezpečenstve predstierajú smrť, pričom otvoria ústa a dvíhajú predné nohy nad hlavu.Tráviaca sústava začína ústnou dutinou, pokračuje hltanom, pažerákom, žalúdkom, tenkým črevom, hrubým črevom a·končí kloakou. Kloaka je spoločný vývod tráviacej, vylučovacej a·pohlavnej sústavy. Srdce skokana je rozdelené na jednu komoru a·dve predsiene (pravú a·ľavú). Vylučovaciu sústavu tvoria obličky, močovody, močový mechúr, ktorý ústi do kloaky. Nervovú sústavu tvorí mozog, miecha a·nervy. Samica skokana zeleného kladie veľké množstvo vajíčok. Oplodnenie nastane mimo tela-vonkajšie oplodnenie. Vajíčka sú chránené huspeninovým obalom. Z·vajíčok sa vyliahnu larvy, ktoré sa nazývajú žubrienky. Podobajú sa na dospelé ryby. Majú dlhý, z·bokov stlačený chvostík, chýbajú im nohy. Dýchajú žiabrami. Žubrienky sa rýchlo pohybujú a·rastú. Ako prvé sa im vyvíjajú zadné končatiny. V·ďalšej etape vývinu im rastú predné končatiny, zmenšuje sa chvost, až celkom zanikne.

V·súčasnosti je ohrozený hlavne likvidáciou vodných plôch vhodných· na rozmnožovanie, reguláciou a·úpravou tokov, odbahňovaním rybníkov, splaškami z·polí.

·
 1. Reflexia
žiaci uvažujú nad prečítaným textom a spoločne hodnotia, čo nové sa dozvedeli z textu, dopĺňajú· získané· poznatky na tabuľu - baliaci papier (viď ukážka) ·

 

     ·Brainstorming:
 • žabie stehienka (jedlo)
 • žije v blízkosti vôd
 • pri rozmnožovaní vydáva zvuky kvak – kvak
 • má dlhý slizký jazyk
 • je potravou bociana
 • telo má pokryté slizom
 • živí sa hmyzom
 • má dobre vyvinuté svaly na skákanie
 • telo pokryté vlhkou kožou
 • má dlhé a krátke nohy
 • pohybuje sa skákaním
 • žubrienky sa vyvíjajú vo vode
 • má zelenú alebo hnedú farbu
 • niektoré žaby majú jedovatú pokožku
 • má vypúlené oči
 • medzi prstami má plávacie blany
 • dýcha nozdrami, počuje uchom v lebke
 • žije aj na súši a stromoch, v močiaroch
 • rozmnožuje sa pohlavne
 • je obojživelník
· · · · · · ·

Kategorizácia:

1. Stavba tela
 • vyvinuté svaly na skákanie
 • má skákavé nohy
 • má dlhé a krátke nohy
 • má plávacie blany medzi prstami
 • má dlhý, slizký jazyk
 • telo pokryté vlhkou kožou
· 2. Zmyslové orgány
 • vypúlené oči
 • čuchové nozdry
 • vnútorné ucho
 • ústne orgány- jazyk
3. Výskyt
 • močiare
 • v blízkosti vôd
 • na súši
 • na stromoch
4. Potrava
 • živí sa hmyzom
5. Rozmnožovanie a vývin
 • žubrienky sa vyvíjajú vo vode
 • pohlavné rozmnožovanie
 • pri rozmnožovaní vydáva zvuky kvak-kvak
6. Nepriatelia
 • bocian
 • užovka
7. Význam
 • žabie stehienka (jedlo)
 • potravou pre iné živočíchy
8. Sfarbenie, vlastnosti
 • zelená, hnedá farba
 • pokožka niektorých druhov je jedovatá
9. Zaradenie v prírode
 • je obojživelník
·
III. Záverečná časť vyučovacej hodiny:

zhodnotenie vyučovacej hodiny učiteľom a· zadanie domácej úlohy.

· Poznámka: Žiaci pracovali na hodine veľmi aktívne. Štruktúra hodiny sa im veľmi páčila, celý čas boli aktívne zapojení do priebehu vyučovacej hodiny. Zaujímavosťou bolo, že· zápis poznatkov čo vieš o skokanovi zelenom vo fáze evokácie (skupinový brainstorming)dve z·troch skupín žiakov, bez vyzvania učiteľa, zapisovali· formou zhlukovania (viď ukážka).

Je viditeľné, že žiakov nové metódy výučby oslovili. Postupne sa neboja vyjariť svoj názor, lebo si uvedomujú, že aj nesprávne vyslovený názor nie je zamietnutý a v závere vyučovacej hodiny samostatne dospejú k správnemu výsledku.

Použitá literatúra:

 ADAMUSOVÁ, M., a kol.: Projekt Orava v praxi. Bratislava,· Združenie Orava pre  demokraciu vo vzdelávaní, 2001, s. 34 – 40. ISBN 80-968664-0-0 BARANOVÁ, D.: Využitie rámca EUR na hodine prírodopisu v 6. ročníku základnej školy.

Orava Journal, II, 2001, 1,· s. 16-17. ISSN 1335-3497

HANTABÁLOVÁ, I., a kol.: Prírodopis pre 6. ročník základných škôl. Bratislava: SPN, 2000.···

Internet: http://referaty.atlas.sk/prirodne_vedy/biologia_a_geologia/14191 http://www.miniopterus.host.sk/zaby/druhy.htm ·  Mgr. Michaela Konevalová

 ZŠ Karloveská 61, Bratislava

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

·