Prírodoveda tvorivou cestou

Prírodoveda

Ivana Klinovská · ·
PRÍRODOVEDA  TVORIVOU CESTOU       
Dieťa miluje prírodu – zatvorili ho do miestnosti. Dieťa sa rado hrá – dali mu prácu. Svojou činnosťou rado  niečomu slúži – zariadili jeho činnosť tak, aby nemala nijaký účel. Rado sa pohybuje – donútili ho k nehybnosti. Rado využíva ruky – zamestnali iba jeho mozog. Rado hovorí – donútili ho mlčať. Rado by rozmýšľalo – muselo sa učiť spamäti. Chcelo by hľadať poznatky – podávali sa mu hotové. Adolf  Ferriere ·

               Vedúca úloha učiteľa nesmie byť v rozpore s rozvojom aktivity, samostatnosti a tvorivosti dieťaťa. Na vyučovaní by nemalo byť dieťa obmedzované, ale naopak, malo by sa obohacovať a rozvíjať. Učiteľ zodpovedá za to, že otázky voľby vyučovacích metód rieši tvorivo, strategicky a komplexne, s ohľadom na plnohodnotný rozvoj osobnosti žiakov (Štibelová, 2003).

·

Ročník: tretí

Predmet:Prírodoveda

Tematický celok:Životné podmienky a prejavy živočíchov 

Téma:  POHYB

Informatívny cieľ:  analyzovať rôzne druhy pohybu živočíchov, zisťovať a porovnávať spoločné a rozdielne druhy pohybu, diskutovať o nich a vyvodiť závery

Formatívnycieľ:  Prečo je dôležitý pohyb?

Metódy: brainstorming, Vennov diagram

Formy práce: skupinová a indiviuálna práca, didaktická hra, tvorivá dramatika

Pomôcky: encyklopédie, ukážky z internetu, vlastné obrázky, pracovný list a učebnica, písacie potreby, výkres A2, lep, triangel, kancelársky papier, koberec.

· METODICKÝ POSTUP: 
  1. ÚVODNÁ ČASŤ:  zápis do triednej knihy, oboznámenie žiakov s cieľom hodiny
  2. HLAVNÁ ČASŤ
EVOKÁCIA
Relaxačný príbeh:  Žiaci na koberci sú rozdelení do skupín (náhodným výberom pomocou farebných guličiek v klobúku). · Je noc, ležíme v postieľkach. Zatvoríme oči, pomaly dýchame, postupne uvoľňujeme ramená, krk, telo...Je nám príjemne. Vtedy nám sadá na očká  priateľ spánok. Úplne sa uvoľníme, dýchame, posteľ sa pomaly zdvíha. Letíme! Míňame mestá, polia, lúky, potoky i rieky. Lietajúca posteľ nás odnáša  do Krajiny snov. Pomaly pristávame, rozvidnieva sa... Je ráno. (úder na triangel) Zrazu otvoríme oči a v obľúbenom pyžame s bosými nohami pristaneme  na:

na vysokom  kopci ( prvá skupina ),  

na hladine jazera (druhá skupina), v lese (tretia skupina). Žiaci si vezmú papiere a ceruzky a so svojou skupinou odchádzajú k  pracovnému miestu. · AKTIVITA:  Čo  môžete uvidieť navôkol?  (žiaci zapisujú svoje nápady)

1.skupina : Slnko, dážď, vietor, lietadlo, hmlu, šišky,  sovu, orla, motýle, včely,  vrany, skaly, medveďa ...

2.skupina : Vodu, hrdzavý bicykel, bahno, kamene, pstruhy, labuť, krokodíla, korytnačku, kapra, šťuku, rybára...

3.skupina :  Deti, blato, trávu, mravce,  stromy, turistov, piesok, psa, myš, srnku, jeleňa, ovcu, medveďa,  líšku, veveričku...

Skupiny prečítajú svoje nápady. Zameriame sa najmä na živočíchy. Každá skupina ich napíše na tabuľu. Snaží sa pritom obhájiť svoj výber odpoveďami na otázky. Napr.: Prečo ste vybrali  práve tieto zvieratká? Prečo si myslíte, že ich stretnete práve tu?  Koľko majú nôh? Majú krídla? Ako sa pohybujú ?

(Učiteľ je nápomocný pri formulácii otázok spolužiakov) .

Učiteľ: Čo vieme o pohybe zvierat?

Žiaci: (Zhodli sa na odpovedi, že každý živočích sa pohybuje určitým spôsobom). ·
UVEDOMENIE SI VÝZNAMU
Prišli sme na to, že živočíchy majú svoje telo prispôsobené spôsobu, akým sa pohybujú a kde žijú. Zistili sme, že zvieratá, ktoré lietajú, musia mať krídla.(Pri otázke, či aj perie, odpovedali, že nie, napr. motýľ, včela...)

Živočíchy, ktoré žijú len vo vode, majú plutvy a na suchu by zahynuli.

Živočíchy, ktoré sa pohybujú po zemi, majú nohy.(Okrem hada alebo  slimáka – pozn. žiakov).        Vymyslime teda, ako by sa mohli volať skupiny živočíchov, podľa ich spôsobu pohybu. (Námety píšeme na tabuľu ako návrhy. Žiakov usmerňujeme, no nepomáhame.)

Plavci, Plávači – vo vode - plávajú

Letci, Letúni, Krídelkáči – vo vzduchu - lietajú

?  - dlhšia  diskusia.

 

Tu sa nevedia žiaci dohodnúť na názve, pretože po zemi živočíchy chodia, lozia, plazia sa aj skáču. Ba niektoré sú schopné pohybovať sa viacerými druhmi pohybu. Napr.: kôň – skáče, behá,· pláva.

Do diskusie pribúdajú ďalšie postrehy: 

Vtáky okrem lietania skackajú alebo chodia .

Pes pláva, skáče, behá.

Krokodíl pláva a lozí.

Výsledok diskusie: Žiaci usúdili, že niektoré živočíchy sa vedia pohybovať len jedným druhom pohybu (ryba, delfín), no poznáme oveľa· viac živočíchov, ktoré sa pohybujú viacerými spôsobmi.

Didaktická hra:

pomocou dramatickej výchovy a·hry Štronzo· sa zahráme na :

Žaby......štronzo.....jašterice....štronzo.....sovy.....štronzo....bocian.....štronzo......lev........ štronzo.....opica.......štronzo.......slon......štronzo......pavúk....štronzo......ryba......štronzo.....pes.

( Žiaci napodobňujú v·priestore pohyb zvierat a·pri zvuku triangla = ŠTRONZO „zamrznú“. ·Zmenu pohybu zvierat nemusí vykonávať učiteľ, môže tak urobiť vybraný žiak).

POZNÁMKA: Hra je alternáciou známej hry NA SOCHY.

REFLEXIA 

Každá skupina má pred sebou veľký výkres so schémou Vennového diagramu.

Na lavici je množstvo obrázkov rôznych zvierat. Žiaci vo dvojiciach triedia obrázky a·lepia na výkres tak, ako sa živočíchy v·prírode pohybujú. Učiteľ prácu usmerňuje, no príliš nezasahuje.(Hľadáme najčastejší spôsob pohybu, neskúmame, či napr. vrabec vie plávať, lebo vrabec sa zdržuje najčastejšie ·v·okolí domov a·nie pri riekach ). Navzájom si kladú podnetné otázky a overujú si správnosť svojich hypotéz. Pri práci si· žiaci pomáhajú encyklopédiami, internetom... (Ak niektorého živočícha medzi svojimi obrázkami nenájdu, dokreslia ho sami).

Prezentácia prác· (obhajoba svojich návrhov) a·diskusia :

Čo nové sme sa dozvedeli?

Ktorý plagát sa vám najviac páčil a·prečo?

Ako sa vám pracovalo?

Plagáty pripevníme na nástenku. Žiakov za usilovnú a originálnu prácu pochválime. Dobrovoľná domáca úloha: Zamysli sa nad otázkou: „Keby si mohol byť živočíchom, akým by si chcel byť a prečo?“ Postrehy z vyučovacej hodiny:

☼ Žiakom sa takáto vyučovacia hodina veľmi páčila.

☼ Počas celej vyučovacej hodiny pracovali tvorivo, aktívne. Pracovali v skupinách

 i jednotlivo a  živo diskutovali.

☼ Pomoc učiteľa vyžadovali zriedka.

☼ Práca s·internetom a encyklopédiou ich zaujala.

☼ Žiaci sa nadšene podieľali na výstavbe vyučovacej  hodiny.

☼ Takáto vyučovacia hodina podporuje u·žiakov rozvoj tvorivosti a kritického myslenia.

Použitá literatúra:

LOKŠOVÁ. I.,- LOKŠA, J.: ·Tvořivé vyučování.· Praha: Grada Publishing, 2003. 208 s.

ISBN 80-247-0374-2

ŠTIBELOVÁ, E.: Heuristika v mladšom školskom veku. In Naša škola 2004,· roč .7, č.2, s.11-17

Mgr. Ivana Klinovská

 ZŠ, Vančurova, Trnava

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it