Reading
 
Home arrow Akcie arrow Týždeň hlasného čítania 2010
Týždeň hlasného čítania 2010 Print E-mail

Plánik hry S knihou po hradoch a zámkoch

Príbeh hry

Certifikát

 

 

Týždeň hlasného čítania

 

apríl 2010

 

 

 

Milé učiteľky, milí učitelia,

 

Týždeň hlasného čítania je opäť tu! Združenie Orava si vás už po deviatykrát dovoľuje pozvať na dobrodružnú cestu do sveta fantázie, ktorá prebehne v mesiaci apríl 2010. Na škole si môžete ľubovoľne zvoliť jeden týždeň v mesiaci apríl, ktorý budete venovať Týždňu hlasného čítania. Myšlienkou tohto týždňa je zblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a rozprávok. Pozývame všetkých rodičov, učiteľov, starých rodičov, súrodencov a ostatných dospelých, aby sa zapojili a pomohli deťom objaviť svet rozprávok a príbehov plných múdrosti, zábavy i poučenia.

 

Vyfarbené hracie plániky, ktoré vám na konci týždňa žiaci odovzdajú, im môžete nechať, nech sa môžu pochváliť doma rodičom či kamarátom, taktiež si ich budú môcť uchovať ako milú spomienku na túto akciu. Od vás, učiteľov, budeme potrebovať len písomný doklad o tom, že akcia S knihou po hradoch a zámkoch  alebo Mozaikový príbeh na vašej škole či v triede prebehla a koľko detí sa jej zúčastnilo. Samozrejme, že sa potešíme, ak nám pošlete na ukážku jeden vyfarbený hrací plánik či príbeh. Všetky informácie, ako aj hrací plánik a certifikát  môžete nájsť aj na našej webovej stránke www.zdruzenieorava.sk.

 

Svet rýchlych informácií internetu pomaly zabíja v deťoch túžbu a chuť snívať. Množstvo dát, ktorými sú dennodenne zaplavované nahrádza svet fantázie, svet vytvárania si vlastných predstáv, ilúzií a príbehov. Sme však radi, že sa nám každoročne potvrdzuje, že deti na knihy a literatúru nezanevreli úplne a sme presvedčení, že aj tento rok Týždeň hlasného čítania prispeje k zvýšeniu záujmu detí o literatúru. Možno tento ich dotyk s literatúrou bude spočiatku trošku opatrný, ale sme presvedčení, že nakoniec  rady siahnu aj samy po knižke a vrhnú sa do neprebádaného sveta príbehov a fantázie. Jar býva zrodom niečoho nového a chceme veriť, že túto jar sa zrodí veľa nových mladých čitateľov.

 

V spolupráci s pani učiteľkou Dankou Facunovou zo ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne sme pre mladšie deti a žiakov tento rok vybrali dobrodružnú cestu, ktorú sme nazvali – S knihou po hradoch a zámkoch. Rozhodli sme sa deti zobrať na cestu po Slovensku. Vybrali sme sedem známych slovenských hradov a zámkov a aj takouto formou ich žiakom trošku viacej priblížiť.

 

S KNIHOU PO HRADOCH A ZÁMKOCH

 

Pokyny

Na nasledujúcej strane nájdete hrací plán, ktorý predstavuje prechádzku po slovenských hradoch a zámkoch. Namnožte ho na potrebný počet a dajte ho každému dieťaťu domov, aby ho odovzdalo svojim rodičom alebo iným dospelým, ktorí mu budú čítať. Deti postupne navštívia sedem hradov a zámkov, na ktorých získajú sedem indícií - pomocných slov, ktoré im pomôžu rozlúštiť záverečnú otázku. Za každú zodpovedanú úlohu si vyfarbia jeden hrad/zámok a do vyznačeného riadku na hracom plániku si zapíšu jednu indíciu, ktorú im prezradíte vy. Každý deň jedna indícia. Herný plán je rozvrhnutý do siedmich úsekov, ktoré predstavujú sedem dní. Každý deň počas jedného týždňa môže dieťa, ktorému rodič alebo iný dospelý aspoň 10 - 15 minút čítal, vyfarbiť jeden úsek dobrodružnej cesty a splniť jednu úlohu. Cieľom hry je, že na konci týždňa budú mať deti zodpovedaných všetkých sedem otázok, navštívia všetky hrady a zámky na hracom plániku a získajú sedem indícií/pomocných slov, ktoré im pomôžu odpovedať na otázku – Ako sa volá najcennejší slovenský poklad?

 

 

 

Indície:

1.      deň - KNIHA

2.      deň - ROZPRÁVKY

3.      deň – DIEŤA

4.      deň – ČÍTACÍ KÚTIK

5.      deň – DETSKÁ LITERATÚRA

6.      deň -  FANTÁZIA

7.      deň – ČÍTANIE

 

Ako sa volá najväčší slovenský poklad?  (DETSKÝ ČITATEĽ)

 

=========================================================

 

V spolupráci s pani učiteľkou Danielou Vystrčilovou zo ZŠ, Škultétyho v Topoľčanoch sme pre starších žiakov pripravili aktivitu nazvanú Mozaikový príbeh.

 

MOZAIKOVÝ  PRÍBEH

 

Cieľ

            Rozvíjaním tvorivého prístupu k textu, spoluúčasti na vytváraní a rozvíjaní príbehu posilňovať vzťah detí k čítaniu s porozumením.

 

Postup

            Tento rok pri práci so staršími žiakmi vychádzame zo skutočnosti, že učitelia slovenského jazyka majú možnosť priamo pracovať s deťmi len jednu vyučovaciu hodinu cez deň, čo je často málo na to, aby sa mohli podrobnejšie venovať rozboru prečítaných textov. Pripravili sme preto pre žiakov druhého stupňa v prvom rade tvorenie textu a až potom jeho čítanie. Slovo je základným nositeľom informácií, ktoré sa navzájom splietajú, vytvárajú zápletky a postupne sa rozuzľujú k šťastnému koncu. Ostávame verní myšlienke čítania, okrem toho  sa zameriame na rozvíjanie vlastného tvorivého prístupu žiakov k textu ako zdroju poznania. Tohtoročnú aktivitu sme nazvali Mozaikový príbeh, lebo jej výsledkom bude mozaika slov a príbehov žiakov z jednotlivých tried. Nakoľko je Týždeň hlasného čítania spojený s osobnosťou, akou je rozprávkar Hans Christian Andersen, vytvárané príbehy by mali mať rozprávkové črty. Môžu to byť klasické, ale aj moderné rozprávky. Veríme, že táto aktivita sa stretne s kladným ohlasom a že sa bude tešiť rovnakej obľube ako Nakresli svoj príbeh, Urob si svoju záložku, Tajomstvo skryté v povestiach či Knihy nositeľmi informácií. Bolo by vítané, aby sa do podujatia zapojilo čo najviac tried, ktoré budú spolupracovať na tvorbe spoločného príbehu. Pokiaľ je v škole na druhom stupni menej tried, môžu sa žiaci jednej triedy rozdeliť do skupín a vypracovať viac textov.

 

Pokyny 

 

  1. deň: V triedach na hodine slovenského jazyka, slohu alebo literatúry oboznámime žiakov s témou tohtoročného Týždňa hlasného čítania. Vyzveme žiakov, aby si každý napísal na svoj lístok dve slová. Upozorníme ich, aby volili plnovýznamové slová, ojedinele môžu byť aj citoslovcia. Potom postupne napíšu všetky svoje slová na tabuľu a spoločnými silami sa snažia z nich vytvoriť súvislý text. Samozrejme, že môžu prispôsobovať gramatické tvary slov, vsúvať podľa potreby nové slová. V každom prípade treba použiť všetky napísané slová. Deťom dáme úlohu vyhľadať doma alebo v knižnici v knihách rozprávkové príbehy podobné tomu nášmu a doniesť ich do školy.

 

  1. deň: Zástupcovia tried odovzdajú svoj napísaný text školskému knihovníkovi, učiteľovi slovenského jazyka alebo žiakovi navštevujúcemu krúžok informatiky. Ten prepíše každý text samostatne do počítačovej podoby a rozmnoží pre všetky zapojené triedy. Pokiaľ sú texty napísané čitateľne, stačí ich okopírovať. So žiakmi na hodine prečítame rozprávové príbehy, ktoré našli na domácu úlohu, hľadáme podobné znaky s naším príbehom.

 

 

3. deň: Na hodine sa žiaci v každej triede oboznámia s rozmnoženými textami a ich úlohou bude spojiť všetky doterajšie výtvory do jedného súvislého celku. Dbáme na to, aby sa čo najviac zachovala pôvodná podoba ukážok a doplnilo sa čo najmenej nových slov, ale môžeme jednotlivé vety kombinovať, spájať, aby text pôsobil ucelene. Vytvárame priestor na tvorivú diskusiu a uvažovanie o texte, jeho obsahu, náväznosti a zmysle.

 

4. deň: Žiaci odovzdajú všetky svoje výtvory za jednotlivé triedy. Buď ich sami spracujú v rámci informatiky, výtvarnej, technickej výchovy a pod. na počítači, alebo im opäť pomôže učiteľ.

 

5. deň: Zástupcovia tried, učitelia slovenského jazyka a školský knihovník, resp. zástupca rodičov či vedenia školy čítajú príbehy a vyberú najlepší, ktorý bude prečítaný v školskom rozhlase a uverejnený v školskom časopise, resp. umiestnený na nástenke.

 

____________________________________________________________________________

           

Na záver týždňa vyzvite žiakov, aby priniesli vyfarbené plániky alebo príbehy späť do školy, za ktoré im, prosím, odovzdajte vami podpísaný certifikát o účasti na Týždni hlasného čítania. Predlohu certifikátu, ktorý si môžete namnožiť napríklad na farebný papier, nájdete na nasledujúcich stranách našej prílohy. V prípade, že sa vaša trieda chce zapojiť do zlosovania o pekné knižné ceny, stačí, ak vyberiete iba jeden plánik za celú triedu či školu či jeden príbeh, vyplníte prihlášku do zlosovania a pošlete nám to spolu

 

do 7. mája 2010

na adresu

Združenia Orava

Hálova 16

 851 01 Bratislava

 

Taktiež nás veľmi poteší, ak k tomu pripojíte aj svoje postrehy, odozvy a reakcie detí a ich  rodičov. Ak máte svoju predstavu, ako sa chcete zapojiť do Týždňa hlasného čítania, neváhajte a pošlite nám svoje nápady a skúsenosti. Vaša škola alebo trieda bude aj takýmto spôsobom zapojená do žrebovania o knižné ceny. Budeme radi, ak sa s nami podelíte aj o ďalšie akcie, ktoré ste v tomto týždni zorganizovali. Môžete k nim pridať aj reakcie detí, prípadne fotografie, kresby a pod.

Prajeme vám veľa zaujímavých príbehov!