Reading
 
Home arrow Akcie arrow Tvorivá dielňa - Grundtvig workshop
Tvorivá dielňa - Grundtvig workshop Print E-mail

Tvorivá dielňa v rámci podprogramu Grundtvig Programu celoživotného vzdelávania

 

 eu_flag_llp_en-01.jpg

 
 

 

Rozvoj gramotnosti dospelých učiacich sa v 21. storočí
Developing 21st Century Adult Learner´s Literacy Skills

25-29 November 2013, Bratislava, Slovakia

 

V dňoch od 25. do 29. novembra 2013 sa v hoteli Devín v Bratislave konal seminár  „Rozvoj gramotnosti dospelých učiacich sa v 21. storočí“, organizovaný Združením Orava pre demokraciu vo vzdelávaní. Seminára sa zúčastnilo 18 zástupcov vzdelávacích inštitúcií pre dospelých zo 7 krajín EÚ, ako aj 5 účastníkov zo Slovenska.

Cieľom seminára bolo podeliť sa a zhodnotiť postupy rozvoja gramotnosti dospelých a umožniť účastníkom seminára naučiť sa účinné prístupy plánovania a realizovania programov rozvoja gramotnosti a kritického myslenia dospelých učiacich sa, založené na priebežnom hodnotení úrovne ich znalostí.

Očakáva sa, že toto podujatie ovplyvní poskytovateľov vzdelávania dospelých v zapojených krajinách, ako aj ďalších pedagógov vyučujúcich dospelých, s ktorými sa účastníci seminára podelia o svoje nové poznatky, zručnosti a myšlienky. Najmä sa však očakáva dosah na dospelých učiacich sa, ktorých zručnosti gramotnosti sú na nízkej úrovni, pretože práve títo sú hlavnými budúcimi príjemcami kvalitnejších postupov o vzdelávaní dospelých.

V závere seminára účastníci pracovali s platformou Moodle, ktorá bola vytvorená špeciálne pre tento seminár. Prostredníctvom nej si účastníci vymieňali svoje plány implementácie predstavených prístupov do ich vlastnej pedagogickej praxe. Tieto plány zahŕňajú využívanie prezentovaných postupov hodnotenia, rozvoja čítania a písania, ako aj diskutovaných stratégií „scaffoldingu“, teda dočasnej podpory učiacich sa. Platforma Moodle vytvorená pre tento seminár bude aj naďalej slúžiť ako fórum pre odborné diskusie a výmenu skúseností a znalostí pedagógov dospelých v oblasti rozvoja gramotnosti.

 

  dsc06340.jpg                                       dsc06329.jpg

This workshop has been funded with support from the Lifelong Learning Programme of the EuropeanCommission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and neither the Commission, nor the National Agency can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Workshop je realizovaný s podporou Európskej komisie, Programu celoživotného vzdelávania. Za obsah produktu zodpovedá výlučne autor a Európska komisia ani Národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.