Reading
 
Home arrow Akcie arrow Iné akcie arrow Consumer Classsroom
Consumer Classsroom Print E-mail
Consumer Classroom - Edukačný portál pre spotrebiteľské vzdelávanie

 

CHCETE  BYŤ  VIAC INFORMOVANÍ  O SPOTREBITEĽSKÝCH PRÁVACH?

 

CHCETE MAŤ VIAC PODNETOV PRE SVOJU PREDAGOGICKÚ PRÁCU?

Vstúpte do: http://consumerclasroom.eu

Zlepšovanie spotrebiteľských práv, prosperity a blahobytu sú atribúty považované za základné hodnoty Európskej únie. Tieto atribúty sa odrážajú aj v legislatíve Európskej únie. Členstvo v Európskej únii zabezpečuje ďalšiu ochranu pre spotrebiteľov.

DG SANCO-  Direktoriát Európskej komisie  pre zdravie a ochranu spotrebiteľa financoval projekt DOLCETA pre všetkých 27 členských štátov EÚ a umožnilo občanom všetkých krajín získať prístup k základným informáciám v ich materinskom jazyku a súčasne prehliadať informácie aj v ďalších jazykoch krajín 

 

DOLCETA (akronym projektu “Developing On-line Consumer Education Tools for Adults” – Rozvoj on-line vzdelávacích nástrojov pre spotrebiteľov  je projekt  manažovaný Európskou asociáciou univerzít poskytujúcich ďalšie vzdelávanie (EUCEN).

Na Slovensku získalo kontrakt  pre 5 tém projektu Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. Tím  odborníkov  koordinovala  Daniela Drobná ( This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ).

 

Od novembra 2008 sú k dispozícii a priebežne sa inovujú produkty uvedeného projektu na voľne prístupnej webstránke http://www.dolceta.eu  v podobe 5 základných oblastí/modulov zameraných na

 

Øzákladné spotrebiteľské práva,

Øfinančné služby,

Øbezpečnosť spotrebiteľov

Øvýučbový modul pre spotrebiteľské vzdelávanie určený pre rôzne cieľové skupiny

Øzlepšovanie finančnej gramotnosti.

ØĎalšie 2 oblasti, ktoré sú prístupné od r. 2009  zastrešujú Občianske združenie Živica s témou Udržateľná spotreba a Via Iuris s témou Služby všeobecného záujmu.

 

 

 

Ekonomická a sociálna situácia limitujú človeka pri realizácii jeho spotrebiteľských práv. Napriek tomu má možnosť a právo dostať sa ku kvalitným službám a výrobkom zodpovedajúcim jeho možnostiam. Na tento účel existujú spotrebiteľské poradne v regiónoch ako aj celoslovenské spotrebiteľské inštitúcie a orgány. Základnou zodpovednou jednotkou za spotrebiteľskú politiku je podľa kompetenčného zákona v Slovenskej republike Ministerstvo hospodárstva. Na jeho stránkach sú základné informácie o európskej a národnej politike v oblasti ochrany spotrebiteľa .

Občan okrem práva na informácie má aj ďalšie základné právo – právo združovať sa a aktivizovať sa vo veciach uvedomelej spotreby.ak chce:

• posilniť rozvoj občianskej uvedomelosti a angažovanosti pri riešení každodenných problémov  spojených so životom v demokratickej spoločnosti  a s trhovou ekonomikou.

• vytvoriť celospoločenský tlak a podporiť riešenie poškodzovanie práv spotrebiteľov štátnymi orgánmi,

• byť nápomocný vláde a parlamentu pri príprave zákonov dotýkajúcich sa práv spotrebiteľov,

• spolupracovať pri tvorbe a realizácii nových projektov v spolupráci s občianskymi organizáciami doma a vo svete a úspešne obhajovať práva spotrebiteľov na slovenskom, európskom a globálnom trhu, apod.

 

Ciele  projektu DOLCETA nadväzujú na spotrebiteľskú politiku Európskej únie a Slovenska a sú nasledovné :

Ø    napomôcť rastu úrovne porozumenia a uvedomovania si spotrebiteľských práv občanov v Európskej únii,

Ø    vytvoriť interaktívne  internetové nástroje  pre spotrebiteľské vzdelávanie , ktoré majú byť určené pre spotrebiteľov samotných a súčasne aj  pre učiteľov, trénerov, vzdelávateľov dospelých  vo vzdelávacích inštitúciách, vládnych orgánoch, ktoré majú  v právomoci  starať sa o spotrebiteľskú politiku a ochranu  spotrebiteľov. Môžu ho využívať pre širšiu implementáciu aj orgány verejnej správy a samosprávy, tým, že ho umiestnia sprostredkujú  svojim občanom. V neposlednom rade je to projekt určený aj pre spotrebiteľské organizácie, ktoré ho môžu využívať v interakcii  s klientmi, ktorí sa na nich obrátia o radu.

 

Práva spotrebiteľov obsahujú približne  80 celkov, ktoré pomôžu dozvedieť sa viac o právach spotrebiteľov. Sú tu informačné články, testy a príklady, ktoré vám pomôžu overiť si získané vedomosti.
V týchto celkoch sú zahrnuté aj odkazy na ďalšie internetové stránky a podrobnejšiu literatúru. Názvy jednotlivých tém modulu- Kúpno-predajné zmluvy, Označovanie ceny, Predaj na diaľku, Reklama, Bezpečnosť tovarov a služieb, Riešenie sporov, Jednotný trh EÚ, Špecifické oblasti ochrany spotrebiteľa

 

                       

Finančné služby

V tomto module je  sa  nachádzajú základné informácie o tom,  ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii. Každá sekcia obsahuje vysvetľujúce poznámky, praktické príklady a testy, aby ste si overili porozumenie textu.
Názvy jednotlivých tém pre priblíženie  celkového obsahu sú napr.  Riadenie rodinného rozpočtu, Spravovanie rodinného rozpočtu, Platobné prostriedky, Predaj úverov, Úspory a financie, Hypotéky

Niektoré internetové linky sú tiež prístupné v každej sekcii, aby poskytli čitateľovi ďalšie referencie alebo odkazy

 

Bezpečnosť spotrebiteľov

 

Uvedený  modul sa člení do troch sekcií Bezpečnosť výrobkov, Starajme sa o svoju bezpečnosť  a Bezpečnosť služieb.

Čitateľ sa   oboznámi s legislatívnou stránkou bezpečnosti, kategorizáciou výrobkov, spôsobmi rozoznávania nebezpečných napodobenín. Samozrejme modul neposkytuje úplný sumár všetkých výrobkov a služieb, ale sústreďuje sa na vybrané témy (služby pre voľný čas, zdravie a starostlivosť o ľudské telo, ako sa treba starať o svoju bezpečnosť v domácom prostredí, aké sú riziká pri údržbe domácnosti, záhrady, apod.)  doplnené o odkazy na ďalšie zdroje  pomoci a informácií

 

Modul 4         Výučbový modul pre spotrebiteľské vzdelávanie

 

 

Cieľom je  poskytovať metodické podklady k rôznym témam spotrebiteľského vzdelávania, ktoré by mali napomôcť uľahčeniu prípravy hodín/výučbových jednotiek so spotrebiteľskou tematikou.

 

Webová stránka  obsahuje plány hodín k jednotlivým témam, pracovné listy, ktoré možno používať vo vyučovacom procese, neformálnom vzdelávaní, ďalej je obohatený o  on-line kvízy a texty vysvetľujúce a doplňujúce vybrané problémy. Modul je praktickou ukážkou toho, ako sa spotrebiteľská  problematika prelína všetkými sférami života jednotlivca i spoločnosti.

Modul je usporiadaný do 4 tematických oblastí - Osobné financie, Zdraví a bezpeční spotrebitelia, Zodpovední spotrebitelia a Spotrebiteľ a služby

 

Pozitíva výstupov projektu:

Ø jednoduché používanie,

Ø dostupnosť prostredníctvom e - médií,

Ø  využitie metód  e-learningu

Ø  jednotná línia obsahu,

Ø  množstvo námetov,

Ø  možnosť overenia si svojich vedomostí,

Ø  názornosť - námety na využitie vo vzdelávacom procese pre rôzne vekové kategórie

Ø  ďalšia forma zvyšovania povedomia občanov v spotrebiteľskej problematike