Reading
 
Home arrow Akcie arrow Pracovné dielne arrow 30. apríl - 2. máj 2003 - Akého občana chceme vychovávať?
30. apríl - 2. máj 2003 - Akého občana chceme vychovávať? Print E-mail
Seminár pod týmto názvom v dňoch 30.4. - 2.5. 2003 v Slanickej Osade na Orave organizovalo Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní v spolupráci s CIVITAS - medzinárodným programom výchovy k občianstvu. Na seminári sa stretlo takmer 40 pedagógov všetkých stupňov škôl a zástupcov mimovládnych organizácií, ktorí sa profesionálne zaoberajú občianskou výchovou a občianskym vzdelávaním. Cieľom organizátorov bolo vytvoriť vzdelávaciu skupinu odborníkov, ktorí reprezentujú rôzne časti vzdelávacieho systému a ktorí by mohli v diskusiách prispieť rôznymi perspektívami a prístupmi riešenia.

 

Cieľom ponúkaného seminára bolo vytvoriť priestor výmeny skúseností a informácií medzi slovenskými, českými a americkými pedagógmi o obsahu, cieľoch a problémoch výchovy k občianstvu v jednotlivých krajinách a diskutovať o tom, akých občanov chceme vychovávať, aké zručnosti, vedomosti a postoje u nich rozvíjať. Seminár otvoril Pavol Pánik z Katedry etiky a Ov Komenského univerzity v Bratislave diskusiou o najnaliehavejších otázkach občianskeho vzdelávania na Slovensku. Účastníci sa zhodli hlavne na tých, ktoré sa zameriavajú na možnosti občianskej výchovy prispieť k osobnému rastu žiaka, jeho vzťahu k spoločnosti, občianskemu vyzrievaniu, a hodnotovému systému. Taktiež ich zaujímalo, ako zamerať obsah učiva na výchovu k vlastenectvu, zodpovednosti za seba, vytváraniu správnych sociálnych vzťahov, stotožneniu sa s multikultúrnou spoločnosťou, ako budovať vzťahy medzi učiteľom a žiakom a učiteľom a rodičom tak, aby učiteľ nebol dominantný, ako vychovávať žiakov k životným kompetenciám a pod.

Čo sa týka samotnej občianskej výchovy na školách, účastníci prejavili spokojnosť nad tým, že aj do tejto oblasti sa dostáva čoraz viac aktivizujúcich metód a techník, existuje spolupráca s mimovládnymi organizáciami, do prípravy budúcich učiteľov sa postupne zavádzajú rôzne pedagogické inovácie a čoraz viac učiteľov začína prejavovať záujem o svoj ďalší profesionálny rozvoj (predovšetkým na VŠ). Taktiež ocenili bohatý potenciál detí a ich záujem o vyjadrenie sa a komunikáciu so svetom. Medzi najzávažnejšie nedostatky podľa účastníkov patrí nedostatok novej literatúry, nedostatok informácií, súčasná koncepcia ďalšieho vzdelávania učiteľov, oblasť financií, neadekvátne odmeňovanie, rozpor medzi poznatkami a zručnosťami, požadovanie encyklopedických vedomostí, rozpor medzi súčasnými osnovami a aktuálnymi udalosťami, množstvo nekvalifikovaných učiteľov, postavenie samotného predmetu (Ov, NoS, On) a uprednostňovanie prírodovedných predmetov pred humanitnými, nedostatok priestoru na vyjadrenie, nedostatočná komunikácia doma, občianska výchova ako súhrn mnohých disciplín a zároveň "odtrhnutá od života".

Jadro seminára tvorili modelové hodiny a prípadové štúdie osvedčených vzdelávacích prístupov na Slovensku, v Českej republike a USA. Ivana Havlínová zo Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii (Česká republika) predstavila aktivitu pre deti MŠ a prvého stupňa pod názvom Spravodliví medvedíci, počas ktorej mali účastníci možnosť zoznámiť sa s tým, ako pracovať s detskou literatúrou a zároveň pestovať u detí občianske vedomosti, zručnosti a postoje. Barbara Miller z Centra pre vzdelávanie k demokracii a právu predstavila pracovnú dielňu zameranú na využitie kontroverzných tém v občianskej výchove. Na svoju modelovú hodinu zvolila text s názvom "Je povinná účasť vo voľbách potrebnou demokratickou reformou?" Účastníci pracovnej dielne najskôr uvažovali nad zásadami vedenia konštruktívnej diskusie, do ktorej sa neskôr zapojili s tým, že ich úlohou bolo najskôr zaujať stanovisko a potom ho obhájiť argumentami. Podobne ako dielňa vedená Ivanou Havlínovou, aj táto sa v závere venovala otázkam pedagogického využitia prezentovanej hodiny.

Šarlota Pufflerová a Mária Kolíková z o.z. Občan a demokracia zapojili účastníkov modelovej hodiny do simulovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva rozhodujúceho o všeobecne záväznom právnom nariadení, ktoré by obmedzilo právo voľného pohybu na verejnosti mládeži do 18 rokov. Účastníci v úlohách rôznych skupín komunity od zástupcov rodičov, policajtov, podnikateľov, učiteľov, mladých ľudí a samozrejme členov mestského zastupiteľstva vyjadrovali a argumentovali svoj postoj. Po simulovanom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa účastníci oboznámili s právnymi súvislosťami všeobecne záväzných právnych nariadení prijímaných samosprávou.

Guy Blackburn z Centra pre výchovu k občianstvu prostredníctvom práva z amerického štátu Michigan počas modelovej hodiny ukázal, ako je možné využiť diskusiu o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí vo vyučovaní. Na pozadí vojny v Iraku účastníci diskutovali a hľadali hranicu slobody prejavu.

Ako zaujímavú, zábavnú, poučnú, ale predovšetkým v triede použiteľnú aktivitu považovali účastníci seminára aktivitu pod názvom "Koho by ste zvolili?", ktorú viedla Gail Schatz z amerického štátu Colorado. Prostredníctvom priameho zážitku sa prítomní zúčastnili modelových volieb, kedy najskôr pomáhali kandidátovi svojej skupiny pri tvorbe predvolebného prejavu a následne sa zúčastnili samotného aktu volieb. Aktivita bola koncipovaná ako námet na vyučovaciu hodinu, na ktorú môžu učitelia ako hosťa pozvať zástupcu miestneho verejného alebo politického života, ktorý príde medzi deti a spolu s nimi sa zúčastní modelových volieb. Na náš program prijali pozvanie dvaja hostia - Elena Krausová z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Jozef Miklušičák, poslanec NR SR. Do modelových volieb boli zapojení ako novinári, keďže sa predpokladá, že k nim majú najbližšie. Túto rolu zvládli veľmi prirodzene a všetkým "kandidátom" kládli veľmi premyslené otázky. Samotní kandidáti to taktiež nemali ľahké, boli nútení vcítiť sa do roly politika, ktorého charakteristiku vopred dostali, museli prezentovať aj jeho negatívne črty a pohotovo reagovať na nepríjemné otázky novinárov.

David Snelgrove z Asociácie advokátov štátu Oklahoma prezentoval koncept prelínania sa vedomostí, zručností a schopností občana s charakteristikou otázok a problémov ich uplatňovania. Ako sám naznačil, jedným z najdiskutovanejších problémov je problém občianskej angažovanosti, otázka tzv. nazeravého občianstva.

Okrem uvedených aktivít poskytol seminár priestor aj na prezentáciu niektorých projektov týkajúcich sa občianskeho vzdelávania. Jitka Požárová z Českej republiky a Zuzana Madarasová zo ZŠ v Spišskej Novej Vsi prezentovali svoje skúsenosti s projektom Občan a Božena Stašenková z Asociácie učiteľov občianskej výchovy a náuky zasa projekt venovaný ochrane spotrebiteľa. Martin Matejka, ďalší hosť z Českej republiky, poskytol pohľad na výchovu k občianstvu jednak z perspektívy jednotlivých kategórií občana (Westheimer, Kahne) a taktiež z perspektívy jednotlivých stupňov škôl.

Účastníci seminára ocenili predovšetkým nové informácie, kontakty a nápady, ktoré budú môcť uplatniť vo svojej praxi, zvlášť ich zaujali prezentované modelové hodiny. Z ponúknutých tém ich najviac oslovila verejná politika, štát a právo, sloboda prejavu a jej hranice, zapojenie verejných činiteľov do výchovy detí k občianstvu, využitie kontroverzných tém, pravidlá vedenia diskusie a pod. Za prínosné považovali výmeny skúseností z pohľadov rôznych stupňov škôl a rôznych inštitúcií zaoberajúcich sa témou výchovy k občianstvu a prejavili záujem v tejto oblasti spolupracovať aj v budúcnosti.

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it a This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní