Reading
 
Home arrow Akcie arrow 17.-18. november 2000 - Inovácia v škole
17.-18. november 2000 - Inovácia v škole Print E-mail
Vysoké Tatry - Podbanské

 

17. novembra 2000, v Deň študentov a zároveň v deň výročia Novembrovej revolúcie, bola v Podbanskom vo Vysokých Tatrách zahájená dvojdňová celoslovenská konferencia pedagógov pod názvom Inovácia v škole, ktorú organizovalo Občianske združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní.

Konferencie sa zúčastnilo 155 pedagógov - učiteľov i riadiacich školských pracovníkov zo všetkých kútov Slovenska a všetkých stupňov škôl od materských cez základné, stredné až po vysoké školy. Účastníci si počas dvoch dní mali možnosť vybrať v rámci štyroch blokov z ponuky 24 interaktívnych pracovných dielní. Zameranie jednotlivých pracovných dielní bolo rôznorodé a účastníkom zaručovalo bohatý výber. V rámci sprievodných akcií konferencie mali účastníci príležitosť prezrieť si pútavú výstavu žiackych prác a vybrať si z ponuky odbornej literatúry.

Cieľ konferencie bol zhodný s cieľom Združenia Orava, a to prispieť k skvalitneniu vzdelávania a k vnášaniu princípov demokracie, tolerancie a spolupráce do prostredia škôl a školských komunít. Hlavným zámerom konferencie bolo ponúknuť pedagogickej verejnosti na Slovensku možnosť stretnúť sa, diskutovať o úlohe a postavení školy a vzájomne si vymeniť skúsenosti a znalosti z oblasti vyučovania a učenia. Vysoká účasť a úspešný priebeh konferencie naplnil všetky očakávania organizátorov a utvrdil ich v presvedčení, že akcie podobného druhu sú veľmi potrebné a vítané.

V úvode konferencie zazneli príspevky pozvaných hostí, medzi ktorých patrili pani Jeannie L. Steele, Ph.D., a pán Kurt Meredith, Ph.D., pedagógovia z University of Northern Iowa a tvorcovia Projektu Orava. Za ich viac ako šesťročnú intenzívnu a úspešnú prácu s pedagógmi na Slovensku v oblasti demokratizácie školstva a vzdelávania im bolo zástupkyňou Ministerstva školstva SR, Mgr. Danielou Jančovou, riaditeľkou odboru ZŠ, ZUŠ a MŠ, odovzdané najvyššie pedagogické ocenenie - veľké medaily svätého Gorazda.

Medzi ďalších hostí konferencie patrila pani PhDr. Hana Košťálová, predstaviteľka občianskeho združenia Kritické myšlení z Českej republiky, ktorá prispela do diskusie postrehmi a skúsenosťami s procesom zmien v oblasti vzdelávania u našich blízkych susedov. Príspevok pána Doc. PhDr. Ericha Mistríka, CSc. z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý hovoril o "inovácii" ako o umení, vytvoril vhodný rámec pre následné diskusie o inovačných vyučovacích metódach a prebiehajúcich zmenách v školstve počas celého trvania konferencie.

Konferencia Združenia Orava Inovácia v škole bola v porovnaní s "tradičnými" konferenciami iná najmä v tom, že jadro programu tvorili práve interaktívne pracovné dielne v jednotlivých sekciách. Pri práci v sekciách sa spolu stretli a pracovali pedagógovia z rôznych stupňov škôl a regiónov, a práve túto rôznorodosť účastníci veľmi oceňovali. Účastníci odchádzali obohatení o praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré môžu priamo využiť v každodennej práci so žiakmi v svojich triedach.

Jednotlivé pracovné dielne sa zameriavali na niektorú z týchto hlavných tém konferencie: inovačné metódy učenia sa a vyučovania matematiky, prírodovedných a humanitných predmetov na rôznom stupni škôl, sociálna interakcia a sociálne vzťahy v triede, podporovanie pozitívnej sociálnej klímy, rozvíjanie interpersonálneho porozumenia, morálneho usudzovania, schopnosť riešiť konflikty, spolupráca rodiny a školy, rozvoj školskej komunity, školský manažment, spolupráca (partnerstvo) medzi rôznymi stupňami škôl, hodnotenie v škole.

Účastníci konferencie vyjadrovali po skončení konferencie úprimné nadšenie s priebehom konferencie, podľa ich vlastných vyjadrení im konferencia poskytla potrebnú motiváciu a inšpiráciu do ďalšej práce a posilnila ich v presvedčení, že aj v súčasných podmienkach sa dá vzdelávať kvalitne a tak, aby zo žiakov vyrástli slobodní, samostatne, nezávisle a kriticky mysliaci a zodpovední občania demokratickej spoločnosti. Konferencia ponúkla účastníkom výnimočnú príležitosť stretnúť kolegov z celého Slovenska, podobne nadšených pre inováciu a zmenu v školách. Pracovné dielne boli pripravené a prezentované na vysokej profesionálnej úrovni a poskytli účastníkom konkrétne príklady práce so žiakmi, ktoré sú priamo aplikovateľné v triedach.

18. novembra sa konala aj členská schôdza Združenia Orava. Občianske združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, ktoré je neziskovou, mimovládnou a profesionálnou organizáciou, prechádza transformáciou na otvorenú členskú organizáciu, ktorej zámerom je zastupovať záujmy detí, pedagógov, rodičov i sympatizantov školy. V súčasnosti má združenie už viac ako 140 členov a členská schôdza odsúhlasila nové stanovy združenia, ktoré odzrkadľujú proces transformácie a rozšírenie pôsobenia združenia.

Celoslovenská konferencia Inovácia v škole bola prvou konferenciou tohto rozsahu samostatne organizovanou Združením Orava, na základe záujmu a úspešného priebehu môžeme však predpokladať, že určite nie poslednou. Konferencia dala jasný signál, že na Slovensku je dostatok pedagógov, ktorí majú záujem o ďalší profesionálny a osobnostný rast, majú záujem o inovácie a ďalšie vzdelávanie a záleží im na súčasnosti i budúcnosti školstva a následne spoločnosti. Združenie Orava sa usiluje podnietiť trvalé zmeny vo vyučovacích metódach a organizácii škôl, podporuje komunikáciu a spoluprácu medzi jednotlivými členmi školskej komunity a chce prispievať k formovaniu silnej pedagogickej obce na Slovensku. Sme presvedčení, že práve vzdelávanie je tou najbezpečnejšou cestou k fungujúcej demokratickej a občianskej spoločnosti.

 

Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní je sponzorované Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj (USAID).

Poďakovanie za finančnú a materiálnu podporu pri organizovaní konferencie ďalej patrí:
Glacier Tribometal Slovakia, a.s. Dolný Kubín
Hotel DOBYS, Topoľčany
Slovenské elektrotechnické závody a.s. Dolný Kubín
Víno Nitra, a.s.