Reading
 
Home arrow Akcie arrow 15.-17. november 2001 - Inovácie v škole 2001
15.-17. november 2001 - Inovácie v škole 2001 Print E-mail
Štrbské Pleso, Hotel Patria

 

V dňoch od 15. - 17. novembra 2001 sa v krásnom prostredí Vysokých Tatier, v priestoroch hotela Patria na Štrbskom Plese stretli takmer dve stovky učiteľov materských, základných, stredných a vysokých škôl, metodikov a vedúcich pedagogických pracovníkov na v poradí už druhom ročníku celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou Inovácie v škole 2001, ktorého organizátorom bolo Občianske združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní v spolupráci s University of Northern Iowa (USA).

Cieľom konferencie bolo nadviazať na úspechy prvého ročníka tohto podujatia a založiť tak tradíciu stretnutia a výmeny vedomostí a skúseností pedagógov - inovátorov z celého Slovenska a ich kolegov zo zahraničia. Prianím všetkých, ktorí sa na príprave konferencie podieľali, bolo, aby tri konferenčné dni ponúkli účastníkom zaujímavé námety pre prácu s deťmi, žiakmi a študentmi, priestor pre diskusie a vzájomnú výmenu informácií, porovnanie skúseností, načerpanie energie do ďalšej pedagogickej práce a získanie inšpirácií o tom, ako prispieť k tomu, aby škola vzdelávala a zároveň vychovávala zo žiakov zodpovedných a kriticky premýšľajúcich občanov demokratickej spoločnosti.

Program konferencie ponúkal v šiestich blokoch 40 interaktívnych pracovných dielní zameraných na niektorú z nasledovných tém konferencie:

  • Metódy a stratégie podporujúce myslenie a učenie sa
  • Spolupráca rodiny, školy a verejnosti, rozvoj školskej komunity
  • Školský manažment
  • Hodnotenie v škole
  • Programy podpory čítania
  • Podpora pozitívnych sociálnych vzťahov.

Pracovné dielne si kvalitne pripravili a úspešne prezentovali pedagógovia rôznych stupňov škôl a vedúci školskí pracovníci, ktorí mali so všetkými predstavenými postupmi vyučovania, učenia a riadenia vlastné skúsenosti z praxe. Konferencie sa zúčastnili viaceré domáce a zahraničné osobnosti z oblasti školstva. V rámci úvodných vystúpení v pléne Jeannie L. Steele, Ph.D. a Kurt Meredith, Ph.D., pedagógovia University of Northern Iowa a autori Projektu Orava vyzdvihli dôležitosť výchovy a vzdelávania pre budúcnosť spoločnosti na Slovensku, ale aj celého sveta. Účastníkov v mene ministra školstva SR a generálneho riaditeľa Sekcie základných škôl, stredných škôl a školských zariadení pozdravila pani PaedDr. Viera Rosinová.

Večer vo štvrtok 15. novembra 2001 sa niesol v duchu stretnutí s hosťami Združenia Orava. Za príspevok k činnosti a rozvoju Združenia Orava a za významný prínos k rozvoju slovenského školstva sa správna rada rozhodla po prvý raz v histórii Združenia Orava udeliť dvom osobnostiach slovenskej pedagogickej obce Cenu Združenia Orava. Ocenenými pedagógmi boli prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc., pedagóg Univerzity Komenského v Bratislave a bývalý minister školstva SR a Mgr. Mária Dudáková, metodik OŠMaTK OÚ v Dolnom Kubíne. Na základe rozhodnutia správnej rady sa členská základňa združenia rozrástla aj o päť čestných členov. Stali sa nimi JUDr. Elena Krausová, prednostka OÚ v Námestove, Doc. PhDr. Erich Mistrík, CSc., vedúci Katedry občianskej a etickej výchovy PdF UK v Bratislave, Prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc. z UK v Bratislave, Mary Melvin, Ph.D. z Miami University v Ohio a Sally Beach, Ph.D. z University of Oklahoma.

Piatkový program začal panelovou diskusiou na tému školskej reformy na Slovensku, pozvanie do ktorej prijali autori projektu Milénium - doc. RNDr. Vladislav Rosa, CSc., hlavný školský inšpektor SR, prof. PhDr. Ing. Ivan Turek, CSc., pedagóg STU v Bratislave, a prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., dekan Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.

Do diskusie sa prostredníctvom svojich otázok zapojili mnohí účastníci z radov učiteľov rôznych stupňov škôl a rôznych regiónov. Otázky a návrhy diskutujúcich smerovali k potrebe podporenia reformných síl v oblasti školstva, prepojenia a zosúladenia týchto snáh. Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní ako mimovládna nezisková profesijná organizácia pedagógov založená na širokej členskej základni a zastupujúca záujmy detí, pedagógov i rodičov, bude v budúcnosti úzko spolupracovať s autormi koncepcie Milénium a apelovat na predstaviteľov ministerstva školstva, vlády a parlamentu s cieľom podporiť realizáciu navrhnutej školskej reformy a usilovať sa o to, aby sa myšlienky Milénia odzrkadlili v znení jednotlivých školských zákonov a najmä v práci učiteľov na školách.

Združenie Orava už niekoľko rokov úzko spolupracuje s rozsiahlou sieťou učiteľov rôznych stupňov škôl a rôznych regiónov na zavádzaní princípov demokracie, tolerancie a spolupráce do tried, môže preto poskytnúť dobrú základňu skúsených učiteľov - inovátorov a prispieť k uskutočňovaniu trvalých zmien v konkrétnych podmienkach škôl. Diskutujúci sa dohodli, že v diskusii budú ďalej pokračovať prostredníctvom časopisu Orava Journal, ako aj prostredníctvom internetovej stránky združenia.

Medzi sprievodné akcie konferencie patrila aj výstavka žiackych prác a predajná výstava odbornej literatúry. Tri úspešné konferenčné dni ukončila záverečná reflexia, počas ktorej zazneli slová uznania organizátorom konferencie, ale najmä všetkým tým, ktorí k jej úspešnému priebehu najviac prispeli - všetkým hosťom, ktorí prijali pozvanie a svojimi myšlienkami a prítomnosťou podporili inovátorské úsilie učiteľov na Slovensku, všetkým prezentujúcim, ktorí sa ochotne podelili so svojimi skúsenosťami a vedomosťami so svojimi kolegami a všetkým účastníkom za ich aktívnu účasť a záujem o ďalší profesionálny a osobnostný rast v prospech detí a žiakov, s ktorými sa denne v triedach stretávajú. Hodnotenia potvrdzovali, že účastníci konferencie odchádzali plní inšpirácie, energie, informácií a nových vedomostí, dojmov a  zážitkov zo stretnutí s kolegami. Lúčili sa so želaním opätovného stretnutia na konferencii Inovácie v škole 2002, na ktorú sa už tešíme.

Dovidenia!

Naša vďaka za finančnú a materiálnu pomoc pri organizovaní konferencie patrí:
Americkej agentúre pre medzinárodný rozvoj (USAID)
Ministerstvu financií SR
Coca-Cola Beverages Slovakia
XPS Slovakia s.r.o. Nižná
Stiefel Eurocart Bratislava.

Za dobrú spoluprácu srdečne ďakujeme
Vydavateľstvu Mladé letá
Slovenskému pedagogickému nakladateľstvu