Reading
 
Home arrow Akcie arrow 14.-16. november 2004 - Inovácie v škole 2004
14.-16. november 2004 - Inovácie v škole 2004 Print E-mail
Vysoké Tatry

 

"Sme spolu na jednej lodi", bolo neoficiálnym mottom v poradí už piateho ročníka konferencie Inovácie v škole, ktorá sa konala 14.-16. novembra 2004 vo Vysokých Tatrách v Podbanskom. Na podujatí sa stretlo približne 140 pedagógov, riadiacich školských pracovníkov, predstaviteľov samospráv, mimovládnych organizácií, tvorcov školskej politiky, rodičov a ďalších zo Slovenska, Českej republiky a USA, aby takmer tri dni strávili spoločnými formálnymi aj neformálnymi stretnutiami a diskusiami na témy, ktoré ich všetkých spájajú.

Formami a obsahom bohatý výber prezentácií sa dotýkal viacerých tém:

 • metódy podporujúce myslenie a učenie
  (Písaním k mysleniu; Učenie cez rozhovory s neznámymi ľuďmi na námestí; Ako zaujímavo učiť; Metódy interaktívneho a participatívneho učenia vo vyučovaní ľudských práv; Inovačné postupy vo vysokoškolskej príprave; Polyaisthesis: Súčasná estetická výchova v multikultúrnom svete; Celoročný projekt na prvom stupni ZŠ; Práca s umeleckým textom; Čítajme s Osmijankom; Blokové vyučovanie; Vzbudenie záujmu a empatie; Tvorivá dramatika; Filozofická práca s textom; Aplikácie pojmov a poznatkov vo vyučovaní; Aktivizujúce metódy vo výchove k manželstvu a rodičovstvu a iné),
 • vzdelávacia politika a participácia jednotlivých subjektov na jej tvorbe
  (Rodičia ako aktívni partneri školy; Možnosti participácie miestnej komunity v procese rozhodovania na školách; Právne postavenie rodičov pri riadení školy; Nové pohľady na spoluprácu školy a rodiny a iné),
 • výchova k demokratickému občianstvu
  (Predsudky a stereotypy vo vnímaní - interkultúrna výchova; Havran a líška: Išlo o krádež podvodom?; Projekt Občan; Čo znamená byť občanom?; Multikultúrna výchova - Akého občana chceme vychovávať; Edukácia k sociálnej spravodlivosti; Menšiny a sociálna kohézia a iné),
 • vytváranie pozitívnej klímy v triedach
  (Totalita učiteľa verzus demokracia žiakov; Ako merať klímu školskej triedy; Emocionálna inteligencia a tvorivá výučba; Vplyv používania alkoholu na citový a sociálny vývin detí a iné),
 • hodnotenie v škole
  (Hodnotenie diskusie a aktívne sebahodnotenie; Hodnotenie pomocou portfólia; Dotazník pre rodičov ako autoevalvačný nástroj vedenia školy; Hodnotenie a výber cudzojazyčnej učebnice a iné) a
 • školský manažment
  (Koncepcia nového systému kariérneho poriadku pedagogických pracovníkov; Coubertinova akadémia a iné).

Panelová diskusia konferencie bola venovaná téme decentralizácie v školstve. Decentralizácia ako spôsob, ktorým občania a obce získavajú reálnu možnosť rozhodovať o veciach verejných, prebieha na Slovensku už niekoľko rokov. Hoci potreba reformy verejnej správy bola silná už v prvých porevolučných rokoch, jej realizácia začala až o viac ako desať rokov neskôr. To svedčí o tom, že decentralizácia nie je jednoduchým javom. Vyžaduje veľmi seriózne vyjednávania medzi štátom a občanom alebo medzi štátnymi a samosprávnymi orgánmi o tom, ktoré záležitosti by mali byť výlučne úlohou štátu, ktoré by mali byť v právomoci samosprávy a na zabezpečení ktorých by mali občania a štát spolupracovať.

Pokračovať v decentralizácii školstva sa zaviazala aj súčasná vláda SR. Vyplýva to z jej programového vyhlásenia, ktoré prijala v novembri 2002: "Reforma verejnej správy v školstve bude pokračovať posilnením trendov zaviesť rozhodovanie čo najbližšie k tým, ktorých sa dotýka, a samosprávnosti škôl s cieľom znížiť administratívnu náročnosť škôl a priblížiť školu občanom."

Ako vnímajú súčasný stav rozdelenia právomocí medzi štátom a občanom v školstve a aké sú ďalšie potreby, bola otázka položená hosťom panelovej diskusie, na ktorú prijali pozvanie František Tóth z MŠ SR, Csilla Droppová z o.z. Šťastné deti v Banskej Bystrici, Miron Zelina z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, Vladislav Rosa zo Štátnej školskej inšpekcie, Attila Fodor z pedagogického ústavu Comenius v Komárne a Ivan Pavlov z MPC v Prešove.

Výsledky panelovej diskusie možno zhrnúť do týchto záverov:

 1. Proces decentralizácie by mal výraznejšie prispieť k viac-dimenzionálnej tvorbe politiky občana a štátu v oblasti vzdelávania, mal by vytvárať väčší priestor pre miestnu vzdelávaciu politiku a jej zladenie s celoštátnou vzdelávacou politikou. Malo by sa to prejaviť už v príprave školského zákona a v procese kurikulárnej prestavby, ktoré už začali.
 2. Decentralizácia v oblasti vzdelávania by mala brať na zreteľ v prvom rade vzdelávajúce sa dieťa alebo všeobecnejšie vzdelávajúcu sa osobu. Z tohto hľadiska by mala byť pripravená obsahová prestavba a taktiež by mal byť pripravovaný budúci učiteľ.
 3. Decentralizácia by mala posilniť slobodu učiteľa, dôveru v jeho prácu a zároveň by mu mala poskytnúť nutný servis pre kvalitný a efektívny výkon. Medzi návrhmi bolo napr. vytvorenie komplexnejších poradenských služieb.
 4. Ako jednu z nevyhnutných dimenzií musí decentralizácia zohľadňovať aj oblasť hodnotenia a kontroly. Je nutné cielene budovať vyššiu kultúru sebahodnotenia, a to na úrovni 21. storočia. Mala by byť porovnateľná s bežnou európskou úrovňou.
 5. Decentralizácia v oblasti vzdelávania znamená iné nastavenie vzdelávacieho systému nie preto, že by ten doterajší bol úplne zlý, ale preto, že sa zmenili potreby dnešnej doby, a tým vznikla taktiež potreba inak vzdelanostne pripravených ľudí.
 6. Pre zvládnutie procesu decentralizácie je potrebné, aby štát zadefinoval mantinely spoločenskej akceptácie takejto zmeny.
 7. S procesom decentralizácie musí súbežne a intenzívne prebiehať kontinuálne vzdelávanie pedagogických pracovníkov, ktorí budú schopní nové zmeny a nároky na vzdelávanie uskutočňovať v každodennej práci. Na tomto procese by sa mali zúčastňovať všetky vzdelávacie subjekty (teda štátne aj mimovládne), ktoré disponujú kvalitnými vzdelávacími programami a ktoré splnia akreditačné požiadavky.
 8. Aby bola decentralizácia v oblasti vzdelávania úspešná, je potrebné viac zapojiť do tohto procesu rodičov a ostatnú verejnosť. Rodičom viac ako komukoľvek inému záleží na vzdelávaní a výchove ich detí, preto by mali byť v tejto oblasti považovaní za rovnocenných partnerov.
 9. Proces decentralizácie by mal prispieť k úspešnej tvorbe dynamického, pružného a adaptabilného školského systému. Mal by prispieť k príprave na zmeny, keď nositeľmi týchto zmien budú polyfunkčné, otvorené školy. Z tohto dôvodu je potrebné decentralizovať obsah vzdelávania a vytvoriť podmienky, aby si školy mohli tvoriť vlastné vzdelávacie programy spolu s ostatnými partnermi na miestnej úrovni.
 10. Je potrebné ďalej pokročiť v spracovaní národného programu vzdelávania, spresniť doterajšiu víziu a ciele Milénia a vytvoriť také národné kurikulum, ktoré nebude zaberať celú časovú dotáciu výučby. Je potrebné vytvoriť podmienky na to, aby školy mali príležitosť tvoriť vlastné výchovné a vzdelávacie programy.
 11. Hostia a účastníci panelovej diskusie sa zhodli na tom, že pre dosiahnutie vzdelávacieho systému, ktorý by lepšie dokázal uspokojovať vzdelávacie potreby dnešnej doby je potrebné, aby sa na riešenie týchto otázok sústredila pozornosť, sily a prostriedky, zjasnili sa a hlbšie rozpracovali práva a povinnosti všetkých subjektov vzdelávania a mechanizmov rozdeľovania materiálnych prostriedkov a financií. Okrem toho je potrebné, aby sa podarilo prekonať nie málo predsudkov a zbúrať množstvo bariér, ktoré takémuto postupu stoja v ceste. Štát aj celá verejnosť musia viac dôverovať školám a miestnym komunitám, že budú schopní tvoriť vlastné vzdelávacie programy k národnému kurikulu, ktorého vytvorenie ešte len stojí pred nami ako neľahká úloha.

Okrem prezentácií a verejných vystúpení ponúkla konferencia priestor aj na oslavu učiteľskej profesie. Jej súčasťou sa stalo už tradičné odovzdávanie Ceny Združenia Orava za prínos pre rozvoj školstva na Slovensku. Tento rok ju na základe návrhu správnej rady združenia z rúk prezidenta Pavla Pánika prijal Miron Zelina, prodekan Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.

Ako prejav sympatií a rešpektu voči učiteľskej profesii prijali účastníci konferencie divadelné predstavenie Kontrabas, ktoré podal ctený hosť pán Martin Huba.

Počas konferencie mali účastníci možnosť prezrieť si výstavku žiackych prác a vzdelávacích projektov škôl a mimovládnych organizácií. Pozitívny ohlas mali aj predajné výstavy kníh a didaktických materiálov, ktoré boli tento rok zastúpené vydavateľstvom Buvik a Didaktis.

Snahou organizátorov bolo, aby konferencia čo najlepšie naplnila očakávania účastníkov a reagovala na ich záujmy. Dúfajú, že sa im to aspoň čiastočne podarilo naplniť, a už teraz sa tešia na stretnutie opäť o rok.

Mgr. Marcela Maslová
PhDr. Pavol Pánik, CSc.
Združenie Orava